Eläinten hyvinvointikorvauksen hakuehdot

Julkaisupäivä: 15. joulukuuta 2023

↵  Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot 2024 sisällysluettelo

Sitoumusehdot perustuvat asetusluonnokseen valtioneuvoston asetuksen (1381/2022) muuttamisesta.

1 Eläinten hyvinvointikorvaukseen sitoutuminen

Voit hakea vuosittain eläinten hyvinvointikorvausta nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja siipikarjatilalle. Eläinten hyvinvointia parantavien toimenpiteiden ehdot ovat eläinlajikohtaisissa oppaissa. Lue lisää hakemisen perustiedosta ja eläinten hyvinvointikorvaukseen liittyvistä säädöksistä Eläintukien hakuoppaasta.

Korvauksen määrää ja ehtoja voidaan muuttaa sopimuskauden aikana, jos Euroopan unionin lainsäädännön muutokset, päällekkäisen maksun estäminen tai perustasoa koskevat muutokset sitä edellyttävät. Jos korvauksen saaja ei hyväksy tällaista mukautusta, hänellä on oikeus luopua sopimuksesta ilman takaisinperintää.

2 Sitoumuksen ja maksun hakeminen

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusta ja maksua vuodelle 2024 haetaan Vipu-palvelussa 8.1.2024–1.2.2024.

Ilmoita sitoumusta hakiessasi toimenpiteet, joiden ehtoja haluat noudattaa kalenterivuoden 2024. Jos haet eläinten hyvinvointikorvausta sioille tai siipikarjalle, sinun tulee lisäksi ilmoittaa sikojen ja siipikarjan määrä, jolle haet korvausta.

2.1 Hakemuksen liitteet

Lähetä valitsemiesi eläinlajien hyvinvointisuunnitelmat hakemuksen liitteenä tukihaun päättymiseen mennessä. Liitä hakemukseen myös ruokintasuunnitelmat ja rehuanalyysien tulokset.

Lähetä eläinmääräilmoituksen liitteenä sikojen ja siipikarjan puolivuosittaiset teurasraportit.

3 Sitoumusehdot

3.1 Sitoumuksen hakijan ikä

Hakijan tai hänen puolisonsa on oltava vähintään 18-vuotias 31.12.2023 mennessä. Alle 18-vuotiaana, voit hakea sitoumusta, jos olet solminut avioliiton, harjoitat maataloutta yhteisomistajana yhdessä vanhempasi kanssa tai ikää koskevasta vaatimuksesta poikkeamiseen on muita erityisiä syitä. Jos sitoumusta haetaan yhtymänä tai yhtiönä, vähintään yhden viljelijän, yhteisön jäsenen, osakkaan tai yhtiömiehen tulee olla vähintään 18-vuotias 31.12.2023 mennessä. Ikäehto ei koske julkisyhteisöjä.

3.2 Tilakohtaisten toimenpiteiden valinta ja rajoitukset

Hakija valitsee eläinlajikohtaisesti toimenpiteet, joihin sitoutuu kalenterivuodeksi. Toimenpiteiden valinnassa on joitakin rajoituksia ja ne on mainittu toimenpiteiden ehdoissa.  Esimerkiksi luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumus rajoittaa toimenpiteiden valintaa. Hyvinvointisuunnitelma on pakollinen toimenpide kaikille eläinlajeille.

Hakija voi valita toimenpiteitä yhdelle tai usealle eläinlajille. Hakijan on toteutettava valittua toimenpidettä kaikille hallinnassaan oleville eläinlajin tai eläinryhmän tuotantoeläimille.  

Valittavan toimenpiteen on sovittava maatilan tuotantorakenteeseen sekä sen teknisiin järjestelyihin.

3.3 Ehdollisuus

Eläinten hyvinvointikorvauksen ehtona on ehdollisuuden vaatimusten noudattaminen. Ehdollisuuden vaatimusten laiminlyönti aiheuttaa seuraamuksia kaikkiin viljelijätukiin. Jos laiminlyönti aiheutuu esimerkiksi maatalousmaahan kohdistuvasta rikkeestä, tukivähennys kohdennetaan pinta-ala- ja eläinperusteisiin tukiin. Ehdollisuuden vaatimuksista on kerrottu tarkemmin ehdollisuuden oppaalla osoitteessa ruokavirasto.fi/ehdollisuus.

3.4 Maatalousmaan ilmoittaminen

Hakijan on ilmoitettava kaikki hallinnassaan oleva maatalousmaa Vipu-palvelussa peltotukihaun 2024 loppuun mennessä. Jos hakija ei hae maatalousmaalle tukea, hakijan on ilmoitettava hallinnassaan oleva maatalousmaa (lomakkeella 102A) kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle peltotukihaun 2024 loppuun mennessä. Jos hakijalla ei ole hallinnassaan maatalousmaata, ilmoitusta ei tarvitse tehdä.

3.5 Toteutuneiden eläinmäärien ilmoittaminen

Korvauksenhakijan (jatkossa hakijan) on ilmoitettava sikojen ja siipikarjan vuoden 2024 toteutuneet eläinmäärät 4.2.2025 mennessä eläinmääräilmoituksella Vipu-palvelussa, jos olet hakenut eläinten hyvinvointikorvausta sioista tai siipikarjasta. Ilmoitetut eläinmäärät ovat lopullisen korvauksen laskennan perusteena. Korvaus maksetaan korkeintaan sen eläinmäärän mukaan, mitä hakija on ilmoittanut sitoumuksen hakemisen yhteydessä.

Hallinto saa nauta-, lammas- ja vuohitilojen eläinmäärät suoraan eläinrekistereistä.

3.6 Eläinsuojelulainsäädännön vähimmäistaso eläinten hyvinvointikorvauksessa

Eläinten hyvinvointikorvausta maksetaan vain eläinsuojelulainsäädännön ylittäville toimille.

Vähimmäistasojen vaatimukset on kerrottu sitoumusehtojen eläinlajikohtaisissa ehdoissa. Eläinsuojelusäädökset ovat kunkin toimenpiteen vähimmäistasona ja niiden noudattamatta jättäminen on vakavampi puute kuin eläinten hyvinvointikorvauksen tukiehdon puute. Maksettavaa korvausta vähennetään enemmän, jos sitoumusehtojen lisäksi toimenpiteen perusteena olevaa eläinsuojelulainsäädännön vähimmäistasoa ei ole noudatettu.

4 Hakemuksen muuttaminen ja peruminen

Tukihaun jälkeen voit

 • perua koko sitoumuksen
 • perua toimenpiteitä
 • vähentää sikojen ja siipikarjan eläinmäärää, jolle haet tukea
 • vähentää vapaaporsituskarsinoiden määriä, jos olet hakenut parannetut porsimisolosuhteet tai emakoiden ja ensikoiden vapaaporsitus -toimenpiteitä.
 • muuttaa tuenhakijaa. Huomioi kuitenkin, että sitoumus voidaan siirtää toiselle maatilalle tukihaun jälkeen vain silloin, kun kyseessä on koko tilan hallinnan siirto.

Tukihaun jälkeen et voi

 • hakea uusia toimenpiteitä
 • vaihtaa niitä toiseen
 • kasvattaa sioille ja siipikarjalle ilmoittamaasi eläinmäärää, jolle haet korvausta tai kasvattaa edellä mainittujen sikojen toimenpiteiden vapaaporsituskarsinoiden määrää.

Ilmoita muutokset ja perumiset nautojen, lampaiden ja vuohien sitoumuksiin oman kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 31.10.2024 kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostilla.

Perumisia ei huomioida, jos

 • maatilallesi on ilmoitettu paikalla tehtävästä tarkastuksesta tai
 • olet saanut tiedon eläinten hyvinvointikorvausta koskevan ehdon noudattamatta jättämisestä, joka on havaittu etukäteen ilmoittamattomassa paikalla tehdyssä tarkastuksessa.

Muutokset ja peruutukset ovat sallittuja paikalla tehdyn tarkastuksen jälkeen niiltä osin, joiden ehdoissa ei paikalla tehdyssä tarkastuksessa havaittu puutteita.

5 Toimenpiteistä luopuminen

Hakijan on luovuttava valitsemastaan toimenpiteestä ja palautettava siitä maksettu hyvinvointikorvaus, jos

 • luopuu sitoumuskauden aikana siitä maatilan kotieläintuotannosta, jota toimenpide koskee.
 • maatilalla harjoitetun eläintuotannon olosuhteissa tapahtuu sellainen muutos, ettei valitun toimenpiteen ehtoja enää voida toteuttaa.
 • tilan keskimääräinen eläinmäärä vähenee pysyvästi alle keskimääräisen vähimmäiseläinmäärän.

6 Koko tilan hallinnan siirto ja sitoumuksen siirtäminen

Tukihaun jälkeen sitoumus voidaan siirtää koko tilan hallinnan siirron yhteydessä. Sitoumuksen siirtoa on haettava 15 työpäivän kuluessa siirron kohteena olevan tilan omistus- tai hallintaoikeuden siirtymisestä Ruokaviraston lomakkeella 473). Siirretyn sitoumuksen vastaanottaja voi jatkaa sitoumuksen kaikkia toimenpiteitä tai vain joitakin toimenpiteitä.  

Koko tilan hallinnan siirrosta on kerrottu tarkemmin Eläintukien hakuoppaalla.

7 Sitoumuksesta luopuminen

Hakija voi luopua sitoumuksesta, jos tilalla on hyväksytty ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde.

Jos sitoumuksesta luovutaan muusta kuin ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta johtuvasta syystä, haettu korvaus jätetään maksamatta tai peritään takaisin. Tällöin tulevina sitoumuskausina sitoumus voidaan jättää hyväksymättä, jos hakija on kesken sitoumuskauden luopunut vastaavasta sitoumuksesta eikä luopumisesta ole kulunut kahta vuotta.

8 Ylivoimainen este

Ylivoimaisesta esteestä on kerrottu tarkemmin Eläintukien hakuoppaalla.

Sopimuksen hakeminen tai noudattaminen voi estyä ylivoimaisen esteen vuoksi. Vapaamuotoinen, kirjallinen ilmoitus ylivoimaisesta esteestä pitää toimittaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 15 vuorokauden kuluessa siitä, kun se on ollut mahdollista toimittaa.

9 Sitoumuksen ja maksun epääminen

Sitoumus voidaan jättää hyväksymättä tai korvaus myöntämättä, jos korvauksen saamiseksi olosuhteelle tai toimenpiteelle on annettu sellainen muoto, joka ei vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta. Sitoumus voidaan jättää hyväksymättä myös, jos hakija on aikaisemmin kesken sitoumuskauden luopunut vastaavasta sitoumuksesta eikä luopumisesta ole kulunut kahta vuotta.

Sitoumuksen perusteella maksettu korvaus on perittävä takaisin koko sitoumuskaudelta, jos edellytykset, joiden perusteella korvausta myönnetään, eivät ole lainkaan täyttyneet koko sitoumuskauden aikana. 

10 Hakijan ilmoitusvelvollisuus ja asiakirjojen säilyttäminen

Hakija on velvollinen antamaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle korvauksen myöntämisen ja maksamisen edellytyksiä koskevat oikeat ja riittävät tiedot. Hakijan tai tämän oikeudenomistajan on viipymättä kuluessa ilmoitettava korvauksen myöntäneelle kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle sellaisesta hakijaa, sitoumusta, maatilaa tai tuettavaa toimintaa koskevasta olosuhteiden muutoksesta, joka saattaa vaikuttaa korvauksen määrään taikka aiheuttaa korvauksen takaisinperimisen tai lakkauttamisen.

Tässä tarkoitettuja muutoksia ovat esimerkiksi koko tilan myynti, vuokraus tai keskimääräisen eläinmäärän väheneminen pysyvästi alle vaaditun vähimmäiseläinmäärän sekä ylivoimainen este ja poikkeuksellinen olosuhde. Samoin ilmoitusvelvollisuus koskee tilanteita, joissa toimenpidettä ei enää toteuteta tai toimenpiteessä ei ole enää eläimiä.

Eläinten hyvinvointikorvauksen ehtoihin liittyvät asiakirjat, muistiinpanot ja todistukset on säilytettävä vähintään neljän vuoden ajan sitoumusvuoden päättymisen jälkeen.

11 Valvonta

Eläinten hyvinvointikorvauksen myöntämisen perusteita ja ehtojen noudattamista valvotaan sekä tiloilla paikan päällä tehtävin valvonnoin että hallinnollisin ristiintarkastuksin. Ristiintarkastuksella tarkoitetaan tukihallinnossa olevien tietojen sekä eri rekisterien tietojen vertaamista keskenään. Hallinnollinen valvonta kohdistuu kaikkiin hakijoihin. Tilavalvonta tehdään paikalla tehtävänä valvontana vähintään 5 prosentille hakijoista. 

Korvauksen hakija on velvollinen korvauksetta esittämään tarkastusta tekevälle viranomaiselle kaikki korvaukseen liittyvät asiakirjat ja muutoinkin avustamaan tarkastuksessa. Tarkastajalla on oikeus valvontatehtävän edellyttämässä laajuudessa tarkastaa korvauksen hakijan kotieläinrakennukset, eläimet ja muut korvauksen kohteena olevat alueet sekä muut korvauksen myöntämisen ja maksamisen edellytykset. Tarkastuksessa otetaan kuitenkin huomioon kotirauha.

23 Tietojen toimittaminen ja tuen julkisuus

Toimivaltaisella viranomaisella on oikeus saada tuensaajalta tukien seurantaa ja vaikuttavuuden arviointia varten tarpeelliset selvitykset ja seurantatiedot

Lisäksi EU-lainsäädäntö edellyttää, että jäsenvaltion on julkaistava hakupalvelussa tiedot tuensaajalle Euroopan maatalouden tukirahastosta ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta maksetuista tuista mukaan lukien yksityishenkilöiden tukitiedot. Tietojen toimittamisesta ja tukien julkisuudesta on kerrottu tarkemmin Eläintukien hakuoppaalla.