Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki - Opas 2024

Julkaisupäivä: 6. helmikuuta 2024

↵  Eläintukien hakuopas 2024

1. Määritelmiä

Tuenhakijalla (jatkossa hakija) tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä taikka luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden yhteenliittymää. Hakija voi olla myös julkisoikeudellinen yhteisö, esimerkiksi koulu- tai vankilatila.

Hakijan hallinnassa olevilla kotieläimillä tarkoitetaan hakijan omistuksessa olevia eläimiä, vuokrasopimuksella hakijan hallintaan siirtyneitä eläimiä sekä hakijan yhdessä perheenjäsenensä kanssa omistamia eläimiä. Hakijan hallinnassa olevien sikojen on oltava rekisteröitynä sikaeläinrekisterissä sen tilatunnuksen alle, jota hakija käyttää tukea hakiessaan.

Maatilalla tarkoitetaan viljelijän johtamaa yhden tai useamman kiinteistön tai kiinteistön osan tai tuotantorakennuksen ja sen maapohjan muodostamaa, maatalouden harjoittamiseen käytettävää toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäistä tuotantoyksikköä, jota hallitaan yhtenä kokonaisuutena omistuksen tai vuokrauksen perusteella.

Määräysvallalla esimerkiksi osakeyhtiössä tarkoitetaan osakeomistusosuutta, joka viljelijän tai yhdessä hänen perheyrityksensä jäsenten kanssa tuottaa suoraan yli puolet yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. 

Maatalousmaahehtaarilla tarkoitetaan pinta-alaa, jota käytetään eläintiheyden määrittämisessä. Maatalousmaalla tarkoitetaan peltoa, pysyviä kasveja ja pysyviä nurmia.

Viitemäärällä tarkoitetaan yksikkömäärää, jonka perusteella sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea voidaan maatilakohtaisesti enintään myöntää.

2. Hae tuki Vipu-palvelussa

Voit hakea sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea Vipu-palvelussa kohdassa Kansallisten kotieläintukien haku 5.3.2024 klo 23.59 mennessä.  

Voit valita hakemuksella, haetko

 1. ennakkoa ja lopullista tukea
 2. vain lopullista tukea.

Oman yhteistoiminta-alueesi maaseutuelinkeinoviranomainen neuvoo sinua Vipu-palvelun käytössä ja tuen hakuun liittyvissä kysymyksissä.

Tukiehtojen lisäksi sinun on

 • ilmoitettava kaikki hallinnassasi oleva maatalousmaa peltotukihaun loppuun mennessä. Voit ilmoittaa maatalousmaan Vipu-palvelussa tai lomakkeella 102A.
 • noudatettava eläinten tunnistus- ja rekisteröintivaatimuksia.
 • ilmoitettava tilasi siipikarjan tiedot Vipu-palvelussa Eläinmääräilmoituksella 4.2.2025 mennessä, jos käytät eläintiheyden laskemiseen
  • siipikarjaa
  • yhteisön eläimiä
  • yhteisön määräysvaltaa käyttävän osallisen eläimiä.

Hakemuksen muuttaminen tai peruminen

Muutoksia hakemukseen ja hakemuksen perumisen voit tehdä 4.2.2025 asti. 

Voit tukihaun jälkeen perua koko hakemuksesi tai muuttaa sitä, jos huomaat, että olet ilmoittanut hakemuksella virheellisiä tietoja tai tuotanto-olosuhteissa on tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka johtavat hakemuksen virheellisyyteen.

Sinun on tärkeää ilmoittaa hakemuksen perumisesta tai muutoksista viipymättä, jotta voit välttää valvonnassa havaitun virheen seuraamukset. Ilmoituksesi virheestä voidaan ottaa huomioon, jos olet tehnyt sen ennen kuin sinulle on ilmoitettu paikalla tehtävästä tarkastuksesta tai muun tarkastuksen tuloksista.

Voit ilmoittaa hakemuksesi muuttamisesta ja osittaisesta tai kokonaan perumisesta kirjallisesti esimerkiksi sähköpostilla toimivaltaiselle viranomaiselle. Ilmoitusta ei huomioida, jos valvonnasta on jo ilmoitettu hakijalle ja suoritetusta valvonnasta aiheutuu valvontaseuraamuksia.

3. Tuen myöntämisen ehdot

Sinulle voidaan myöntää sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea, jos
 • sinulla on vahvistettu viitemäärä
 • sinulla on hallinnassa vähintään 5 hehtaaria maatalousmaata
 • tilasi eläintiheys on vähintään 0,35 sika- ja siipikarjaeläinyksikköä/maatalousmaahehtaari
 • täytät kansallisten kotieläintukien yleiset edellytykset, kun
  • täytät ikävaatimuksen
  • pidät eläimiä koskevan kirjanpidon ja eläinrekisterien tiedot aina ajan tasalla eläimistä, joita käytät tuen eläintiheysvaatimuksen täyttämiseen.

Hakijan ikä

Sinulle voidaan myöntää sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea tukivuonna 2024, jos sinä olit tai puolisosi oli 31.12.2023 vähintään 18-vuotias.

Alle 18-vuotiaalle hakijalle voidaan myöntää tukea vain, jos

 • hän on solminut avioliiton tai
 • jos hän harjoittaa maatilataloutta yhteisomistajana tai yhdessä vanhempansa/vanhempiensa kanssa tai
 • jos tuen myöntämiseen on muita erityisiä syitä
 • ikäedellytykset eivät koske julkisoikeudellista yhteisöä, koulutilaa, vankilatilaa eivätkä hakijaa, jonka tukikelpoinen toiminta on muuta kuin maataloutta.

Hakijana yhteisö tai usea henkilö yhdessä

Kun tuotantoa tai toimintaa harjoitetaan yhdessä useamman luonnollisen henkilön toimesta tai yhteisömuodossa, vähintään yhden viljelijän, yhtiömiehen, jäsenen tai osakkaan on oltava ikäedellytykset täyttävä luonnollinen henkilö, joka itse harjoittaa maa- tai puutarhataloutta.  Ikäedellytykset eivät koske julkisoikeudellista yhteisöä, koulutilaa tai vankilatilaa.

Jos haet tukea yhteisönä, esimerkiksi maatalousyhtymänä tai osakeyhtiönä, maatalousmaana voidaan huomioida yhteisön osallisen hallinnassa oleva maatalousmaa. Osallisen tulee olla yhteisössä määräysvaltaa käyttävässä asemassa ja hänen tulee ilmoittaa maatalousmaa omalla peltotukihakemuksellaan.

Ilmoita hakemuksella henkilön nimi ja tilatunnus, jonka maatalousmaata hakemuksella käytetään. 

Jos haet tukea yhteisönä, esimerkiksi yhtymänä tai osakeyhtiönä, eläintiheyden laskennassa voidaan huomioida yhteisön osallisen hallinnassa olevat siat ja siipikarja. Henkilön tulee olla yhteisössänne määräysvaltaa käyttävässä asemassa. Ilmoita Eläinmääräilmoituksella yhteisön määräysvaltaa käyttävän henkilön nimi, tilatunnus ja eläinmäärät.  

Jos haet tukea luonnollisena henkilönä ja olet määräysvaltaa käyttävä osallinen yhteisömuotoisessa yrityksessä eli esimerkiksi osakeyhtiössä tai yhtymässä, voit ilmoittaa yhteisön siipikarjan omalla eläinmääräilmoituksella. Tässä tapauksessa yhteisö ei voi hakea sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea.

Jätä hakemuksen liitteenä todisteet määräysvallan omaavasta osallisesta:

 • maatalousyhtymä: luovutuskirja (kauppa- tai lahjakirja) joka osoittaa maatilan omistuksen. Jätä liitteenä myös ajantasainen selvitys yhtymän osakkaista.
 • jakamaton kuolinpesä: perukirja tai muu ajantasainen selvitys kuolinpesän osakkaista
 • osakeyhtiö: luovutuskirja (kauppa- tai lahjakirja), kaupparekisteriote, yhtiöjärjestys ja osakasluettelo. Liitteistä on selvittävä ajantasaisesti osakeyhtiön osakkaiden nimet, syntymäajat, osakkeiden määrä ja niiden äänivalta.
 • osuuskunta: luovutuskirja (kauppa- tai lahjakirja). Jätä liitteenä myös jäsen- ja omistajaluettelo.
 • kommandiittiyhtiö: luovutuskirja (kauppa- tai lahjakirja). Jätä liitteenä myös kaupparekisteriote ja yhtiösopimus. Liitteistä on selvittävä ajantasaisesti kaikkien yhtiömiesten nimet ja yhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet.
 • avoin yhtiö: luovutuskirja (kauppa- tai lahjakirja). Jätä liitteenä myös kaupparekisteriote ja yhtiösopimus.

Jos olet toimittanut em. liitteet kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle aikaisemmin esim. sukupolvenvaihdoksen yhteydessä, ei liitteitä tarvitse palauttaa uudelleen.

Maatalousmaan hallinta

Hakijalla pitää olla viimeistään viimeisenä peltotukihaun päivänä hallinnassaan vähintään viisi hehtaaria maatalousmaata. Maatalousmaalla tarkoitetaan peltoa, pysyviä kasveja ja pysyviä nurmia.

Hakijan hallinnassa oleva maatalousmaa ilmoitetaan viimeistään viimeisenä päivänä peltotukihaussa riippumatta siitä, haetaanko maatalousmaalle tukia vai ei. Jos et hae maatalousmaalle tukia, ilmoita pinta-alat lomakkeella 102A

Tuen myöntämisen edellytyksiä arvioitaessa voidaan käyttää laskennallisena maatalousmaa-alana viittä hehtaaria, jos:

 1. hakijalle on vuonna 2007 myönnetty poikkeuslupa peltoalavaatimuksesta, tai
 2. kyseessä on tilanne, jossa vuonna 2007 usea luonnollinen henkilö on harjoittanut tuotantoa tai toimintaa yhdessä tai yhteisömuodossa ja vähintään yksi viljelijä, yhtiömies, jäsen tai osakas on täyttänyt kolmen hehtaarin peltoalavaatimuksen ja pelto on ilmoitettu kyseisen vuoden tukihakemuksessa.

Sikojen ja siipikarjan merkintä ja rekisteröinti

Tuen myöntämisen ehtona olevan eläintiheyden laskennassa käytetään hakijan hallinnassa olevien eläinten eläinyksikkömäärää. Et voi käyttää eläintiheyden laskennassa asiakastunnukselle tai toiselle omistamallesi tilatunnukselle rekisteröityjä eläimiä.

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen saamisen edellytyksenä on eläinten tunnistamisen- ja rekisteröintisäädösten noudattaminen. Jos sinulla on sikoja tai siipikarjaa, sinun on rekisteröitävä eläinten pitopaikat ja ilmoitettava niihin eläintenpitotoiminnasta sekä pidettävä kirjaa eläinten tapahtumista.

Tarkemmat ohjeet eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä ovat Ruokaviraston verkkosivuilta.

 1. Eläintenpitäjärekisteri
 2. Sikojen merkintä ja rekisteröinti
 3. Siipikarjan merkintä ja rekisteröinti

Pitopaikan rekisteröiminen

Rekisteröi tilasi pitopaikat pitopaikkarekisteriin ennen eläintenpidon aloittamista sähköisesti osoitteessa https://epr.ruokavirasto.fi tai palauttamalla lomakkeen Ilmoitus ja ohje eläintenpitotoiminnasta sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella eläinten pääasiallinen pitopaikka sijaitsee. Pidä pitopaikkarekisterin tiedot ajan tasalla.Voimassa olevat säädökset ja ohjeet löytyvät Ruokaviraston Eläinten merkintä ja rekisteröinti -sivuilta.

Eläinrekisterit ja kirjanpito

Sinun on pidettävä kirjaa eläinlaji- ja pitopaikkakohtaisesti omistuksessasi tai hallinnassasi olevista eläimistä. Et tarvitse erillistä kirjanpitoa, jos teet tapahtumailmoitukset sähköisesti sikarekisteriin.  Siipikarjalla ei ole omaa sähköistä rekisteriä, joten niiden tapahtumista on oltava ajan tasalla oleva pitopaikan kirjanpito. Kirjanpidosta tulee ilmetä tilan eläinmäärät, eläinmäärissä tapahtuneet  lisäykset (syntymät, ostot) ja vähennykset (eloon myynnit, teuraaksi myynnit, kuolemat) sekä siipikarjalla myös sen/niiden siirtymisestä ikäryhmästä toiseen.Säilytä pitopaikan kirjanpitoa (mukaan lukien kaikki sopimukset ja kuitit) vähintään tukivuoden sekä sitä seuraavien 4 kalenterivuoden ajan.

Kotieläintuotannon lopettaminen

Jos lopetat tukivuoden aikana kotieläintuotannon harjoittamisen,

Eläinsuojelu

Eläinten hyvinvoinnista on huolehdittava eläinsuojelusäännösten mukaisesti.

Eläintenpitokiellon vaikutus tukeen

Tuenhakijan, tilan osallisen tai heidän kanssaan yritystoimintaa harjoittavan perheenjäsenen saama eläintenpitokielto vaikuttaa tuen myöntämiseen ja maksamiseen.

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetussa tuessa eläintiheysvaatimuksen laskennassa ei voida käyttää niitä eläinlajeja, joita eläintenpitokielto koskee. Mikäli eläintiheysvaatimus 0,35 sika- ja siipikarjaeläinyksikköä / maatalousmaahehtaari ei täyty, tukea ei voida maksaa.

Tukien maksaminen keskeytetään ja mahdollinen takaisinperintä aloitetaan vasta, kun eläintenpitokieltoa koskeva tuomio on lainvoimainen. Kun rikosasian käsittelyn on kesken, tukien maksaminen jatkuu normaalisti.

Kielletyt aineet ja lääkejäämät

Eläintesi kasvattamisessa tai lihottamisessa ei saa käyttää EY:n eläinlääkintäalan säädösten tarkoittamia kasvuun vaikuttavia aineita eikä hallussasi myöskään saa olla em. aineita muutoin kuin sellaisessa tapauksessa, että eläinlääkäri on määrännyt niitä eläinten hoitoa varten.

Kielletyistä aineista on säädetty eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä eläimille annetussa valtioneuvoston asetuksessa 1054/2014.

4. Viitemäärä

Tuki määräytyy tilakohtaisen viitemäärän perusteella. Ennakkoa haettaessa viitemäärä on oltava hakijan hallinnassa 1.3.2024. Lopullisen tuen perusteena on viitemäärä, joka on hakijan hallinnassa 1.9.2024.

Tuen viitemäärä ei ole yleisesti siirto- tai vaihdantakelpoinen eikä sillä voi käydä kauppaa. Viitemäärä voidaan tietyissä tilanteissa siirtää, yhdistää, jakaa, alentaa tai lakkauttaa. Em. tapauksissa kauppakirjassa tai vuokrasopimuksessa asianosaisten on hyvä sopia, miten edellisen hakijan eläinmäärä mahdollisesti vaikuttaa uuden hakijan eläintiheyden laskentaan ja tuotannosta irrotetun tuen määrään. Lakkautettua viitemäärää ei voi aktivoida uudelleen käyttöön.

Viitemäärän siirrot, yhdistämiset ja jakamiset ovat mahdollisia vain saman tukialueen sisällä. Tukialueella AB sijaitsevan tilan viitemäärä voidaan siirtää, yhdistää tai jakaa vain AB-alueella sijaitsevan maatilan haltijalle, samoin C1-C4-alueella sijaitsevan tilan viitemäärää voidaan siirtää, yhdistää tai jakaa vain C1-C4-alueella.

Ta­pauk­set, jois­sa sika- ja sii­pi­kar­ja­ta­lou­den vii­te­mää­rä voi­daan siir­tää, yh­dis­tää tai ja­kaa:

A) Siir­tää suku­pol­ven­vaih­dok­ses­sa tai koko ti­lan hal­lin­nan siir­ros­sa uu­del­le ha­ki­jal­le.

Ti­lan uu­den hal­ti­jan on toi­mi­tet­ta­va koko ti­lan hal­lin­nan siir­ros­ta kun­nan maa­seu­tu­e­lin­keinoviranomaiselle loma­ke 156, jos­sa on oma koh­tan­sa vii­te­mää­rän siir­ron haul­le sekä ko­pi­ot kauppakirjas­ta, vuokrasopimuksesta ja muis­ta vas­taa­vis­ta sel­vi­tyk­sis­tä. Kaup­pa­kir­jaan tai vuokrasopimuk­seen on hyvä kir­ja­ta mai­nin­ta vii­te­mää­rän siir­ros­ta uu­del­le ha­ki­jal­le. Koko ti­lan hal­lin­nan siir­ros­ta on il­moi­tet­ta­va maa­seu­tu­elinkeino­vi­ran­o­mai­sel­le 15 työ­päi­vän ku­lu­es­sa ta­pah­tu­nees­ta.

Koko ti­lan hal­lin­nan siir­ron yh­tey­des­sä ti­lan omis­ta­jal­la on oi­keus jät­tää hal­lin­nan siir­ron ulko­puo­lel­le talouskes­kus­alue, jol­la asuin­ra­ken­nuk­set si­jait­se­vat sekä omas­sa ta­lou­des­saan tar­vit­ta­vien puu­tar­ha­tuotteiden vil­je­le­mis­tä tai asuin­ra­ken­nuk­sen ra­ken­ta­mis­ta var­ten pel­to­alue, joka saa olla enin­tään 10 % siir­ron koh­tee­na ole­vas­ta pel­to­a­las­ta, ei kui­ten­kaan suu­rem­pi kuin yksi heh­taa­ri.

Jos koko ti­lan hal­lin­nan siir­to pe­rus­tuu vuok­ra­so­pi­muk­seen, vii­te­mää­rä voi­daan siir­tää ai­no­as­taan, jos vuokran­an­ta­jal­le ei ole vuok­ra­so­pi­muk­sel­la jä­tet­ty hal­lin­taan muu­ta kuin em. ra­ken­nuk­set ja pel­to­alue. Vuokraso­pi­muk­sen kes­to­ajan on li­säk­si ol­ta­va vä­hin­tään vii­si ka­len­te­ri­vuot­ta vuok­ra­so­pi­muk­sen alkamises­ta lu­kien.

Vii­te­mää­rän siir­ron edel­ly­tyk­se­nä on, että os­tet­ta­van/vuok­rat­ta­van ti­lan kaik­ki omis­tus­pel­lot siir­ty­vät ti­lan uudel­le hal­ti­jal­le. Edel­li­sen hal­ti­jan vuok­ra­pel­to­ja, met­siä ja eläi­miä ei tar­vit­se vii­te­mää­rän siir­tä­mi­sek­si myydä/vuok­ra­ta vii­te­mää­rän uu­del­le hal­ti­jal­le.

B) Yh­dis­tää suku­pol­ven­vaih­dok­ses­sa tai koko ti­lan hal­lin­nan siir­ros­sa.

Jos kak­si ti­laa yh­dis­tyy yh­dek­si uu­dek­si ti­lak­si, ti­lan uusi hal­ti­ja voi ha­kea uu­den ti­lan yh­tei­sen viitemäärän vah­vis­ta­mis­ta. Vii­te­mää­rä lak­kau­te­taan ti­lal­ta, jon­ka toi­min­ta yh­dis­ty­mis­ti­lan­tees­sa päät­tyy.

Ti­lan uu­den hal­ti­jan on toi­mi­tet­ta­va koko ti­lan hal­lin­nan siir­ros­ta kun­nan maa­seu­tu­elinkeinoviranomaiselle lo­ma­ke 156, jos­sa on oma koh­tan­sa vii­te­mää­rän siir­ron haul­le sekä ko­pi­ot kauppa­kir­jas­ta, vuok­ra­so­pi­muk­ses­ta ja muis­ta vas­taa­vis­ta sel­vi­tyk­sis­tä. Kaup­pa­kir­jaan tai vuok­ra­sopimuk­seen on hyvä kir­ja­ta mai­nin­ta vii­te­mää­rän siir­ros­ta uu­del­le ha­ki­jal­le. Koko ti­lan hal­lin­nan siir­ros­ta on il­moi­tet­ta­va maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le 15 työ­päi­vän ku­lu­es­sa ta­pah­tu­nees­ta.

Ota huo­mi­oon, että yh­dis­tet­ty vii­te­mää­rä on mah­dol­lis­ta ja­kaa vain su­ku­pol­ven­vaih­dok­sessa.

C) Ja­kaa suku­pol­ven­vaih­dok­ses­sa, jos ku­kin uusi hal­ti­ja täyt­tää tuen saa­mi­sen edel­ly­tyk­set.

Jos tila on suku­pol­ven­vaih­dok­sen yh­tey­des­sä ja­et­tu kah­dek­si tai use­am­mak­si ti­lak­si, uusien ti­lo­jen haltijat voi­vat ha­kea vii­te­mää­rän vah­vis­ta­mis­ta ja­e­tuil­le ti­loil­le ha­ki­joi­den so­pi­min osuuk­sin tai sopimuksen puut­tu­es­sa jat­ka­jien luku­mää­rien mu­kai­sin tasa­o­suuk­sin. Uu­den ti­lan hal­ti­jan osal­ta viitemää­rän mää­räy­ty­mi­ses­sä las­ket­ta­va uu­den ti­lan hal­lin­nas­sa ole­va eläin­mää­rä ote­taan ky­sei­sen hakijan tuen mää­räy­ty­mis­pe­rus­tee­na huo­mi­oon hal­lin­non­siir­to­päi­väs­tä al­ka­en.

Viitemäärä on lakkautettava, jos tuen myöntämisen edellytykset eivät ole täyttyneet kahtena peräkkäisenä vuotena, eikä kyseessä ole ylivoimainen este. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen tekee päätöksen tuen myöntämisen perusteena olevan viitemäärän lakkauttamisesta hakijaa kuultuaan.

5. Eläinyksikkötiheys

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että maatilasi eläintiheys on vähintään 0,35 sika- ja siipikarjaeläinyksikköä jokaista maatalousmaahehtaaria kohden = 0,35 ey/ha. Tukivuoden eläintiheys lasketaan jakamalla maatilasi sioista ja siipikarjasta kertyvä eläinyksikkömäärä hallinnassasi olevan maatalousmaan määrällä. Yhteisömuotoisessa yrityksessä määräysvaltaa käyttävän hakijan hallinnassa oleva maatalousmaa voidaan ottaa huomioon eläintiheyttä laskettaessa.

Sikaeläinten määrät saadaan suoraan sikarekisteristä ja siipikarjan eläinmäärät ilmoitetaan Eläinmääräilmoituksella. Ruokavirasto laskee eläintiheyden keskitetysti hakemuksille ennen lopullisen tuen maksamista.

Sikojen eläinyksikköjen määrää laskettaessa jätetään keskimääräisten eläinyksikkömäärien laskennasta pois ne kaksi kuukautta, jolloin eläinmäärä on ollut pienin. Siipikarjan eläinyksikköjen määrää laskettaessa jätetään keskimääräisten eläinyksikkömäärien laskennasta pois ne kuusi kuukautta, jolloin eläinmäärä on ollut pienin.

Jos eläinyksikkötiheys on tukivuoden aikana tulipalon, eläintaudin tai muun vastaavan sinusta riippumattoman syyn takia tilapäisesti pienempi kuin eläinyksikkötiheyden vähimmäismäärä, tuki voidaan kyseiseltä tukivuodelta myöntää viitemäärän perusteella.

Taulukko 1. Tuen eläin­ti­hey­den las­ken­nas­sa voi­daan huo­mi­oi­da seu­raa­vat hal­lin­nas­sa­si tuki­vuon­na 2023 ole­vat eläin­ryh­mät:

Eläinryhmä Eläinyksikköä (ey)
Emakko  0,50

muu sika, ikäluokasta porsaat 0-3 kk huomioidaan 2/3

0,30
Emolintu (kalkkunat) 0,05
kalkkuna, hanhi, ankka, sorsa, fasaani ja emolintu (sorsat, fasaanit, ankat ja hanhet) 0,03
broileremo 0,02
Muniva kana 0,014
Broiler 0,007

6. Tuen maksaminen ja tukitasot

Tukitaso määräytyy sen mukaan, millä tukialueella tilasi talouskeskus sijaitsee.

Tuen ennakko maksetaan huhtikuussa 2024 ja sen perusteena on 1.3. hallinnassasi oleva viitemäärä. Ennakon määrä on 90 %. Lopullinen erä tai lopullinen koko tuki maksetaan huhtikuussa 2025 ja sen perusteena on 1.9. hallinnassasi oleva viitemäärä.

Jos sinulle maksettavien kansallisten kotieläintukien ennakko on alle 500 euroa, tuki maksetaan yhdessä erässä lopullista tukea maksettaessa. Jos tukimäärä jää alle 100 euron, tukea ei makseta lainkaan. Sinulle ei voida maksaa ennakkoa, mikäli et ole hakenut tukea hakuaikana.

Tukea vuodelta 2024 voidaan myöntää 1.9.2024 hakijan hallinnassa olevan viitemäärän perusteella viitemäärän eläinyksikköä kohti enintään alla olevan taulukon 2 mukaiset määrät. Tilakohtaisen viitemäärän eläinyksikkömäärän ylittäessä taulukossa mainitut rajat, tukea voidaan myöntää rajan ylittävältä osalta eläinyksikköä kohti enintään taulukon 2 viimeisen sarakkeen mukaisesti.

Taulukko 2. Tuen määrä

Tukialue Viitemäärän eläinyksikköraja €/viitemäärän ey
AB - 42
C1 146 ey 164
C1 Yli 146 ey 60
C2 170 ey 143
C2 Yli 170 ey 51
C2 pohjoinen ja tukialueen C saaristo 200 ey 199
C2 pohjoinen ja tukialueen C saaristo Yli 200 ey 44
C3 ja C4 200 ey 206
C3 ja C4 Yli 200 ey 44

Perusteettomasti maksettu tuki

Virheellisesti tai perusteetta maksettu tuki peritään takaisin. Tuen myöntänyt viranomainen päättää kuulemismenettelyn jälkeen tuen takaisinperinnästä. Tuki peritään takaisin, jos

 • tuen myöntämisen tai maksamisen edellytykset eivät ole täyttyneet.
 • tuen ehtoja ei ole noudatettu.
 • hakija on antanut virheellistä tai puutteellista tietoa, joka on olennaisesti vaikuttanut tuen myöntämiseen tai maksamiseen.
 • hakija estää tarkastuksen toteuttamisen.

Takaisinperittävälle määrälle on suoritettava korkolain mukaista vuotuista viivästyskorkoa. Viivästyskorko lasketaan sen ajan perusteella, joka alkaa 60 päivää takaisinperintäpäätöksen tekemisajankohdasta ja päättyy saatavan suorittamisajankohtaan tai jos saatava vähennetään myöhemmin maksettavasta erästä, vähennyksen tekemisajankohtaan.

7. Koko tilan hallinnan siirto

Koko tilan hallinnan siirrolla tarkoitetaan tilannetta, jossa tilan maatalousmaa siirtyy uudelle haltijalle. Entiselle haltijalle voi jäädä puutarhamaaksi enintään 10 % tilan peltoalasta, mutta ei kuitenkaan suurempaa alaa kuin yksi hehtaari. Koko tilan hallinnan siirto on suositeltavaa tehdä ennen tuen ennakon maksamista.

Koko tilan hallinnan siirto on mahdollista tehdä 31.8.2024 mennessä. Ilmoita koko tilan hallinnan siirrosta 15 työpäivän kuluessa lomakkeella 156 (Ilmoitus koko tilan hallinnan siirrosta). Lomakkeella 156 on oma kohtansa, jossa jatkaja hakee siirtoa siirrettävän maatilan sika- ja siipikarjatalouden viitemäärälle.

Maatilojen yhdistämisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa koko tila siirtyy toisen tilan hallintaan oston tai vuokrauksen kautta. Toimintaansa jatkavan tilan tilatunnus säilyy yleensä entisellään ja lopettavan tilan tilatunnus poistetaan käytöstä. Maatilojen yhdistämisellä voidaan myös tarkoittaa tilannetta, joissa kaksi tai useampi tila muodostaa maatalouden harjoittamista varten maatalousyhtymän tms. Näissä tapauksissa uuden tilan tilatunnukseksi tulee yleensä yksi yhdistettävien tilojen tilatunnuksista.

Tuenhakijaa ei voi enää vaihtaa, jos koko tilan hallinnan siirto tehdään tuen ennakon maksamisen jälkeen. Jos hakijalle on maksettu ennakkoa ja tilalla tapahtuu koko tilan hallinnan siirto ennakon maksamisen jälkeen, lopullinen tuki maksetaan hakijalle, jolle ennakko on maksettu eli entiselle haltijalle. Tällöin tilan kauppa- ym. hallinnansiirtosopimuksissa osapuolten on hyvä sopia, kuinka he jakavat tilalle maksetun/maksettavan tuen.

Jos hakijalle ei ole maksettu ennakkoa, tilan entinen ja uusi haltija voivat keskenään sopia, kummalle sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki maksetaan. Jos osapuolet sopivat, että lopulliset tuet maksetaan uudelle haltijalle, uuden haltijan on toimitettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle sopimuksesta kopio ennen tuen maksamista. Lisäksi hänen on osoitettava tapahtunut koko tilan hallinnan siirto toimittamalla kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle lomake 156 ja kauppakirja tai vuokrasopimus 15 työpäivän kuluessa tapahtuneesta.