Peltovalvonta

Peltotukia hakeneista tiloista valitaan valvontaan vuosittain vähintään kaksi prosenttia. Valvottavista tiloista 20–50 prosenttia valitaan satunnaisesti tukia hakeneiden tilojen joukosta. Loput tilat valitaan painotetulla otannalla eli valvontaan valitaan tietty määrä tiloja jonkin tilan ominaisuuden tai tilan hakemien tukien perusteella.

Näin valmistaudut peltovalvontaan

Kun saat ilmoituksen tilallesi tehtävästä peltotukien tilavalvonnasta, tarkastaja kertoo sinulle

 • mistä valvonnasta on kyse
 • mikä on valvonnan tarkoitus
 • mitä asioita ja asiakirjoja valvonnassa tullaan tarkastamaan.

Peltovalvonnasta voidaan ilmoittaa korkeintaan 14 vuorokautta ennen tilakäynnin aloittamista. Valvontakäynti voidaan tehdä myös ilman ennakkoilmoitusta.

Tilakäynti kestää muutamasta tunnista muutamaan päivään. Tilakäynnin kestoon vaikuttavat esimerkiksi maatilasi koko ja haetut tuet. Voit kysyä tarkastajalta arviota tarkastuksen kestosta samalla, kun hän ilmoittaa valvonnasta.

Suosittelemme, että olet mukana valvontakäynnillä. Osallistumisesi voi lyhentää tilalla tarkastukseen kuluvaa aikaa. Voit pyytää mukaan valvontaan myös avustajaa tai valtuuttaa jonkun muun toimimaan edustajanasi, jos et itse voi olla mukana. Mikäli tila ei ole ehdollisuuden valvonnassa, valvonta voidaan tehdä myös ilman sinun tai edustajasi paikallaoloa.

Varmista, että kaikki valvonnassa tarkastettavat asiakirjat ovat saatavilla. Näin voit lyhentää tarkastukseen kuluvaa aikaa. Tilalla tarkastettavista asiakirjoista on kerrottu tarkemmin kohdassa Peltovalvonnassa tarkastettavat asiakirjat.

Kesän peltovalvonta

Kesän peltovalvontakäynnillä tarkastaja toteaa viljelykasvit sekä pinta-alat ja tarkastaa, että tilallasi on noudatettu tukiehtoja. Valvontakäynnillä tarkastetaan kaikki hakemasi peltotuet sekä mahdollisesti myös ehdollisuuden vaatimuksia. Tukiehtojen noudattamista tarkastetaan tilakäynnillä myös asiakirjoista.

Valvonnassa tarkastetaan esimerkiksi, että

 • vesistöihin rajoittuvilla lohkoilla on vaadittava suojakaista
 • ilmoittamasi lohkot ovat maatalousmaata
 • maataloustoiminnan vaatimusta on noudatettu
 • olet noudattanut ehdollisuuden maatalousmaahan, ympäristöön ja kasvinsuojeluaineisiin liittyviä vaatimuksia
 • lohkojen pinta-alat ovat oikein
 • ympäristösopimusalojen hoitokirjanpito on kunnossa ja ajan tasalla. 

Muut maastossa tarkastettavat tukiehdot määräytyvät sen mukaan, mitä toimenpiteitä olet valinnut ekojärjestelmätuessa, ympäristökorvauksessa ja pohjoisessa hehtaarituessa.

Jos peruslohkon pinta-alassa on virheitä, esimerkiksi raja on metsän puolella tai tien päällä, tarkastaja korjaa lohkon rajauksen oikeaan kohtaan. Uusi rajaus ja pinta-ala ovat käytössäsi seuraavassa tukihaussa. Voit katsoa uudet rajat kartalta Vipu-palvelusta heti sen jälkeen, kun kaikki valvontatiedot on tallennettu.

Kesän valvonnoissa tarkastettavat asiakirjat

Hakemasi tuet vaikuttavat siihen, mitä asiakirjoja peltovalvonnassa tarkastetaan.

Asiakirjat kannattaa ottaa esille jo ennen tarkastusta niin, että ne ovat helposti löydettävissä. Puuttuva asiakirja johtaa yleensä tukivähennykseen, mutta useimmiten asiakirjoja on mahdollista toimittaa tilakäynnin jälkeen määräajassa.

Ehdollisuuden valvonnassa olevilla tiloilla tarkastetaan:

 • kasvinsuojeluruiskun testauspöytäkirja
 • lannoitekuitit
 • jos vesistöjen varrella olevalla suojakaistalla on käytetty kasvinsuojeluaineita, Ely-keskuksen myöntämä lupa kasvinsuojeluaineiden käyttöön
 • lupa veden ottamiseen tai vesitaloushankkeeseen, jos sellainen vaaditaan.

Ekojärjestelmätukea hakeneelta tilalta tarkastetaan:

 • viljelymuistiinpanot siemenseoksen kasvilajeista ja niiden osuuksista
  • tukihakuvuonna perustetut luonnonhoitonurmet
  • ekojärjestelmätukeen ilmoitetut viherlannoitusnurmet
  • monimuotoisuuskasvit.

Erikoiskasvipalkkiota hakeneelta tilalta tarkastetaan:

 • lupiinin siementen vakuustodistus tai ostokuitti.

Ympäristökorvaukseen sitoutuneelta tilalta tarkastetaan:

 • aloitetut lohkokohtaiset muistiinpanot
 • kerääjäkasvit ja saneerauskasvit: tarvittaessa siemenkuitit käytetyistä siemenistä
 • puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu: ennakkosuunnitelma seurannasta ja kasvinsuojelusta, kuitti hankituista valmisteista tai urakointityöstä, kasvinsuojeluruiskun testauspöytäkirja ja todistus suoritetusta kasvinsuojelututkinnosta tai -koulutuksesta.

Ympäristösopimukseen sitoutuneelta tilalta tarkastetaan:

 • toimenpiteiden toteutuksesta pidetty ajantasainen kirjanpito.

Laadunarvioinnin maastokäynnit

Kesän aikana ELY-keskusten tarkastajat tekevät tarkastuskäyntejä myös yksittäisille lohkoille. Niiden tarkoituksena on todentaa lohkolta haettujen tukien ehtojen noudattamista. Käynnit liittyvät Ruokaviraston tekemään laadunarviointiin, jolla varmistetaan tukijärjestelmien toimivuus ja tietojen oikeellisuus. Jos käynnin aikana havaitaan, että kasvulohkon rajassa on korjaamista tai ilmoitettu kasvi poikkeaa maastossa havaitusta, tuenhakijalle lähetetään korjauskehotus. Hakemusta korjaamalla tuenhakija voi välttää seuraamuksen.

Sellaiset tukiehdot, joita ei voida todentaa maastossa, tarkastetaan talven aikana lohkoa koskevista asiakirjoista. Tarvittavat asiakirjat tarkastaja pyytää myöhemmin syksyllä lähettämään ELY-keskukseen.

 

Talven asiakirjavalvonta

Tilakäynnin jälkeen valvonta jatkuu talvella tehtävänä asiakirjavalvontana. Asiakirjavalvonnassa tarkastetaan tilalla säilytettävien asiakirjojen perusteella, että tilalla on noudatettu ehdollisuuden ja ympäristökorvauksen vaatimuksia (esimerkiksi lannoitus ja kasvinsuojeluaineiden käyttö). Tarkastaja lähettää sinulle asiakirjapyyntökirjeen ja pyytää sinua lähettämään ELY-keskukseen tarkastusta varten kopiot lohkomuistiinpanoista, viljavuustutkimuksista, lanta-analyysistä ja muista tarvittavista asiakirjoista. Asiakirjavalvonnassa ei tehdä tilakäyntiä.

Ehdollisuuden valvonnassa olevalta tilalta tarkastetaan:

 • lohkokohtaiset muistiinpanot typpi- ja fosforilannoituksesta sekä maalaji- ja viljavuusluokka-analyysi
 • lannoitekuitit valvontavuodelta ja selvitys muista valvontavuonna käytetyistä/luovutetuista lannoitteista
 • lannan luovutus- ja vastaanottosopimukset (jos tilasi luovuttaa tai vastaanottaa lantaa)
 • kirjanpito käytetyistä kasvinsuojeluaineista
 • lanta-analyysi, jos lantaa syntyy tai käytetään lantaa yli 25 m3 vuodessa.
 • todistus suoritetusta kasvinsuojelututkinnosta tai -koulutuksesta

Ympäristökorvaukseen sitoutuneelta tilalta tarkastetaan:

 • valmiit lohkokohtaiset muistiinpanot (tiedot lohkoittain esimerkiksi lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käytöstä, integroidusta kasvinsuojelusta ja viljelytoimista)
 • viljavuustutkimukset
 • kiertotalouden edistäminen: lannan luovutussopimus, maksukuitti, rahti- tai kuormakirja, tieto levityslaitteesta, jos urakoitsija on levittänyt nestemäistä ainetta).

Talviaikainen kasvipeitteisyys

Ehdollisuuden vähimmäismaanpeitteen ja ekojärjestelmätuen talviaikaisen kasvipeitteisyys -toimenpiteen vaatimusten noudattamista seurataan Satelliittiseurannalla kaikilta tiloilta, joita vaatimukset koskevat. Lisäksi ehdollisuuden vähimmäismaanpeitteen vaatimuksen noudattamiseen kohdistuu hallinnollista tarkastusta viljelijän tekemän syysilmoituksen perusteella.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 3.8.2023