Sikojen ulkonapitokielto

Suojaa siat luonnonvaraisilta villisioilta - afrikkalaisen sikaruton vastainen varotoimi

Sikojen ulkonapito on ollut kiellettyä vuodesta 2018 lähtien. Kielto on annettu sikojen suojaamiseksi afrikkalaiselta sikarutolta. Afrikkalainen sikarutto on lakisääteisesti vastustettava eläintauti, joka on sioille tappava, mutta ei tartu ihmisiin. Tautiin ei ole rokotetta eikä hoitoa. Suomessa ei ole koskaan tavattu afrikkalaista sikaruttoa, mutta tautia todetaan jatkuvasti Suomen lähialueilla Venäjällä ja Baltian maissa.

Sikojen ulkonapitokiellosta ja sen poikkeuksista on säädetty maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
varotoimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten villisikojen ja kotieläinten välillä (404/2021).

Ulkonapitokielto

Siat on pidettävä sisällä koko Suomen alueella. Sikojen sisälläpidossa on noudatettava eläinsuojelulainsäädännön tilavaatimuksia. Sikojen ulkonapitokielto koskee sekä kaupallista toimintaa (myös luonnonmukainen tuotanto ja tarhatut villisiat) että harraste-eläinten pitoa (esim. minipossut). Sikojen ulkonapitokielto koskee myös pysyviä eläinnäyttelyitä (esim. kotieläinpihat) ja väliaikaisia eläinnäyttelyitä.

Kielto ei kuitenkaan koske:

 1. eläintarhoja;
 2. kytkettynä ulkoilutettavia sikoja; eikä
 3. sellaisia pitopaikkoja, joissa ulkotarhat on suojattu olemassa olevan aidan oheen rakennetulla teräsverkkoaidalla tai sähköaidalla, tai joissa ulkotarhat on suojattu riittävän vankalla rakenteella siten, että luonnonvaraiset villisiat eivät pääse kosketuksiin tarhassa pidettävien sikojen kanssa.

Teräsverkkoaidan ja sähköaidan vaatimukset löytyvät maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (404/2021) liitteestä, sekä alempaa tekstistä.

Esimerkkejä muun riittävän vankan aidan rakenteista ja rakennusmateriaaleista on alempana tekstissä.

Ilmoitus sikojen ulkonapidosta kunnaneläinlääkärille

Sikojenpitäjän, joka aikoo pitää sikoja ulkona edellä kohdassa 3) tarkoitetussa pitopaikassa, on ilmoitettava siitä kunnaneläinlääkärille vähintään kahta kuukautta ennen aiottua ulkonapitoa. Ilmoitus tulee tehdä kirjallisena, ja sen voi tehdä vapaamuotoisesti tai "Lisätietoa"-palstan lomakkeella.

Eläintarhojen ja kytkettynä ulkoilevien sikojen pitäjien ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

Ilmoituksesta on käytävä ilmi seuraavat seikat:

 1. sikojen lukumäärä;
 2. selvitys ulkotarhan suojaamista koskevien vaatimusten täyttymisestä.

Luonnonvaraisten villisikojen siirtäminen ja ottaminen pitopaikkaan on kielletty

Luonnonvaraisten villisikojen siirtäminen niiden alkuperäisestä elinympäristöstä toiseen elinympäristöön tai niiden ottaminen luonnosta pitopaikkaan on kielletty. (MMMa 404/2021)

 

Sikojen aitaamisen vaatimukset

MMMa 404/2021 liitteen mukaisen teräsverkkoaidan vaatimukset

 • Teräsverkkoaita on rakennettava olemassa olevan aidan oheen vähintään kahden metrin etäisyydelle olemassa olevasta aidasta.
 • Teräsverkon lankojen on oltava kuumasinkittyjä. Sinkkikerroksen on oltava vähintään 30 mikrometriä.
 • Verkon kokonaiskorkeuden on oltava vähintään 200 cm, josta vähintään 160 cm maan pinnan yläpuolella.
 • Verkon alareuna on upotettava vähintään 40 cm syvyyteen maan pinnasta lukien.
 • Verkon ruudun pinta-ala saa olla enintään 115 cm² verkon alareunasta 150 cm korkeuteen asti ulottuvalla alueella ja verkon yläreunassa enintään 350 cm².
 • Verkon langan halkaisijan on oltava vähintään kolme millimetriä.
 • Verkon pylväiden tulee olla enintään neljän metrin etäisyydellä toisistaan.
 • Puisten tolppien halkaisijan on oltava vähintään 100 mm.
 • Tolppien pitää olla käsiteltyjä lahoamista vastaan. Muusta materiaalista olevien tolppien on oltava lujuudeltaan vähintään vastaavia.

MMMa 404/2021 liitteen mukaisen sähköaidan vaatimukset

 • Sähköaita on asennettava kummallekin puolelle tarhassa jo olevaa aitaa:
  • aidan ulkopuolelle tehtävässä sähköaidassa on oltava neljä lankaa
  • aidan sisäpuolelle tehtävässä sähköaidassa on oltava vähintään kaksi lankaa
 • Aitalangan vetolujuuden on oltava vähintään 450 kg.
 • Metallisen aitalangan halkaisijan on oltava vähintään 2,5 mm.
 • Sähköaidan vaakasuoran etäisyyden tarhassa jo olevan aidan tolpan ulkopinnasta mitattuna on oltava vähintään 150 mm.
 • Sähköaidan alimman langan korkeuden tulee olla noin 20 cm maanpinnasta ja ylin lanka saa olla enintään 100 cm korkeudessa maanpinnasta lukien.
 • Tarhassa jo olevan aidan ulkopuolelle tehtävän sähköaidan toiseksi alin lanka on kytkettävä sähköpaimenen maadoitusliitäntään ja säännöllisin välimatkoin maadoituskangilla maaperään. Muut langat on kytkettävä sähköpaimenen aitaliitäntään. Jos alin lanka peittyy lumeen, sen voi irrottaa sähköpaimenen aitaliitännästä, kunnes lanka vapautuu lumesta.
 • Jos tarhassa jo oleva aita on metalliverkkoa, se on kytkettävä sähköaidan maadoitukseen tasaisin välimatkoin.
 • Tarhassa olevan aidan ulkopuolelle ja sisäpuolelle tehtävät sähköaidat on liitettävä samaan sähköpaimeneen, jos sähköaitojen välinen etäisyys on alle 2,5 metriä.
 • Sähköpaimenen suurimman antoenergian pitää olla ulompana olevassa sähköaidassa vähintään kuusi joulea.
 • Sähköpaimen on kytkettävä sähköverkkoon. Jos sähköverkkoon kytkeminen ei ole mahdollista, voidaan käyttää akkukäyttöistä laitetta, jonka suurin antoenergia ulompana olevassa sähköaidassa on vähintään kaksi joulea.
 • Jos aidassa käytetään yhtä sähköpaimenta, sisempänä olevan sähköaidan tehoa voidaan tarvittaessa rajoittaa. Rajoitus voidaan toteuttaa esimerkiksi asentamalla virtarajoitusvastus sisempänä olevan aidan syöttöjohtoon tai kytkemällä sisäpuolinen aitaus paimenessa mahdollisesti olevaan alennetun tehon aitaliitäntään.
 • Jos tarhassa olevan aidan ulkopuolelle tehtävää sähköaitaa varten asennetaan tolpat, tolppien halkaisijan tulee olla vähintään 80 mm.

Muu ulkotarhan aita

 • Sikojen pitäminen ulkona on sallittua ulkotarhoissa, jotka on suojattu riittävän vankalla rakenteella.
 • Aidan vaatimuksista ei ole säädetty lainsäädännössä yksityiskohtaisesti. Ulkotarhan rakenteiden on kuitenkin oltava sellaisia, että luonnonvaraiset villisiat eivät pääse kosketuksiin tarhassa pidettävien sikojen kanssa.
 • Aidan ja porttien on oltava riittävän vankkoja estämään aitauksessa pidettävien sikojen karkaaminen ja luonnonvaraisten villisikojen tunkeutuminen aitaukseen.
 • Aidan rakenteita ja rakennusmateriaalia suunnitellessa tulee huomioida se, tarhataanko sikoja, villasikoja vai tarhattuja villisikoja. Myös alueen luonnonvaraisten villisikojen populaation koko kannattaa huomioida suunnittelussa.
 • Rakennettaessa yksinkertainen aita, aidan tulee olla täysin umpinainen, etteivät tarhattavat siat ja luonnonvaraiset villisiat pääse kosketuksiin toistensa kanssa.
 • Aidan rakenteet eivät saa olla tarhattaville sioille vaarallisia.

      Esimerkkejä aidan rakenteista ja rakennusmateriaaleista

 • Aidan korkeuden tulee olla maasta vähintään 160 cm. Tarhatuille villisioille aidan korkeuden tulisi kuitenkin olla korkeampi, vähintään 200 cm.
 • Aidan sokkelin tai alareunan tulee olla upotettuna riittävän syvälle (vähintään 40 cm, tarhatuilla villisioilla 50–70 cm), etteivät siat pääse kaivautumaan aidan ali. Kallion päälle rakennetun aidan tulee olla ankkuroituna kallioon siten, etteivät siat pysty ryömimään aidan alta.   
 • Aidan perustuksia suunnitellessa tulee huomioida mm. maan routiminen.
 • Aita voi olla tehty esim. muurattuna tiilistä tai betonielementeistä, filmivanerista tai puusta. Rakennusmateriaalina voi käyttää myös galvanoitua aaltopeltiä tai muovilankkuaitaa.
  • Tarhatuille villisioille puu, filmivaneri tai muovilankut eivät ole sellaisenaan riittävän kestäviä materiaaleja.
  • Sioille ja villasioille voidaan käyttää myös puuta, filmivaneria tai muovilankkuja.
   • Rakennettaessa puusta, lankkujen paksuuden tulisi olla vähintään 63 mm.
   • Filmivanerin paksuuden tulisi olla vähintään 25 mm.
   • Jos käytetään muovilankkuaitoja, aidan tulisi olla kaksinkertaisesti lankutettu koko aidan korkeudelta.
 • Kiinteän aidan tukitolppien tulisi olla enintään kahden metrin etäisyydellä toisistaan.
 • Puisten tukitolppien halkaisijan tulisi olla vähintään 100 mm.
 • Muusta materiaalista olevien tolppien olisi oltava lujuudeltaan vähintään vastaavia.
 • Puisten rakenteiden tulisi olla käsiteltyjä lahoamista vastaan.

Ulkotarhojen ylläpito ja muut huomioitavat asiat

Ulkotarhojen kunto tulee tarkastaa säännöllisesti ja aidan rakenteiden kuluvat osat tulee uusia tarvittaessa. Jos kyseessä on aidan oheen rakennettu sähköaita, tulee aidan toiminta tarkastaa säännöllisesti. Maaperä aidan kummaltakin puolelta, sekä aitojen välistä, tulee pitää vapaana kasvillisuudesta. Maaperä aidan kummaltakin puolelta tulee mahdollisuuksien mukaan pitää puhtaana lumesta. Isot kivet ja kannot tulee poistaa aidan vierustalta.

Ulkotarhoja suunnitellessa tulee huomioida myös

 • eläinsuojelusäädökset
 • muu tautisuojaus
 • ruokinta- ja juomapaikkojen sijainti ja pohjamateriaali
 • rehujen ja mahdollisten kuivikkeiden säilytys
 • haittaeläintorjunta
 • mahdollisten kallioiden, ojien tai kosteikkojen vaikutus rakennesuunnitteluun
Sivu on viimeksi päivitetty 12.11.2021