Alkutuotantopaikasta ilmoittaminen

Toimija tekee ilmoituksen alkutuotantopaikasta kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Paliskunta voi tehdä ilmoituksen porotaloutta harjoittavan toimijan puolesta.

Milloin ilmoitusta ei tarvitse tehdä?

Kun toimija esimerkiksi hakee elintarvikkeiden alkutuotannolle viljelijätukia tai tekee ilmoituksen eläintenpitopaikasta, tieto alkutuotantopaikasta kulkee viranomaiselta toiselle, eikä toimijan tarvitse silloin tehdä erillistä ilmoitusta alkutuotantopaikasta.

Alkutuotantoilmoitusta ei tarvitse tehdä metsästyksestä, luonnonvaraisen riistan luovutuksesta kuluttajalle eikä luonnonvaraisten kasvien, sienten tai esimerkiksi mahlan keräilystä. Ilmoitusta ei tarvitse myöskään tehdä kasvien ja sienten alkutuotannosta, jos toimija on yksityinen henkilö tai toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena.

Ilmoittamisen ajankohta ja sisältö

Ilmoitus uudesta toiminnasta on tehtävä kirjallisesti hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksen voi toimittaa myös sähköisesti.

Toimijan on myös ilmoitettava edellä mainituissa tiedoissa tapahtuneista oleellisista muutoksista, toiminnan keskeyttämisestä yli vuodeksi sekä toiminnan lopettamisesta. Ilmoitus muutoksista on tehtävä viimeistään niiden tullessa voimaan.

Toimijan on annettava ilmoituksessaan seuraavat tiedot (maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta 318/2021, 2§):

  • toimijan nimi ja yhteystiedot;
  • toimijan yritys- ja yhteisötunnus, tilatunnus tai asiakastunnus, taikka näiden puuttuessa henkilötunnus;
  • alkutuotantopaikan nimi ja yhteystiedot;
  • alkutuotantopaikan käyntiosoite ja kunta;
  • tieto toiminnan luonteesta eli alkutuotantopaikalla harjoitettavasta alkutuotannon toiminnasta ja kyseisen toiminnan laajuudesta; sekä
  • toiminnan arvioitu aloittamisajankohta.

Ilmoituksen voi tehdä oman kunnan tarjoamalla lomakkeella. Ilmoitus voi olla myös vapaamuotoinen, kunhan siinä on yllä mainitut tiedot. Ilmoitus tulee toimittaa oman kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Kuntien elintarvikevalvontaviranomaisten yhteystiedot löytyvät oheisen hakusivun kautta: Ota yhteyttä elintarvikevalvontaan.

Alkutuotannon tuotteiden kuljettaminen

Alkutuotannon toimijan ei tarvitse tehdä erikseen ilmoitusta itse tuottamiensa alkutuotannon tuotteiden kuljetuksesta pois alkutuotantopaikalta.

Elintarvikealan toimijan, joka kuljettaa alkutuotannon tuotteita pois alkutuotantopaikalta ensimmäiseen elintarvikehuoneistoon, on tehtävä ilmoitus kuljetustoiminnasta (alkutuotantoilmoitus; kuljetustoiminta), ellei kuljetustoiminnasta ole ilmoitettu kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle muusta toiminnasta (esimerkiksi elintarvikehuoneistoilmoitus) tehdyn ilmoituksen yhteydessä. Kun alkutuotannon tuotteita kuljetetaan ensimmäiseen huoneistoon, kyseessä on alkutuotannon tuotteiden kuljetus, vaikka kuljettaja tai muu toimija ostaisi alkutuotannon tuotteet alkutuotantopaikalla. Maidon kuljetus pois alkutuotantopaikalta ei kuitenkaan ole alkutuotantoa. 

Sivu on viimeksi päivitetty 21.6.2021