Oliiviöljy

Vähittäismyyntivaiheessa voidaan pitää kaupan vain seuraavia öljyjä

 • ekstra-neitsytoliiviöljy
 • neitsytoliiviöljy
 • jalostetusta oliiviöljystä ja neitsytoliiviöljystä valmistettu oliiviöljy
 • oliivin puristemassaöljy 

Oliiviöljyjen ja oliivin puristemassaöljyjen kuvaukset ja määritelmät on esitetty maataloustuotteiden yhteistä markkinajärjestelyä koskevan asetuksen ((EU) N:o 1308/2013) 78 artiklassa ja liitteen VII osassa VIII.

Oliiviöljyjen pakkausmerkintävaatimukset on esitetty komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 29/2012, oliiviöljyn kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista. Asetuksessa säädetään oliiviöljyjen ja oliivin puristemassaöljyjen vähittäismyyntiä koskevat erityisvaatimukset. ”Vähittäiskaupalla” tarkoitetaan öljyn myyntiä loppukuluttajalle sellaisenaan tarjottuna tai elintarvikkeeseen sisällytettynä. Öljyt on tarjottava loppukuluttajalle valmiiksi pakattuina enintään viiden litran pakkauksissa. Kyseisissä pakkauksissa on oltava kertakäyttöinen suljinjärjestelmä ja vaatimusten mukaiset pakkausmerkinnät.

Öljyluokkaa koskevat tiedot

Oliiviöljyjen pakkausmerkinnöissä on oltava myyntinimityksen lisäksi, mutta ei välttämättä sen läheisyydessä, selvin ja pysyvin kirjaimin seuraavat öljyluokkaa koskevat tiedot:

 • ekstra-neitsytoliiviöljy
  ”laadultaan korkealuokkainen oliiviöljy, joka on saatu suoraan oliiveista ja ainoastaan mekaanisin menetelmin”;
 • neitsytoliiviöljy
  ”oliiviöljy, joka on saatu suoraan oliiveista ja ainoastaan mekaanisin menetelmin”;
 • jalostetusta oliiviöljystä ja neitsytoliiviöljystä koostuva oliiviöljy
  ”öljy, joka sisältää yksinomaan jalostettuja oliiviöljyjä ja suoraan oliiveista saatuja öljyjä”;
 • oliivin puristemassaöljy
  ”öljy, joka sisältää yksinomaan oliiviöljyn puristamisen yhteydessä erotettua tuotetta, jota käsittelemällä on valmistettu öljyjä, ja suoraan oliiveista saatuja öljyjä”;
  tai
  ”öljy, joka sisältää yksinomaan oliiviöljyn puristamisesta peräisin olevaa puristemassajäämää käsittelemällä valmistettuja öljyjä ja suoraan oliiveista saatuja öljyjä”.

Alkuperämerkinnät

Ekstra-neitsytoliiviöljyn ja neitsytoliiviöljyn pakkausmerkinnässä on oltava alkuperämerkintä. Sitä vastoin jalostetusta oliiviöljystä ja neitsytoliiviöljystä koostuva oliiviöljyn ja oliivin puristemassaöljyn pakkausmerkinnässä ei saa olla alkuperämerkintää. Tässä ”alkuperämerkinnällä” tarkoitetaan pakkauksessa tai siihen liittyvässä etiketissä olevaa maantieteellistä nimitystä.

Alkuperämerkinnöissä on oltava ainoastaan:

 • jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta peräisin olevat oliiviöljyt:
  viittaus soveltuvin osin joko kyseessä olevaan jäsenvaltioon, unioniin tai kyseessä olevaan kolmanteen maahan;
 • useammasta kuin yhdestä jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta peräisin olevien oliiviöljyjen sekoitukset:
  soveltuvin osin yksi seuraavista maininnoista:
  • ”Euroopan unionialkuperää olevien oliiviöljyjen sekoitus” tai viittaus unioniin;”
  • ”ei-Euroopan unionialkuperää olevien oliiviöljyjen sekoitus” tai viittaus ei- Euroopan unionialkuperään;
  • ”ei- Euroopan unionialkuperää ja unionialkuperää olevien oliiviöljyjen sekoitus” tai viittaus Euroopan unionialkuperään ja ei-unionialkuperään; tai
 • suojattu alkuperänimitys tai suojattu maantieteellinen merkintä asianomaista tuotemäärittelyä koskevien säännösten mukaisesti.

Jäsenvaltioon tai unioniin viittaava alkuperämerkintä vastaa sitä maantieteellistä aluetta, jolla kyseiset oliivit on korjattu ja jolla sijaitsee puristamo, jossa kyseinen öljy on puristettu oliiveista.

Jos oliivit on korjattu muussa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa, kuin siinä, jossa sijaitsee puristamo, jossa kyseinen öljy on puristettu oliiveista. Alkuperämerkinnässä on oltava seuraava maininta: ”(Ekstra-) neitsytoliiviöljy, joka on valmistettu …ssa/ssä (unioni tai asianomainen jäsenvaltio) oliiveista, jotka on korjattu …ssa/ssä (unioni, asianomainen jäsenvaltio tai kolmas maa)”.

Muut pakolliset merkinnät

Pakkauksessa tai etiketissä on oltava maininta erityisistä säilytysolosuhteista suojassa valolta ja lämmöltä. Pakolliset merkinnät on koottava pääasialliseen nähtävissä olevaan kenttään, sellaisena kuin se on määritelty elintarviketietoasetuksessa (EU) N:o 1169/2011 2 artiklan 2 kohdan l alakohdassa. Kaikkien pakollisten tietojen on oltava näkyvissä kokonaisina ja yhdenmukaisena tekstinä.

Vapaaehtoiset maininnat

Öljyjen pakkausmerkintöihin voidaan tehdä myös muita merkintöjä. Vapaaehtoisten mainintojen on täytettävä seuraavat velvoitteet:

 • maininta ”ensimmäinen kylmäpuristus” voidaan tehdä ainoastaan sellaisten ekstra-neitsytoliiviöljyjen tai neitsytoliiviöljyjen osalta, jotka saadaan alle 27 °C:n lämpötilassa perinteistä valmistusmenetelmää käyttäen hydraulisilla puristimilla ensimmäisessä mekaanisessa puristuksessa oliivimassasta;
 • maininta ”kylmäerotus” voidaan tehdä ainoastaan sellaisten ekstra-neitsytoliiviöljyjen tai neitsytoliiviöljyjen osalta, jotka saadaan alle 27 °C:n lämpötilassa suodattamalla tai sentrifugoimalla oliivimassaa;
 • makuun ja/tai tuoksuun viittaavia aistinvaraisia ominaisuuksia koskevia mainintoja voidaan lisätä vain ekstra-neitsytoliiviöljyihin tai neitsytoliiviöljyihin; asetuksen (ETY) N:o 2568/91 liitteessä XII olevan 3.3 kohdan ilmaisuja (hedelmäinen, johon liitetään tarvittaessa määre raaka tai kypsä, pistävä ja karvas, ”tasapainoinen”, ”mieto öljy”) saadaan lisätä pakkausmerkintään ainoastaan, jos ne perustuvat mainitussa liitteessä säädettyä menetelmää noudattaen tehdyn arvioinnin tuloksiin;
 • happopitoisuutta tai enimmäishappopitoisuutta koskevaa mainintaa voidaan käyttää vain, jos sen kanssa on samassa näkökentässä samankokoisin kirjaimin maininta peroksidiluvusta, vahapitoisuudesta ja ultraviolettiabsorbanssista, jotka on määritelty asetuksen (ETY) N:o 2568/91 mukaisesti;
 • ekstra-neitsytoliiviöljyjen tai neitsytoliiviöljyjen sadonkorjuuvuosi voidaan ilmoittaa ainoastaan siinä tapauksessa, että pakkauksen sisältö on sataprosenttisesti peräisin kyseisestä sadosta.

Oliiviöljyn ja muiden kasvisöljyjen seokset

Jos oliiviöljyn ja muiden kasvisöljyjen seoksen pakkausmerkinnöissä mainitaan muualla kuin valmistusaineluettelossa sanallisesti, kuvin tai graafisin kuvioin, että tuote sisältää oliiviöljyjä, kyseisen seoksen myyntinimike on seuraava: ”Kasvisöljyjen (tai kyseisten kasvisöljyjen tarkat nimet) ja oliiviöljyn seos”, ja heti sen perässä on oltava maininta oliiviöljyn prosenttiosuudesta kyseisessä seoksessa.

Oliiviöljyn ja muiden kasvisöljyjen seosten pakkausmerkinnöissä saa kuvin tai graafisin kuvioin mainita tuotteen sisältävän oliiviöljyä vain, jos oliiviöljyn osuus on yli 50 prosenttia.

Jäsenvaltiot saavat estää, että oliiviöljyn ja muiden kasvisöljyjen sekoituksia tuotetaan sisäiseen käyttöön niiden alueella. Ne eivät kuitenkaan saa estää, että tällaisia muista maista tulevia sekoituksia pidetään kaupan niiden alueella tai että tällaisia sekoituksia tuotetaan niiden alueella niiden pitämiseksi kaupan muussa jäsenvaltiossa tai niiden viemiseksi.

Sivu on viimeksi päivitetty 18.6.2021