Ravintolisien omavalvonta

Elintarvikelain mukainen omavalvonta velvoittaa, että elinkeinonharjoittajalla on riittävät ja oikeat tiedot ravintolisistä, joita hän tuottaa, valmistaa, tuo maahan, vie maasta, pakkaa, pitää kaupan, tarjoilee tai luovuttaa elintarvikkeeksi. Tuotteen tulee olla turvallinen eikä se saa johtaa kuluttajaa harhaan.

Ravintolisien omavalvonnan tulisi sisältää ainakin seuraavat seikat:

Koostumus:

  • raaka-aineiden ja valmiiden ravintolisien mikrobiologien laatu on hyvä
  • ravintolisät ja niiden raaka-aineet eivät sisällä raja-arvoja ylittäviä määriä vieraita aineita (ympäristömyrkkyjä, raskasmetalleja, hometoksiineja ynnä muita)
  • ravintolisissä on käytetty vain ravintolisädirektiivin 2002/46/EY sallimia vitamiineja ja/tai kivennäisaineita sallittuina kemiallisina yhdisteinä
  • raaka-aineet eivät sisällä hormoneja eivätkä dopingaineita
  • sallittuja lisäaineita käytetään enintään sallitut määrät
  • huomioitava koostumuksen osalta erityisesti herkemmät kuluttajaryhmät (esimerkiksi lapsille tarkoitettujen ravintolisien kohdalla)

Uuselintarvikkeet

Ravintolisä ei sisällä EU:ssa hyväksymättömiä uuselintarvikeainesosia. Uuselintarvikkeilla tarkoitetaan tuotteita, joiden käyttö ihmisravinnoksi on ollut EU:n alueella hyvin vähäistä ennen toukokuuta 1997. Uuselintarvikkeita säätelee asetus (EU) 2015/2283.

Lääke – ravintolisä

Ravintolisä ei sisällä lääkelain (395/87) 3 §:n tarkoittamia lääkkeitä. Jos ravintolisä sisältää lääkeluettelon aineita tai suuria annoksia vitamiineja ja/tai kivennäisaineita, on suositeltavaa pyytää luokittelu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealta (entiseltä Lääkelaitokselta).

Luomu

Jos ravintolisiä myydään luomutuotteina (luomu, bio, eko ynnä muut), tuote täyttää luomuasetuksen vaatimukset ja merkinnöissä näkyy kuuluminen luomuvalvonnan piiriin eli luomuvalvojan tunnus.

Muuntogeenisyys

Elintarvikkeen valmistuksessa käytetyistä muuntogeenisistä lajeista tai niistä valmistetuista ainesosista on ilmoitettu pakkausmerkinnöissä ja jäljitettävyys on varmistettu (asetukset (EY) 1829/2003 ja (EY) 1830/2003).

Säteilyttäminen

Kuivattujen mausteyrttien, mausteiden ja maustekasvien mahdollisesta säteilyttämisestä on ilmoitettu pakkausmerkinnöissä määräystenmukaisesti (Huomaa, että muiden ainesosien säteilyttäminen ei ole sallittua; Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeen käsittelystä ionisoivalla säteilyllä 852/2000).

Hyljetuotteet

Markkinoille saattamisen hetkellä hyljetuotteen mukana on oltava asetuksen (EU) N:o 737/2010 7 §:n tarkoittama todistus.

Pakkausmerkinnät:

  • on tehty suomeksi ja ruotsiksi
  • ovat helposti luettavia ja helposti havaittavia
  • vastaavat koostumusta
  • tarvittavat käytön rajoitukset ja varoitukset on tehty

Markkinointi

Markkinointi on määräysten mukaista (muun muassa, ettei pakkauksessa tai muussa markkinoinnissa käytetä lääkkeellisiä väittämiä ja että tuotteesta annetut väittämät ovat tosia). Lisäksi markkinoinnissa on otettu huomioon ravitsemus- ja terveysväitteitä säätelevän asetuksen (EY) N:o 1924/2006 asettamat vaatimukset väitteiden esittämiselle. Väiteasetuksen 13(3) artiklan mukaan yhteisön hyväksyttyjen väitteiden luettelon on arvioitu valmistuvan vuoden 2011 lopussa. Sen jälkeen voi käyttää vain hyväksyttyjä väitteitä. Uusia väitteitä voi käyttää vain hakemalla niille hyväksyntää. Sairauden riskin vähentämiseen viittaavien väitteiden käytölle ei ole siirtymäaikaa, joten niitä ei voi käyttää ennen kuin niille on saatu väiteasetuksen mukainen hyväksyntä. Lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavista väitteistä on pitänyt hakea lupaa jo tammikuun 2008 aikana ja niiden käytön siirtymäaikaan vaikuttaa niihin liittyvän päätöksen päivämäärä. Lisätietoa ravitsemus- ja terveysväitteistä.

Jäljitettävyys

Elintarvikealan toimija tietää ja pitää kirjaa siitä, mistä ravintolisän raaka-aineet/ravintolisä on ostettu ja mille tahoille ravintolisää on myyty (EU:n yleisen elintarvikeasetuksen 178/2002 mukainen jäljitettävyysvaatimus).

Takaisinvedot ja haittavaikutusilmoitukset

Omavalvontasuunnitelma sisältää toimenpiteet mahdollisia takaisinvetoja ja haittavaikutusilmoituksia varten.

Muutoksista ilmoittaminen

Ruokavirastolle tehty ravintolisäilmoitus on ajantasainen. Uusi ilmoitus tulee tehdä, kun tuotteen koostumus muuttuu. Myös muutokset yrityksen yhteystiedoissa on syytä ilmoittaa.

Tuotteiden määräystenmukaisuutta voidaan omavalvonnassa seurata muun muassa raaka-aineen toimittajilta saatavin todistuksin, tarkastuksin ja/tai omavalvontanäyttein ja tutkimuksin.

Omavalvontasuunnitelmasta on säädetty elintarvikelaissa (297/2021, 15 §). Omavalvontavelvoite ja omavalvontasuunnitelman laatiminen koskee kaikkia elintarvikealan toimijoita, niin maahantuojia, valmistajia, kuin markkinoijiakin muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Paikallinen elintarvikeviranomainen valvoo, että omavalvontasuunnitelmassa on riittävällä tarkkuudella kuvattu ravintolisien määräystenmukaisuuden varmistaminen tuotteen kaikissa vaiheissa, ja että suunnitelma toteutuu käytännössä.

Ravintolisät

Uuselintarvikkeet

Luomuelintarvikkeet

Muuntogeeniset elintarvikkeet (GMO)

Säteilytys

Pakkausmerkinnät

Ravitsemus- ja terveysväitteet

Takaisinveto-ohje

 

Sivu on viimeksi päivitetty 3.12.2021