Ravintolisien valvontahankkeet

1.12.2015 Punariisivalmisteiden kartoitustutkimus

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira (Ruokaviraston edeltäjä) toteutti yhdessä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ja Tullilaboratorion kanssa punariisivalmisteiden kartoitustutkimuksen vuoden 2015 aikana. Kartoitustutkimuksen kohteeksi valittiin Suomessa ravintolisinä markkinoilla olevat punariisivalmisteet. Näytteitä kerättiin yhteensä 9 kappaletta. Näytteistä analysoitiin punariisin monakoliini K- ja sitriniinipitoisuus. Lisäksi näytteistä arvioitiin ravintolisäasetuksen vaatimusten toteutumista sekä tehtiin pakkausmerkintöihin perustuvat ravintolisä-, ravitsemus- ja terveysväite- sekä lisäainetarkastukset.

Puutteita havaittiin yhtä valmistetta lukuun ottamatta kaikissa punariisivalmisteissa, lähinnä tuotteiden markkinoinnissa. Punariisiä koskevan väitteen ehdot eivät usein toteutuneet monakoliini K:n määrän tai lisämerkintöjen osalta. Samoin puutteita havaittiin myös muita aineita koskeneissa väitteissä. Valmisteiden monakoliini K:n määrät vaihtelivat ja suurimmassa osassa tuotteita monakoliini K:n määrää ei ollut ilmoitettu. Hometoksiini sitriniiniä löydettiin ainoastaan yhdestä valmisteesta, mutta sitriniinin määrä oli selvästi alle sallitun enimmäismäärän. Ravintolisäasetuksen vaatimukset oli yleisesti huomioitu hyvin punariisivalmisteiden merkinnöissä. Samoin pakkausmerkintöjen perusteella punariisivalmisteissa käytettiin pääosin sallittuja lisäaineita.

Kartoitustutkimuksen tarkoituksena oli osaltaan tiivistää viranomaisten yhteistyötä ravintolisien valvonnassa sekä lisätä laboratorioyhteistyötä. Tutkimuksesta saatiin myös viitteellistä tietoa punariisivalmisteiden määräystenmukaisuudesta Suomessa ja myös niiden vahvuudesta monakoliini K:n määrän suhteen. Tutkimus antoi arvokasta tietoa valmisteissa pääraaka-aineena käytetyn punariisin laadusta sen sitriniini -pitoisuuden osalta. Vastaavanlaisia tutkimuksia aiotaan toteuttaa myös jatkossa viranomaisten kesken yhteistyössä.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Anna Mizrahi (ravintolisien valvonta), Ruokavirasto, p. 050 434 2203
Erikoistutkija Eila Nokelainen (monakoliini K:n määritykset), Fimea, p. 029 522 3235
Kemisti Kirsti Nuotio (sitriniinin määritykset), Tullilaboratorio, p. 040 332 3241

 

13.2.2013 Varo laittomia lääkeaineita sisältäviä ravintolisiä

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira (entinen Ruokavirasto), Tullilaboratorio ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea muistuttavat, että kuluttajien tulee olla erityisen varovaisia tilatessaan ravintolisiä ulkomaisista verkkokaupoista. Tullilaboratorio löysi vuonna 2012 useita kiellettyä lääkeainetta sisältäviä laihdutuskapseleita ja -kahvijauheita omaan käyttöön tilattujen lääkkeiden tuontivalvonnassa.

Vuonna 2011 Tullilaboratorio löysi tuonnin elintarvikevalvonnassa viisi sibutramiinia sisältänyttä valmistetta, joiden pääsy markkinoille estettiin. Vuonna 2012 kaupallisessa elintarviketuonnissa ei enää löytynyt lääkeainetta sisältäneitä tuotteita, mutta omaan käyttöön tilattujen laittomien valmisteiden tuontivalvonnassa löytyi useita sibutramiinia sisältäviä laihdutuskapseleita ja -kahvijauheita.

Fimean tutkimuksissa valmisteiden sisältämät sibutramiinimäärät ylittivät joissain tapauksissa jopa aikaisemmin lääkkeenä myytyjen valmisteiden sisältämät määrät. Esimerkiksi useamman tällaisen laihdutuskahviannoksen nauttiminen kerralla tai niiden pitkäaikainen käyttö voivat aiheuttaa merkittävän terveysriskin.

Sibutramiini on keskushermostoon vaikuttava laihdutuslääke, jota markkinoitiin aikaisemmin esimerkiksi kauppanimellä Reductil. Sibutramiinia sisältävien lääkkeiden myyntiluvat lakkautettiin kuitenkin alkuvuodesta 2010 koko EU-alueella, koska riski vakaville sydän- ja verisuonitapahtumille (kuten sydänkohtaus ja aivohalvaus) arvioitiin liian suureksi.

Lääkeaineita sisältäviin valmisteisiin liittyy riski erityisesti yksityisissä internet-tilauksissa, koska siten tilattavien tuotteiden turvallisuutta ei voida valvoa yhtä laajasti kuin tavanomaista maahantuontia. Kuluttajan tulee olla erityisen tarkkana tilatessaan ravintolisiä tai vastaavia valmisteita internetistä. Laittomia lääkeaineita sisältäville valmisteille on yleistä, ettei tuotteiden pakkausmerkinnöissä tai markkinoinnissa mainita lisättyä lääkeainetta lainkaan.

Viranomaiset tutkivat ravintolisiä yhdessä. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Tullilaboratorio sekä Fimean valvontalaboratorio toteuttivat vuonna 2012 yhteisen valvontaprojektin, jossa tutkittiin laihdutuksessa käytettäviä ravintolisiä. Projektin tutkimista 20:sta Suomeen myyntiin tuoduista laihdutukseen tarkoitetuista ravintolisistä ei löytynyt sibutramiinia tai sen johdannaisia.

Valvontaprojekti oli osa laajempaa Euroopan neuvoston alaisuudessa toimivan EDQM:n (European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare) organisoimaa tutkimushanketta, jonka tarkoituksena oli kartoittaa laittomia lääkeaineita sisältävien, laihdutukseen tarkoitettujen ravintolisien määrää Euroopan markkinoilla. EU/ETA-alueella on saatu jatkuvasti havaintoja ravintolisistä, joihin on lisätty laittomasti sibutramiinia tai sen johdannaisia.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Anna Mizrahi (ravintolisien valvonta), Ruokavirasto, p. 050 434 2203
Tullikemisti Sanna Henttonen (näytteenotto ja tutkitut valmisteet), Tullilaboratorio, p. 040 332 3258
Laboratoriopäällikkö Tom Wikberg (sibutramiinin määritykset), Fimea, p. 029 522 3230

Lisää tietoa ravintolisistä:

Älä usko humpuukiin

 

13.11.2012 Eviran D-vitamiiniselvitys

Sivu on viimeksi päivitetty 28.12.2021