Lisäysaineiston pakkaustoiminta

Julkaisupäivä: 16. kesäkuuta 2023

Kaikki luomutuotannon ohjeet

Ohje: 819/04.02.00.01/2022

1 Määritelmät

Lisäysaineisto: Lisäysaineistoa ovat siemenet ja siemenperunat, istukassipulit sekä kukkasipulit, pistokkaat, varteoksat, perusrungot, taimet, pikkutaimet, sienirihmastot yms.

Sertifioitu kylvösiemen: Perussiemen tai sertifioitu kylvösiemen, joka on virallisesti varmennettua kauppaerää, jonka myyntipäällys on virallisesti suljettu ja varustettu vakuustodistuksella sen jälkeen, kun siemenviljelyksen tarkastuksessa ja kunnostetusta siemenerästä virallisesti otetun näytteen tarkastuksessa on todettu, että siemenerä on oikein nimettyä ja lajikepuhdasta ja että se täyttää kysymyksessä olevalle siemenluokalle asetetut laatuvaatimukset.

Siemenlain mukainen pakkaamolupa: Siemenlain (600/2019) ja maa- ja metsätalousministeriön asetusten mukaan kylvösiemenen pakkaamista harjoittavan liikkeen ja yksityisen viljelijän tai henkilön on haettava toiminnalleen lupa Ruokaviraston siementarkastusyksiköltä. Vain luvan saaneet pakkaamot saavat valmistaa ja tarkastuttaa sertifioitavia ja hyväksyttyjä siemeneriä, ja vain sertifioituja ja hyväksyttäviä eriä saa markkinoida kylvösiemeneksi. Pakkausluvan myöntäminen edellyttää pakkaamokatselmuksen suorittamista. Lupa voidaan myöntää enintään kymmeneksi vuodeksi kerrallaan.

2 Sovellettavat säädökset

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/848 luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä (jatkossa luomuasetus) ja komission täytäntöönpanoasetukset (jatkossa täytäntöönpanoasetukset) määrittelevät vähimmäisvaatimukset Euroopan unionin alueella luonnonmukaisesti tuotettuina markkinoitaville tuotteille, joihin asetuksia sovelletaan.

EUR-Lex - 32018R0848 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Luomuasetuksen ja täytäntöönpanoasetusten säädökset toimijan toiminnan vähimmäisvaatimuksista sovelletaan sellaisinaan.

Kaikkia luonnonmukaisen tuotannon tuotantosuuntia koskevat ohjeet ovat julkaisuissa:

Luomukasvintuotantoa koskevat ohjeet on annettu julkaisussa Luomukasvintuotanto (ohje 819/04.02.00.01/2022). Lisäysaineiston pakkaamotoiminnan kannalta merkityksellisiä ovat erityisesti ohjeen luvut 5 Kasvien lisäysaineistot ja 6 Siirtymävaihe.

Tässä julkaisussa Ruokavirasto antaa luonnonmukaisen lisäysaineiston pakkaustoimintaa koskevat ohjeet eli näkemyksensä siitä, miten säädöksiä tulisi soveltaa.

Ohjeet eivät ole oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia tai toimijoita sitovia. Viime kädessä luomusäädösten soveltamista koskevat kysymykset ratkaisee tuomioistuin.

Allekirjoittaessaan hakemuksen valvontajärjestelmään liittymisestä toimija sitoutuu noudattamaan edellä mainittuja säädöksiä ja niiden mahdollisia muutoksia.

Lisäksi on täytettävä siemenlain edellyttämät vaatimukset siementen ja siemenperunan osalta sekä taimiaineistolain vaatimukset kasvullisen lisäysaineiston, sipulin ja koristekasvien siementen osalta.

3 Valvontajärjestelmään liittyminen

Lisäysaineiston osalta valvonta koskee luomusiemeniä pakkaavia, etiketöiviä ja varastoivia toimijoita sekä toimijoita, jotka harjoittavat lisäysaineiston tukkukauppaa tai tuovat lisäysaineistoa kolmansista maista.

Valvontaan liittyminen ei koske toimijoita, jotka myyvät itse tuottamaansa taimiaineistoa suoraan käyttäjille (tällöin taimiaineiston myynti tarkastetaan kasvintuotannon tarkastuksen yhteydessä). Valvontaan ei tarvitse myöskään liittyä vähittäismyyjien ja -myymälöiden, jotka pelkästään pitävät kaupan valmiiksi pakattua luomulisäysaineistoa (eivät harjoita tukkukauppaa).

3.1 Ilmoitus valvontajärjestelmään liittymiseksi

Luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavien merkintöjen käyttäminen edellyttää, että toimija on ilmoittanut toiminnastaan valvontaviranomaiselle, hänen toimintaansa on voitu tarkastaa, hänet on rekisteröity valvontajärjestelmään ja, että hän on saanut sertifikaatin luomuvalvontaan kuulumisesta.

Toimija sitoutuu noudattamaan luomulainsäädäntöä, kun hän toimittaa ilmoituksensa Ruokavirastolle. Ennen valvontajärjestelmään ilmoittautumista toimijan on siis perehdyttävä luonnonmukaisen tuotannon vaatimuksiin ja valmisteltava ilmoituksen liitteet.

Liittymistä valvontajärjestelmään haetaan ennen toiminnan aloittamista Ruokavirastosta (kemiallisen tuoteturvallisuuden yksikkö, Tampereentie 51, 32200 Loimaa). Ilmoitus on tehtävä luomuvalvontalomakkeilla 1 (ilmoittautumislomake) ja 1f (tuotantosuuntakohtainen täydennyslomake, lisäysaineiston pakkaustoiminta).

Lomakkeet ja kaikki luonnonmukaisen tuotannon ohjeet ovat saatavissa Ruokaviraston internetsivuilta osoitteesta www.ruokavirasto.fi > Luomun lomakkeet ja ohjeet.

Ennen valvontajärjestelmään hakeutumista toimijan on perehdyttävä luonnonmukaisen tuotannon vaatimuksiin ja valmisteltava hakemuksessa vaadittavat liitteet. Hakemus voidaan jättää mihin vuodenaikaan tahansa.

Siemenen ja siemenperunan pakkaajan on liitettävä hakemukseen kopio voimassa olevasta pakkausluvasta. Jos pakkauslupahakemuksesta ei käy ilmi kaikki luomusuunnitelmasta edellytettävät asiat (kohta 3.4), on hakemusta täydennettävä erillisellä liitteellä.

Taimiaineiston pakkaajan on liitettävä hakemukseen kohdan 3.4 mukainen luomusuunnitelma.

Ilmoittautuessaan valvontajärjestelmään liittymiseksi toimija sitoutuu:

 • noudattamaan luonnonmukaista tuotantoa koskevia vähimmäisvaatimuksia
 • ilmoittamaan valvontaviranomaiselle välittömästi epäilyksestä, että hänen tuottamansa, valmistamansa tai toiselta toimijalta saama tuote ei täytä luomutuotantovaatimuksia
 • hyväksymään luonnonmukaista tuotantoa koskevien asetusten mukaiset toimenpiteet, sääntöjenvastaisuuden tai poikkeaman tapahduttua
 • ilmoittamaan saamastaan markkinointikiellosta tai valvontajärjestelmästä erottamisesta tuotteen ostajille kirjallisesti sen varmistamiseksi, että luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavat merkinnät poistetaan kyseisistä tuotteista
 • päästämään tarkastusviranomaisen tarkastamaan tuotantoyksikön kaikki osat (myös mahdollinen tavanomainen yksikkö), mukaan lukien kirjanpito ja siihen liittyvät asiakirjat
 • antamaan kaikki tarkastuksen tekemisen kannalta tarpeelliset tiedot
 • antamaan pyynnöstä valvontaviranomaisille omien laadunvarmistusohjelmiensa tulokset
 • maksamaan tarkastuksista säädetyt maksut
 • allekirjoittaessaan ilmoituksen valvontajärjestelmään toimija sitoutuu noudattamaan aiemmin mainittuja säädöksiä.

3.2 Luomusuunnitelma

Luomusuunnitelma sisältää kuvauksen toiminnasta ja ne toimenpiteet, joilla varmistetaan, että tuotanto-ohjeita noudatetaan.

Lisäysaineiston pakkaustoiminnan harjoittajan luomusuunnitelman on sisällettävä ainakin seuraavat asiat:

1. Täydellinen kuvaus luomuvalvonnan piiriin haettavasta toiminnasta, josta käy ilmi mm:

  • tuotantoon ja varastointiin käytettävät tilat (kuten viljan kuivaus ja lajittelutilat, mahdolliset tuotteiden jalostustilat, varastointi, jne.);
  • luomutuotteiden vastaanottoon, kunnostukseen, pakkaamiseen, merkitsemiseen ja varastointiin käytettävien tilojen sijainti, (ovatko ne omassa luomu/tavanomaisessa yksikössä, toisessa luomuyksikössä, tavanomaisella tilalla jne.);
  • luettelo luomutuotteiden kunnostuksessa ja varastoinnissa käytettävistä koneista ja laitteista; sekä
  • kuvaus erien välillä tehtävistä puhdistustoimenpiteistä.

2. Toiminnan luonne:

  • onko toiminta pakkaamista, kunnostusta, tukkukauppaa, maahantuontia tai luomumerkintöjen tekemistä, toiminnan vastuuhenkilö;
  • onko toiminta jatkuvaa vai kausiluontoista;
  • luettelo luomutuotteista, joita yritys aikoo pakata, varastoida tai tuoda maahan; sekä
  • luettelo tavanomaisesti tuotetuista tuotteista, joita yritys pakkaa, varastoi tai tuo maahan.

3. Kuvaus luomutuotteiden kuljetusmenettelyistä (yksikköön ja yksiköstä)

Mikäli tuotteita kuljetetaan avonaisissa pakkauksissa (kohta 5.1.2), on viljelijää valvovalle ELY-keskukselle ja pakkaajaa valvovalle Ruokavirastolle ilmoitettava tällaisista kuljetuksista, ja sen/niiden on annettava kuljetuksille suostumuksensa. Suostumus voidaan antaa yhdelle tai useammalle kuljetukselle. Helpoiten kuljetusmenettelyt voidaan kuvata luomusuunnitelmassa, jolloin muuta hyväksyntää ei tarvita.

4. Kuvaus toimenpiteistä, joihin ryhdytään epäiltäessä, etteivät itse tuotetut/käsitellyt tai toiselta toimijalta hankitut tuotteet täytä luomuvaatimuksia (ks. kappale 9.).

5. Varotoimenpiteet, joilla hallitaan luomu- ja tavanomaisten tuotteiden sekoittumista ja jäämiä luomutuotannossa kielletyistä tuotteista ja aineista: tunnistettava tuotannon vaarat, kriittiset tuotantovaiheet ja riskit, suunniteltava ja toteutettavat toimenpiteet riskien välttämiseksi, seurattava toimenpiteiden tuloksellisuuta ja tehdä tarvittavia muutoksia.

Toimijalla on aina oltava ajantasainen luomusuunnitelma. Se on säilytettävä niin, että se on tarkastajan nähtävissä pyydettäessä.

Toimijan on varauduttava siihen, että ilmoituksen käsittely ja ensimmäisen tarkastuksen loppuunsaattaminen saattaa viedä useita kuukausia. Tuotteita ei voi myydä luonnonmukaisina ilman voimassa olevaa luomusertifikaattia.

3.3 Ensimmäinen tarkastus

Ensimmäisessä tarkastuksessa selvitetään toimijan edellytykset noudattaa tuotanto-ohjeita sekä toiminnan kuvaus (siemenlainmukainen pakkaamolupahakemus ja luomusuunnitelma) sisältö ja sen vastaavuus tarkastuksessa todettujen olosuhteiden kanssa.

Ensimmäisen tarkastuksen tekee Ruokaviraston tarkastaja tai Ruokaviraston valtuuttama tarkastaja. Tarkastaja laatii tarkastuskertomuksen, jonka toimija vahvistaa allekirjoituksellaan.

3.6 Valvontajärjestelmään hyväksyminen

Ruokavirasto päättää toimijan hyväksymisestä valvontajärjestelmään ensimmäisen tarkastuskertomuksen perusteella. Ruokavirasto voi edellyttää toimijalta lisäselvityksiä. Valvontajärjestelmään hyväksytty toimija merkitään Ruokaviraston ylläpitämään luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin.

Valvontajärjestelmään hyväksymisen edellytyksenä on siementen ja siemenperunan osalta myös siemenkauppalain mukaisen pakkausluvan voimassaolo sekä kasvullisen lisäysaineiston, sipulin ja koristekasvien siementen osalta taimiaineistolain vaatimusten täyttyminen.

Toimija saa ilmoituksen valvontajärjestelmään hyväksymisestä. Valvontajärjestelmään hyväksymisen jälkeen toimijalla on oikeus myydä pakkaamaansa luonnonmukaisesti tuotettua tai siirtymävaiheen lisäysaineistoa luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavin merkinnöin (kohta 5.3).

4 Tuotantotarkastukset

Ruokaviraston tarkastaja tai Ruokaviraston valtuuttama tarkastaja tekee valvontajärjestelmään kuuluvassa yksikössä tarkastuksen vähintään kerran kalenterivuodessa. Osa tarkastuskäynneistä tehdään ennalta ilmoittamatta.

Lisäysaineiston pakkaustoiminnassa tarkastus pohjautuu kriittisten pisteiden kartoittamiseen ja niiden valvontaan. Tällaisia pisteitä ovat kaikki ne kohdat tavaroiden vastaanotossa, kunnostuksessa ja varastoinnissa sekä kuljetuksessa, joissa on vaarana luomu- ja tavanomaisen raaka-aineen sekoittuminen keskenään, väärän ainesosan joutuminen luomutuotteeseen tai väärän pakkausmerkinnän tekeminen.

Tarkastaja laatii tarkastuksesta tuotantotarkastuskertomuksen, josta toimitetaan kopio toimijalle. Mikäli toimijalla on huomautettavaa tarkastuksen kulusta, tarkastuskertomukseen tai tarkastajan lausuntoon, voi toimija jättää oman selvityksensä erillisellä lomakkeella (luomuvalvontalomake 5). Selvityksen voi jättää joko tarkastuksen yhteydessä tarkastajalle tai toimittaa välittömästi tarkastuksen jälkeen Ruokavirastoon.

4.1 Oikeus käyttää viittausta luonnonmukaiseen tuotantotapaan

Toimija on valvontajärjestelmään liittyessään sitoutunut tuotanto-ohjeiden noudattamiseen. Toimija saa markkinoida pakkaamiaan luomutuotteita luonnonmukaiseen maataloustuotantoon viittaavin myyntiväittämin ja merkinnöin, vaikka kuluvan vuoden tarkastus olisi vielä tekemättä. Toimijan vastuulla on, että hänen luovuttamansa tuotteet täyttävät kaikissa tilanteissa niitä vastaavat luonnonmukaisen ja siirtymävaiheen lisäysaineiston vaatimukset.

Toimijalla on oikeus käyttää viittausta luonnonmukaiseen tuotantotapaan siihen päivämäärään saakka, jolloin päätös toimijan poistamisesta valvontajärjestelmästä on tehty. Ennen valvontajärjestelmästä eroamista pakatut ja etiketöidyt (vakuuslipuke kiinnitetty) tuotteet voidaan markkinoida kuitenkin luomutuotettuina.

5 Luonnonmukaisen tuotannon vaatimukset

5.1 Erilläänpito

Luonnonmukaisesti ja tavanomaisesti tuotetun lisäysaineiston erilläänpitovaatimukset koskevat vain niitä toimijoita, jotka kunnostavat/varastoivat samoissa tiloissa tai kuljettavat samalla kuljetuskalustolla myös tavanomaisesti tuotettua lisäysaineistoa.

Luomutuotteita on käsiteltävä yhtenäisinä jaksoina ja kokonaisina erinä. Luomutuotteita saa käsitellä ainoastaan tuotantoon käytettävien laitteiden ja siilojen puhdistuksen jälkeen.

Luomutuotteet on varastoitava erillään tavanomaisista tuotteista tai merkittävä ne siten, että niiden erottaminen tavanomaisesti tuotetuista tuotteista on mahdollista.

5.1.1 Raakatavaran kuljetus

Luomutuotteita saa pääsääntöisesti kuljettaa vain suljetuissa pakkauksissa. Kuljetuspakkausten/-ajoneuvon ei tarvitse olla suljettu, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät samanaikaisesti:

1. kuljetus tapahtuu suoraan kahden toimijan välillä, jotka molemmat kuuluvat valvontajärjestelmään;

2. erän mukana kulkee asiakirja (esimerkiksi vaatimuksenmukaisuusvakuutus, viljelystarkastuspäätös tai rahtikirja), josta käyvät ilmi seuraavat tiedot:

  • viljelijän nimi ja osoite;
  • tuotteen nimi ja viittaus luonnonmukaiseen tuotantotapaan;
  • viljelijää valvovan viranomaisen (ELY-keskus) tunnusnumero; sekä
  • tarvittaessa kuljetusliikkeen tiedot.

3. kuljetusmenettelyt on kuvattu luomusuunnitelmassa.

Raakaeriä vastaanotettaessa erää on seurattava saateasiakirja. Jos on epäselvää, kuuluuko tavaraerän toimittaja luomuvalvontaan, tuotetta ei saa pakata eikä markkinoida luonnonmukaisesti tuotettuna ennen kuin epäselvyys on poistettu.

5.1.2 Sertifioidun lisäysaineiston kuljettaminen

Kuljetuksen aikana erillään pito on varmistettava seuraavin toimenpitein:

1. Sulkeminen.

Luomutuotteita saa kuljettaa toisiin yksiköihin (mukaan lukien tukku- ja vähittäiskaupat) ainoastaan sellaisissa pakkauksissa, jotka on suljettu niin, ettei niiden sisältöä voi korvata toisella tuotteella pakkausta rikkomatta tai sinettiä vilpillisesti käsittelemättä tai rikkomatta.

2. Merkinnät.

Luomutuotteiden pakkauksiin tai saateasiakirjaan (esim. rahtikirja) on merkittävä:

  • pakkaajan nimi ja osoite sekä tuotteen omistajan tai myyjän nimi ja osoite (jos eri kuin pakkaaja);
  • tuotteen nimi ja viittaus luonnonmukaiseen tuotantotapaan;
  • Ruokaviraston tunnusnumero FI-EKO-201;
  • erätunnus, joka mahdollistaa erän yhdistämisen luomutuotantoa koskevaan kirjanpitoon; sekä
  • kuljetusliikettä koskevat tiedot (saateasiakirjan ollessa kyseessä).

Saateasiakirjan on kuljettava erän mukana.

5.1.3 Kuivaus, lajittelu ja varastointi luomutuotantoyksikön (pakkaamon) ulkopuolella

Luomuraakaeriä voidaan kuivata, lajitella ja/tai varastoida luomuyksikön (pakkaamon) ulkopuolisessa varastossa vain, jos varaston haltija kuuluu luomuvalvontaan tai hänen kanssaan on kirjallinen vuokrasopimus.

5.2 Kirjanpito ja asiakirjat

5.2.1 Yleistä

Kirjanpidon tarkoituksena on varmistaa luomutuotteiden jäljitettävyys ja mahdollistaa yksikköön tulevien ja sieltä lähtevien luomutuotteiden määrien vastaavuuden seuranta ja valvonta.

Kirjanpitoaineistoa ja asiakirjoja on säilytettävä viisi (5) vuotta, vaikka siemenlaki edellyttää asiakirjojen säilyttämistä vain 3 vuotta.

Siemenkauppalain mukainen tiedostonpito riittää täyttämään luomutuotannon vaatimukset, kunhan eräkohtaisesti käy ilmi, että kyseessä on luomuerä.

5.2.2 Vastaanotetut luomuraakaerät

Kirjanpidosta on voitava jäljittää yksikköön toimitettujen:

1. luomuraakaerien toimittajat ja myyjät (jos eri kuin toimittaja);
2. luomuraakaerien vastaanottotarkastusten tulokset:

  • toimitetut luomuraakaerät ja niiden määrät sekä
  • toimitetun erän asianmukainen sulkeminen.

Kohdassa 5.1.1 kuvattujen vastaanottotarkastusten tulokset merkitään muistiinpanoihin.

5.2.3 Eräkohtainen tiedostonpito

Kirjanpidosta on käytävä ilmi varastossa olevat luomuraakaerät ja valmiit luomutuotteet sekä niiden määrät.

Kirjanpidosta on voitava jäljittää yksiköstä luovutetut luonnonmukaisesti tuotetut tuotteet, niiden määrät, erätunnus sekä vastaanottajat ja ostajat (jos ostaja eri kuin vastaanottaja). Keskusliikkeiden osalta ostajat kirjataan maatalouskaupoissa.

Luomuvalvontaan kuuluvan toimijan on suunniteltava kirjanpitonsa siten, että toimija itse ja valvontaviranomainen voivat vaivatta saada siitä selville luonnonmukaisesti tuotetun lisäysaineiston vastaanotetut, varastossa olevat ja luovutetut määrät kauppaerittäin.

5.2.4 Luomutuotteiden jäljitettävyys

Valmiiksi pakatusta luomutuotteesta on voitava jäljittää siihen käytettyjen luomuraakaerien alkuperä. Tämä tarkoittaa sitä, että toimijan pitämästä kirjanpidosta pystytään jäljittämään kaikki edeltävät kunnostusvaiheet raakaeriin ja niiden toimittajiin asti.

5.3 Pakkausmerkinnät

Luomu- tai siirtymävaiheen siementyyppejä, joiden vakuustodistuksiin pitää soveltaa EU:n luomulainsäädäntöä:

 • Luonnonmukainen siemen (luonnonmukainen siemen / ekologiskt utsäde)
 • Siirtymävaiheen siemen (siirtymävaiheen siemen / utsäde under omställning)
 • Lajiseoksia, joissa sekä luomu- että siirtymävaiheen siemeniä, mutta ei lainkaan tavanomaisia komponentteja (luonnonmukainen ja siirtymävaiheen siemen / ekologiskt utsäde och utsäde under omställning)
 • Lajiseoksia, joissa on mukana tavanomaisia komponentteja:
  • Kun seoksessa on vähintään 70 prosenttia luomu- tai siirtymävaiheen komponentteja, merkitään ne tähdellä (*) ja lisäksi tieto ”*luonnonmukainen ja/tai siirtymävaiheen siemen / *ekologiskt utsäde och/eller utsäde under omställning”
  • Ajatus: Seos ei ole luomu-/siirtymävaiheen seosta, vaan tavanomaista, jossa on mukana luomu- ja siirtymävaiheen komponentteja.

Huom! Jos seos sisältää luomu- ja/tai siirtymävaiheen siementä vähemmän kuin 70 prosenttia, ei niitä voi merkitä lainkaan.

MMMn asetusten perusteella luomusiemenelle oli aikaisemmin vain yksi merkintätapa vakuustodistuksessa ”LUONNONMUKAISESTI TUOTETTU”. Nyt vaatimus on poistettu asetuksista, joten 1.7.2022 alkaen merkitsemisen ohjeistuksesta vastaa Ruokavirasto.

Kaikkien Suomessa tuotettujen ja/tai valmistettujen luomutuotteiden pakkauksissa on oltava toimijaa valvovan viranomaisen tunnusnumero. Pakkaukseen merkitään viimeistä toimijaa valvovan viranomaisen numero. Pakkaamojen osalta tunnusnumero on FI-EKO-201.

Tunnusnumero on sijoitettava pakkausmerkinnöissä toimijan nimen ja osoitteen välittömään yhteyteen. Siementen ja siemenperunan osalta tunnusnumero merkitään vakuuslipukkeeseen lipukkeita painettaessa (Ruokaviraston siementarkastusyksikössä).

Käytännön esimerkkejä luomutuotantoon viittaavista merkinnöistä kylvösiementen vakuustodistuksissa on liitteenä.

6 Luomutuotteiden tukkukauppa ja maahantuonti

Luomutuotteiden tukkukauppaa ja maahantuontia valvoo Ruokavirasto. Tarkempia tietoja tukkukaupan osalta saat ohjeesta Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet - Elintarvikevalmistuksen ehdot.

Toimijoiden, jotka varastoivat luomutuotteita niiden myöhempää kaupanpitoa varten tai jotka pitävät luomutuotteita kaupan on kuuluttava luonnonmukaisen tuotannon valvontaan. Vähittäiskauppaportaan ei kuitenkaan tarvitse ilmoittautua luomuvalvontaan.

Maahantuonnilla tarkoitetaan luomutuotteiden tuontia Suomeen EU:n ulkopuolelta eli nk. kolmansista maista. Tarkempia tietoja ohjeesta Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet - Tuonti.

Luomutuotteiden tuonti EU-maista on sisämarkkinakauppaa, ei maahantuontia. Sisämarkkinakauppaa on myös se, jos kolmannesta maasta peräisin olevia luomutuotteita tuodaan Suomeen jonkin toisen jäsenmaan kautta (tulliselvitys tehty ao. jäsenmaassa).

Luomutuotteiden tuonti Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvista maista eli Norjasta ja Islannista ei ole maahantuontia.

Maahantuonnista ei ole kyse myöskään silloin, kun kolmansista maista tuotavia luomutuotteita ei ole tarkoitus laskea vapaaseen liikkeeseen EU:n alueella sellaisenaan tai jalostuksen jälkeen (kauttakulkutavara). Maahantuontimääräyksiä ei sovelleta myöskään tiettyihin tullitta tuotaviin tuotteisiin (esim. arvoltaan vähäiset tavaranäytteet).

LIITE: Sertifioitujen luomu- ja siirtymävaiheen kylvösiementen merkinnät vakuustodistuksissa

Käytännön esimerkkejä luomutuotantoon viittaavista merkinnöistä kylvösiemenellä:

Yksilajinen kylvösiemen tai seos:
Luonnonmukainen siemen

EU:n lehtimerkin käyttö on pakollista pakatuissa elintarvikkeissa, mutta vapaaehtoista siemenillä.

Lehtimerkkiä käytettäessä samassa visuaalisessa kentässä on mainittava, missä tuotteen maatalousperäiset raaka-aineet on tuotettu, jossakin seuraavista muodoista tapauksen mukaan:

 • ’EU:n maataloudesta’, jos maatalousperäiset raaka-aineet on tuotettu unionissa;
 • ’muusta kuin EU:n maataloudesta’, jos maatalousperäiset raaka-aineet on tuotettu kolmansissa maissa;
 • ’EU:n ja muusta kuin EU:n maataloudesta’, jos osa maatalousperäisistä raaka-aineista on tuotettu unionissa ja osa kolmannessa maassa.

Kohdat 1 ja 2 voidaan korvata maan nimellä, eli esim. Suomen maataloudesta / Finskt jordbruk.

Lehtimerkki vaaleanvihreällä pohjalla EUn_luomumerkki.jpg

Vakuustodistus vihreällä pohjalla luomuapilanurmi

Yksilajinen kylvösiemen tai seos:
Siirtymävaiheen siemen

Jos yksilajinen kylvösiemen tai seos sisältää siirtymävaiheen siementä, ei EU:n lehtilogoa saa käyttää.

Vakuustodistus vihreällä pohjalla Luomuapilanurmi siirtymävaiheen siemen

Seos, joka sisältää sekä luonnonmukaisia että siirtymävaiheen siemen -komponentteja

Koska seos sisältää myös siirtymävaiheen siementä, ei EU:n lehtilogoa saa käyttää.

Vakuustodistus vihreällä pohjalla sekä luomu että siirtymävaiheen siemen

Enintään 30 prosenttia tavanomaisia komponentteja sisältävien siemenseosten merkinnät

Kun sertifioidussa nurmi-, rehu- ja viherlannoitukseen tarkoitetussa siemenseoksessa on vähintään 70 prosenttia luomu- ja siirtymävaiheen siemeniä, voi seoksen pakkaaja merkitä luomu- ja siirtymävaiheen komponenttien eli lajien ja lajikkeiden osuudet seoksen vakuustodistukseen.

Seoksen käyttö kuitenkin edellyttää, että tavanomaisten komponenttien osalta luomuviljelijällä on asianmukainen (eli Ruokaviraston yleinen tai ELY-keskuksen eräkohtainen) lupa käyttää tavanomaista siementä.

Yleisiä kylvösiemenseosten merkintävaatimuksia ja -tapoja on noudatettava.

Luomu- ja siirtymävaiheen komponenttien osuuden tulee olla vähintään 70 prosenttia koko seoksen painosta.

Tuotantotapa on ilmoitettava luomu- ja siirtymävaiheen komponenttien osalta. Kun seos sisältää tavanomaisia komponentteja, pitää vakuustodistuksessa olla seuraava teksti:

 • Seosta saa käyttää ainoastaan luvan soveltamisalalla ja sen jäsenvaltion alueella, jonka toimivaltainen viranomainen on sallinut seoksen käytön luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun asetuksen (EU) 2018/848 liitteessä II olevan 1.8.5 kohdan mukaisesti.

Kun luomu- ja siirtymävaiheen komponentteja on vähemmän kuin 70 %, ei seosta voi merkitä luomuun viittaavin merkinnöin (nimi, komponentit, tarkastuslaitostunnus). Se ei kuitenkaan tarkoita, että seoksen käyttö luomutuotantoon olisi automaattisesti kielletty, vaan että tavanomaisten komponenttien käyttöön pitää olla lupa, ja että luomu- ja siirtymävaihekomponenttien osuudesta pitää olla saatavissa tieto muualta kuin vakuustodistuksesta (esimerkiksi seosraportista).

Kasvipassi Nurmiseos vihreällä pohjalla vähintään 70 prosenttia luomu ja siirtymävaiheen siemeniä

Esimerkkejä luomutuotantoon viittaavista merkinnöistä toimittajan vakuustodistuksissa:

Toimittajan vakuustodistus vaalean vihreällä pohjalla Luonnonmukainen siemen Toimittajan vakuustodistus vaaleanpunainen pohja Hermanni_ohra_ sertifioitu luonnonmukainen siemen 2.sukupolvi
Toimittajan vakuustodistus vaalean sinisellä pohjalla Nuutti_timotei_ siirtymävaiheen siemen Toimittajan vakuustodistus vaalean vihreällä pohjalla Huttusen_sailorehuseos_siirtymävaiheen siemen
Toimittajan vakuustodistus vaaleanvihreällä pohjallaVilja_herneseos_ Ruotsinkielinen toimittajan vakuustodistus vaalean vihreällä pohjalla vihVilja_herneseos
Toimittajan vakuustodistus vaaleanvihreällä pohjalla Laidunnurmi luonnonmukainen ja siirtymävaiheen siemen Kasvipassi vaaleansinisellä pohjalla Suoja-alue sertifioitu siirtymävaiheen siemen.png
Toimittajan vakuustodistus valkoisella pohjalla perussiemen Kasvipassi Suoja-alue.jpg