EU:n uusi lannoitevalmisteasetus (2019/1009)

EU lannoitevalmisteasetus tuo muutoksia tuotteisiin ja niiden valmistukseen

EU lannoitevalmisteasetus (2019/1009) on tullut voimaan 14.7.2019 ja sen soveltaminen CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden valmistuksessa ja markkinoinnissa alkaa 16.7.2022. Soveltamisen alkaessa uusi asetus kumoaa asetuksen (EY) N:o 2003/2003. EU lannoitevalmisteasetus yhdenmukaistaa Euroopan unionin alueella markkinoitavien lannoitevalmisteiden valmistus- ja laatuvaatimukset. Siinä on lannoitevalmisteet jaettu tuoteluokkiin (PFC) ja niissä sallitut raaka-aineet on määritelty ainesosaluokissa (CMC).

Talouden toimijan velvollisuudet

Talouden toimijalla tarkoitetaan CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden valmistajaa, valtuutettua edustajaa, jakelijaa tai maahantuojaa. Talouden toimijan velvollisuus on varmistaa, että markkinoille saatettavat CE-merkityt lannoitevalmisteet täyttävät asetuksen vaatimukset. Valmistajan velvollisuus on todentaa, että tuotantoprosessi ja valmistettavat lannoitevalmisteet ovat vaatimusten mukaisia sekä niitä koskeva näytteenotto ja analyysimenetelmät ovat todennettavissa.  Todentamista varten on laadittava asetuksen mukainen laatujärjestelmä. Valmistajan on myös huolehdittava siitä, että ilmoitettu laitos hyväksyy ja valvoo asetuksessa vaadittujen lannoitetyyppien ja ainesosien sekä tuotantoprosessin osalta CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden valmistusta. 

CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden valmistus

Asetuksessa lannoitevalmisteet on jaettu toimintaperusteisiin tuoteluokkiin (PCF). Tuoteluokittain on asetettu vaatimukset tuotteiden toiminnolle eli tuotteen käyttötarkoitukselle ja ominaisuuksille. Lisäksi tuoteluokittain on raja-arvot haitallisten metallien ja tautia aiheuttavien mikrobien enimmäismäärille. Tuoteluokkia on yhteensä 7.

Asetuksessa on määritelty, mistä ainesosaluokat (CMC) eri tuoteluokkiin kuuluvat CE-merkityt lannoitevalmisteet saavat koostua. Ainesosaluokissa on lueteltu niissä sallitut raaka-aineet ja käsittelyä vaativien raaka-aineiden osalta vaatimukset käsittelymenetelmille. Ainesosaluokkia on yhteensä 14.

Suomessa markkinoitavia lannoitevalmisteita voi myös jatkossa valmistaa kansallisen lannoitelainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Talouden toimija voi jatkossa päättää valmistaako kansallisia lannoitevalmisteita vai CE-merkittyjä lannoitevalmisteita.  Sama laitos voi myös valmistaa tuotteita sekä kansallisten että EU lannoiteasetuksen vaatimusten mukaisesti. CE-merkintää saa käyttää vain tuotteissa, jotka täyttävät asetuksen vaatimukset.

Eläinperäisiä sivutuotteita sisältävien lannoitevalmisteiden osalta on meneillään EFSA:n arviointi tuotteista, joille voidaan myöntää valmistusketjun päätepiste ja siten sallia tuotteiden vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla. Ennen päätepisteiden määrittelyä eläinperäisiä sivutuotteita sisältäviä lannoitevalmisteita ei voi markkinoida CE-merkittyinä. Eläinperäisten sivutuotteiden käsittelyssä on kuitenkin myös jatkossa noudatettava sivutuotelainsäädännön vaatimuksia ja laitoksilta vaaditaan Ruokaviraston laitoshyväksyntä.

Tuotteiden pakkaaminen ja merkinnät

CE-merkittyjä lannoitevalmisteita voidaan myydä sekä pakattuina että pakkaamattomina. Pakkaamattomien lannoitevalmisteiden mukana on oltava asiakirja, josta käy selville kaikki samat tuotetta koskevat tunniste- ja tuoteselostetiedot kuin pakatuista tuotteista. Komission on julkaissut CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden tuoteselosteessa ilmoitettavista tiedoista pakkausmerkintäohjeen. Oppaasta löytyvät eri tuoteluokkia koskevat merkintävaatimukset. 

Siirtymäkausi

Asetuksen (EY) N:o 2003/2003 mukaisesti valmistettuihin EY-lannoite-eriin sovelletaan siirtymäkautta. Tällaisten erien markkinointi on sallittua, jos ne on toimitettu markkinoille tai varastoitu markkinoille toimittamista varten tai tuotu EU:n tullialueelle ennen 16.7.2022. Näiden EY-lannoitteiden markkinointi sallittu niiden viimeiseen käyttöpäivään saakka.

Komissiossa valmisteltavana olevat asiat

Komission lannoitetyöryhmä valmistelee asetukseen tulevia muutoksia ja täydennyksiä. Työryhmässä käsiteltävät asiat löytyvät Komission CIRCABC palvelusta  

Sivu on viimeksi päivitetty 17.2.2022