Vastavuoroinen tunnustaminen

Vastavuoroinen tunnustamisen avulla pyritään edistämään sellaisten tuotteiden pääsyä markkinoille, joiden lainsäädäntöä ei ole yhdenmukaistettu EU:ssa. Periaatteen mukaisesti yhdessä jäsenvaltiossa laillisesti valmistettujen ja markkinoitujen tuotteiden on lähtökohtaisesti päästävä kaikkien jäsenvaltioiden markkinoille, vaikka tuote ei täysin vastaisikaan niitä kansallisia teknisiä ja laadullisia määräyksiä, joita vaaditaan jäsenmaan omalta tuotannolta.

Kansalliset viranomaiset voivat ottaa käyttöön rajoituksia ainoastaan perustelluissa tilanteissa, joiksi katsotaan muun muassa turvallisuus, kuluttajan suoja, ympäristönsuojelu ja kansanterveys. Suomessa lannoitevalmisteiden osalta tällaisiksi on katsottu esimerkiksi haitalliset aineet ja taudinaiheuttajat, kasvitaudit ja kasvintuhoojat sekä lannoitteiden sisältämän seleenin enimmäispitoisuus.

Ennakkolupamenettely

Toimijan on haettava Ruokavirastolta ennakkolupaa saattaa tuote markkinoille vastavuoroisen tunnustamisen perusteella. Vapaamuotoisesta hakemuksesta on löydyttävä seuraavat tiedot:

  • Hakijan nimi ja yhteystiedot
  • Valmistajan nimi ja yhteystiedot
  • Lainsäädäntö, jonka perusteella vastavuoroista tunnustamista haetaan
  • Tuotteen valmistuksessa käytetyt raaka-aineet ja niiden alkuperä
  • Tiedot tuotteen ominaisuuksista
  • Tuotteen sisältämien haitallisten metallien pitoisuudet
  • Orgaanisten lannoitevalmisteiden osalta terveystodistus
  • Tuotteen käyttötarkoitus ja -määrät
  • Kuvaus valmistusmenetelmästä
  • Sertifikaatti toimivaltaiselta viranomaiselta tuotteen valmistuksesta ja markkinoinnista

Hakemuksen käsittelyaika on enimmillään kaksi kuukautta. Hakemuksen käsittely alkaa vasta, kun kaikki vaaditut tiedot on toimitettu.