AGREX-vientitodistukset

Riisin vienti EU:n ulkopuolelle edellyttää AGREX-vientitodistusta. Hae vientitodistuksia Ruokaviraston markkinaosastolta ja jätä vienti-ilmoitus Tulliin ennen vientiä. Vienti-ilmoituksen jättämisestä saat lisätietoja Tullin verkkosivustolta.

Katso lisää: Maataloustuotteiden tuonti- ja vientitodistusten hakuoppaasta

Kun haet vientitodistuksia, voit joutua maksamaan vakuuden. 

Ruokavirasto päättää kohdistetun vakuuden vapauttamisesta tai pidättämisestä markkinajärjestelyä koskevassa EU:n lainsäädännössä tarkoitettujen edellytysten mukaisesti. Lisätietoa vakuuksista löytyy Vakuusohjeesta.  

Toimi näin kun haet ensimmäistä kertaa vientitodistusta: 

  1. Selvitä vietävän riisin CN-koodi. Selvitä tarvitseeko se vientitodistuksen. Voit tarvittaessa kysyä CN-koodia Tullista. Linkki Taric-tietokantaan, linkki Tullin sivuille.
  2. Hanki EORI-numero Tullista. Linkki Tullin EORI-sivulle.​
  3. Rekisteröidy Ruokaviraston asiakkaaksi. 561000 Rekisteröintilomake. 
  4. Rekisteröidy sähköisen palvelun käyttäjäksi eli tuonti- ja vientitodistusten hakupalveluun. 561027 Käyttäjätunnusten haku tuonti- ja vientitodistusten hakupalveluun.Toimita rekisteröintihakemuksen yhteydessä kaupparekisteriote Ruokavirastoon.
  5. Maksa tarvittava vakuus. Maksuohjeet: Vakuusohje. Vakuuden määrän saat selville riisin vientitodistusten osalta hakuoppaastamme ja vientikiintiöiden osalta asetuksista tai varmistamalla asian meiltä. 
  6. Hae todistusta tuonti- ja vientitodistusten hakupalvelussa​. Muista merkitä hakemukselle kiintiönumero, jos olet hakemassa kiintiöön. 
  7. Muista käyttää ja palauttaa todistus Ruokavirastoon käytön jälkeen. 

Käsittelemme klo 14 mennessä tulleet riisin vientitodistushakemukset saman päivän aikana. Kiintiöihin saattaa liittyä erityissääntöjä hakuaikoihin ja myöntöpäivämääriin liittyen.​

Kansallisina arkipyhinä Ruokavirasto ei käsittele tuonti- ja vientitodistushakemuksia.

Vientikiintiöt

On olemassa tiettyjen vientimaiden kanssa sovittuja etuuskohteluun oikeuttavia maidon ja maitotuotteiden vientikiintiöitä, joita hallinnoidaan AGREX-vientitodistusten avulla. Vientikiintiöistä tariffikiintiökaudesta 1.1.2021 alkaen säädetään komission delegoidulla asetuksella (EU) 2020/760 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/761. Näihin vientikiintiöihin hakeakseen yritysten on täytettävä tietyt kriteerit ja hakijoilla on oltava aiempaa kokemusta kaupankäynnistä kyseisten tuotteiden osalta.

Juustojen vientikiintiö Kanadaan

Todistushakemukset hyväksytään ainoastaan, jos hakija antaa kirjallisen selvityksen siitä, että kaikki ainekset, joita on käytetty vietävien tuotteiden valmistuksessa, on kokonaisuudessaan tuotettu yhteisössä. Hakijan täytyy myös sitoutua kirjallisesti toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä toimittamaan kaikki kyseisten viranomaisten todistuksen antamiseksi tarpeellisena pitämät lisäselvitykset ja hyväksymään kaikki näiden viranomaisten tarvittaessa tekemät kyseisten tuotteiden kirjanpitoa ja valmistusolosuhteita koskevat tarkastukset. Juustojen Kanadan vientikiintiössä ei ole säädettyä hakuaikaa, joten vientitodistushakemuksen voi jättää milloin vain. Vientitodistus annetaan heti kun hakemus on hyväksytty. Vientitodistusta saa käyttää ainoastaan yhtä vienti-ilmoitusta varten. Vienti-ilmoituksen esittämisen jälkeen todistus on käytetty. Vientitodistuksen oikeaksi todistettu jäljennös esitetään Kanadan toimivaltaiselle viranomaiselle tuontitodistusta haettaessa. Todistuksia ei voida siirtää.

Juustojen vienti Yhdysvaltoihin

Vientitodistusten hakijoiden on osoitettava vieneensä kyseiseen kiintiöön kuuluvia tuotteita Yhdysvaltoihin vähintään yhtenä vuotena kolmen edeltävän kalenterivuoden aikana. Vientitodistushakemuksen mukana on oltava nimetyn maahantuojan vakuutus siitä, että maahantuojalle voidaan Yhdysvalloissa tuontitodistusten myöntämistä koskevien voimassaolevien sääntöjen mukaan antaa tuontitodistus. Vientitodistuksen hakijan on osoitettava, että nimetty maahantuoja on hakijan tytäryhtiö. Vientitodistuksen esittäminen edellyttää, että hakija asettaa vakuuden, jonka suuruus on 3 euroa 100 kilogrammalta. Vientitodistushakemukset on jätettävä Ruokavirastoon vuosittain 1.-10.9. välisenä aikana, jos hakija haluaa hakea seuraavan kiintiövuoden (=kalenterivuosi) vientikiintiöön. Vientitodistukset ovat voimassa kiintiövuoden 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta välisen ajan.

Maitojauheen vienti Dominikaaniseen tasavaltaan

Dominikaaniseen tasavaltaan kiintiössä vietävien tuotteiden on oltava kokonaan unionissa tuotettuja. Hakijan on toimitettava toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä kaikki kyseisten viranomaisten todistuksen antamisen kannalta tarpeellisina pitämät lisäselvitykset ja hyväksyttävä kaikki näiden viranomaisten tarvittaessa tekemät kyseisten tuotteiden kirjanpitoa ja valmistusolosuhteita koskevat tarkastukset. Kiintiö 22 400 tonnia jaetaan kahteen osaan seuraavasti: ensimmäinen osa, joka on 80 prosenttia tai 17 920 tonnia, jaetaan unionin sellaisten viejien kesken, jotka voivat osoittaa vieneensä kiintiöön kuuluvia tuotteita Dominikaaniseen tasavaltaan vähintään yhtenä todistushakemusten jättämistä edeltävien neljän kalenterivuoden aikana. Toinen osa, joka on 20 prosenttia tai 4 480 tonnia, varataan muille kuin em. hakijoille, jotka voivat osoittaa hakemusten jättämishetkenä harjoittaneensa edeltävien 12 kuukauden aikana yhdistetyn nimikkeistön 4 ryhmään kuuluvien maitotuotteiden kauppaa kolmansien maiden kanssa.  Hakijan täytyy todistaa täyttävänsä kiintiön edellyttämät kriteerit. Vientitodistushakemuksen esittäminen edellyttää lisäksi, että hakija asettaa vakuuden, jonka suuruus on 3 euroa 100 kilogrammalta. Vientitodistushakemukset on jätettävä kunkin vuoden 20-30.5. välisenä aikana. Vientitodistukset ovat voimassa 1 päivän heinäkuuta ja seuraavan vuoden 30 päivän kesäkuuta välisen ajan kattavassa kiintiössä tapahtuvaa vientiä varten. Jos kiintiön haettavissa olevia määriä on em. todistushakemusten jättöajan jälkeen käytettävissä, uusi hakukierros on 1.-10.11. välisenä aikana kuluvan kiintiövuoden jäljellä olevana aikana tapahtuvaa vientiä varten. Todistuksia ei voida siirtää.

Koiran- ja kissanruoan vienti Sveitsiin

Sveitsiin voidaan viedä tullitta 6 000 tonnin vuosikiintiö CN-koodiin 2309 10, CN-koodi 2309 10 90 mukaan lukien, kuuluvaa yhteisöstä peräisin olevaa koiran- ja kissanruokaa. Viennin edellytyksenä on AGREX-vientitodistuksen esittäminen Sveitsin viranomaisille. AGREX-vientitodistusta voit hakea Ruokavirastosta jokaisena arkipäivänä. AGREX-vientitodistushakemukset voidaan hyväksyä ainoastaan, jos hakija ilmoittaa kirjallisesti, että kaikki hakemuksen kohteena olevissa tuotteissa käytetyt aineet ovat kokonaan peräisin Euroopan unionista ja sitoutuu kirjallisesti toimittamaan kaikki toimivaltaisten viranomaisten pyytämät lisätodisteet, joita ne katsovat tarvittavan todistuksen antamiseksi, ja hyväksymään tarvittaessa näiden viranomaisten suorittaman kirjanpitoa ja kyseisten tuotteiden valmistusolosuhteita koskevan valvonnan. Jos hakija ei ole tuotteiden valmistaja, hakemukseen on liitettävä valmistajan vastaava ilmoitus ja vastaava sitoumus. Todistushakemuksen ja todistuksen kohdassa 7 on ilmoitettava määrämaa; kyseisessä kohdassa oleva kyllä-ruutu on rastitettava. Todistushakemuksen ja todistuksen 20 kohtaan on merkittävä viittaus asetukseen (EY) No 2307/98 ja maininta ”viedystä tuotteesta ei makseta tukea”. Todistus annetaan mahdollisimman pian hakemuksen jättämisen jälkeen. Todistus on voimassa antopäivästä antopäivän jälkeiseen 31 päivään joulukuuta. Vakuutta ja aiempaa kokemusta kaupankäynnistä kyseisten tuotteiden osalta ei edellytetä. Vientikiintiöstä säädetään komission asetuksella (EY) No 2307/98.

Tuonti- ja vientitodistukset ja todistusten otteet myöntävä viranomainen

Ruokavirasto / Markkinatuet
PL 100, 00027 Ruokavirasto
Puh. 029 530 0400 (vaih­de)
Säh­kö­pos­ti­o­soi­te tuo­vi(at)ruokavirasto.fi

Sähköisten tuonti- ja vientitodistusten hyväksymismerkinnät tekevä tulliviranomainen

Tulli Sähköinen palvelukeskus (SPAKE)
PL 512, 00101 HELSINKI
Puh. 0295 5207
Sähköpostiosoite spake.feoga(at)tulli.fi tai spake.tuonti(at)tulli.fi​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sivu on viimeksi päivitetty 4.12.2020