Hyväksytyt tunnistimet

EU:n eläinterveyssäännöstö (EU) 2016/429 ja sen nojalla annettu lainsäädäntö edellyttävät tiettyjen eläinlajien tunnistamista ja merkitsemistä yksilöllisellä tunnisteella tai ryhmäeläiminä. Joillekin eläinlajeille, joiden osalta on tärkeää voida jäljittää yksittäisiä eläimiä tai eläinryhmiä, vaaditaan fyysinen tunnistin. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseinen eläin on merkittävä fyysisesti eli varustettava merkillä, mikrosirulla tai muulla tunnistimella, joka näkyy tai voidaan havaita eläimen ulko- tai sisäpuolella ja jota ei voi helposti poistaa.

Nauta- , lammas-, vuohi-, sika-, kameli-, hirvi- ja hevoseläinten tunnistimien tulee olla tunnistamismaan viranomaisen hyväksymiä. Papukaijoille mikrosirun tulee olla tunnistamismaan viranomaisen hyväksymä mikäli papukaijoja siirretään toiseen jäsenvaltioon. Koirien, kissojen ja frettien mikrosiruja ei tarvitse erikseen hyväksyttää viranomaisella, vaan niitä koskevista vaatimuksista säädetään asetuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 576/2013. Lisätietoja löytyy Ruokaviraston sivuilta

Eläintunnistuslaissa (1069/2021) on 9–14 § säädetty kullekin eläinlajille tunnistamistarkoitukseen käytettävistä tunnistinlajeista. Ruokaviraston hyväksymät eläinten merkitsemiseen käytettävät tunnistimet löytyvät sivun vasemmassa laidassa olevasta valikosta tunnistintyypin mukaisilta alasivuilta. 

Uusien tunnistimien hyväksyntä

Eläintunnistuslain  8 § mukaan Ruokavirasto hyväksyy eläinten merkitsemiseen käytettävät tunnistimet kutakin eläinlajia varten erikseen tunnistimien valmistajan tai markkinoijan hakemuksesta. Uusien tunnistimien hyväksyntää haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksessa tulee käydä ilmi hakijan tiedot, eläinlaji tai eläinlajit joille hyväksyntää haetaan, teknisten vaatimusten täyttyminen sekä elektronisten tunnistimien osalta myös vaaditut testit ISO standardien menetelmien mukaisesti.

Hakemus tulee toimittaa osoitteeseen: kirjaamo@ruokavirasto.fi tai postitse: Eläinten merkitsemisen ja rekisteröinnin jaosto, Ruokavirasto, PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO.

Ruokaviraston päätöksestä peritään suoritemaksua. Suoritemaksun määrääminen perustuu valtion maksuperustelain (150/1992) 8 § nojalla annettuun maa- ja metsätalousministeriön asetukseen Ruokaviraston maksullisista suoritteista 1248/2023, liitteen kohta 10.4. 

Alla olevassa taulukossa on esitetty sallitut merkistemistavat Suomessa syntyneille eläimille:

  Nautaeläin Lammas- ja vuohieläin Sikaeläin Kameli- ja hirvieläin Hevoseläin
Tavanomainen korvamerkki Kummassakin korvassa ennen 1.1.2021 syntyneille

Kummassakin korvassa pl. syntymätilalla alle 12 kk -> korvamerkki yhdessä korvassa

Korvamerkki yhdessä korvassa tai tatuointi  Korvamerkki kummassakin korvassa tai mikrosiru Ei mahdollinen
Elektroninen korvamerkki

Pakollinen (apumerkki) 1.1.2021 syntyneille

Vapaaehtoinen ennen 1.1.2021 syntyneille

Vapaaehtoinen (apumerkki) toisen tavanomaisen korvamerkin tilalla. 

Huom! Vientieläimille pakollinen

Tavanomainen korvamerkki voidaan korvata elektronisella korvamerkillä Ei mahdollinen Ei mahdollinen
Mikrosiru Ei mahdollinen Vapaaehtoinen toisen tavanomaisen korvamerkin tilalla.  Ei mahdollinen Mikrosiru tai korvamerkit kummassakin korvassa Pakollinen
Pötsibolus Ei mahdollinen toisen tavanomaisen korvamerkin tilalla.  Ei mahdollinen Ei mahdollinen Ei mahdollinen
Tatuointi Ei mahdollinen Ei mahdollinen Tatuointi tai korvamerkki Ei mahdollinen Ei mahdollinen
Teurasmerkintä (tatuointi) Ei mahdollinen Ei mahdollinen Pakollinen Ei mahdollinen Ei mahdollinen
Punainen tilapäismerkki Voidaan käyttää toisen korvamerkin tilalla ennen teuraaksi lähtöä Voidaan käyttää toisen tunnistimen tilalla ennen teuraaksi lähtöä Ei mahdollinen Ei mahdollinen Ei mahdollinen

Tarkista sallitut merkistemistavat ja niiden määräajat sekä lue lisää eläinlajikohtaisilla sivuilta:

Nautaeläimet https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/elaintenpito-tunnistaminen-ja-rekisterointi/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/nautaelaimet/

Lammas- ja vuohieläimet https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/elaintenpito-tunnistaminen-ja-rekisterointi/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/lampaat-ja-vuohet/ 

Sikaeläimet https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/elaintenpito-tunnistaminen-ja-rekisterointi/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/siat/ 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 23.5.2024