Hyväksytyt tunnistimet

EU:n eläinterveyssäännöstö (EU) 2016/429 ja sen nojalla annettu lainsäädäntö edellyttävät tiettyjen eläinlajien tunnistamista ja merkitsemistä yksilöllisellä tunnisteella tai ryhmäeläiminä. Joillekin eläinlajeille, joiden osalta on tärkeää voida jäljittää yksittäisiä eläimiä tai eläinryhmiä, vaaditaan fyysinen tunnistin. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseinen eläin on merkittävä fyysisesti, varustettava merkillä, mikrosirulla tai muulla tunnistimella, joka näkyy tai voidaan havaita eläimen ulko- tai sisäpuolella ja jota ei voi helposti poistaa.

Nauta- , lammas-, vuohi-, sika-, kameli-, hirvi- ja hevoseläinten tunnistimien tulee olla tunnistamismaan viranomaisen hyväksymiä. Papukaijoille mikrosirun tulee olla tunnistamismaan viranomaisen hyväksymä mikäli papukaijoja siirretään toiseen jäsenvaltioon. Koirien, kissojen ja frettien mikrosiruja ei tarvitse erikseen hyväksyttää viranomaisella, vaan niitä koskevista vaatimuksista säädetään asetuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 576/2013. Lisätietoja löytyy Ruokaviraston sivuilta

Ruokaviraston hyväksymät eläinten merkitsemiseen käytettävät tunnistimet löytyvät sivun vasemmassa laidassa olevasta valikosta tunnistintyypin mukaisilta alasivuilta. 

Uusien tunnistimien hyväksyntää haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksessa tulee käydä ilmi hakijan tiedot, eläinlaji tai eläinlajit joille hyväksyntää haetaan, teknisten vaatimusten täyttyminen sekä elektronisten tunnistimien osalta myös vaaditut testit ISO standardien menetelmien mukaisesti. 

Edellä mainitut tunnistimien tekniset vaatimukset ja vaaditut testit on kerrottu hevoseläinten osalta komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/963 liitteessä I ja muiden eläinlajien osalta komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 520/2021 liitteessä II.

Hakemus tulee toimittaa osoitteeseen: Eläinten hyvinvoinnin ja tunnistamisen yksikkö, Ruokavirasto, PL 200, 00027 RUOKAVIRASTO tai kirjaamo(at)ruokavirasto.fi.

Ruokaviraston päätöksestä peritään suoritemaksua. Suoritemaksun määrääminen perustuu valtion maksuperustelain (150/1992 muut. 348/1994) 8 § nojalla annettuun maa- ja metsätalousministeriön asetukseen Ruokaviraston maksullisista suoritteista 1193/2021, liitteen kohta 10.4. 

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 16.2.2023