Ilmoitus täydennetyn elintarvikkeen markkinoille saattamisesta

Elintarvikealan toimijan, joka valmistaa, valmistuttaa tai tuo maahan vitamiineilla ja/tai kivennäisaineilla täydennettyä elintarviketta, on tehtävä täydennetyn elintarvikkeen markkinoille saattamisesta kirjallinen ilmoitus Ruokavirastolle. Täydentämisilmoituksen ajankohtaa ei ole säädöksissä määritelty, mutta tehokkaan valvonnan mahdollistamiseksi se tulisi tehdä ennen elintarvikkeen markkinoille saattamista.

Ilmoitus vaaditaan myös, kun täydennetyn elintarvikkeen koostumus muuttuu lisättyjen vitamiinien tai kivennäisaineiden osalta tai kun täydennetty elintarvike poistuu markkinoilta. Lisää tietoa täydentämisilmoituksen tekemisestä löytyy Ruokaviraston ohjeesta vitamiineilla ja kivennäisaineilla täydennetyn elintarvikkeen markkinoille saattamisesta, koostumuksen muuttumisesta ja markkinoilta poistumisesta, jonka linkki löytyy sivun alhaalta.

Täydentämisilmoitus tehdään Ruokaviraston sähköisessä asiointipalvelussa. Sähköiseen asiointipalveluun kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistautumisen avulla. Sähköiset ilmoituslomakkeet löytyvät suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tarkempia ohjeita sähköisen asiointipalvelun käytöstä löytyy Ruokaviraston ohjeesta, joka löytyy Lisätietoa -valikosta oikealta.

Mikäli elintarvikealan toimija ei jostain syystä pysty lähettämään ilmoitusta sähköisen asiointipalvelun kautta, voi ilmoituksen täyttää myös asiointipalvelun ulkopuolella lomakkeella. Tällöin ilmoitus lähetetään Ruokaviraston kirjaamoon: Ruokavirasto / Kirjaamo, PL 100, 00027 Ruokavirasto tai kirjaamo@ruokavirasto.fi

Ravintolisien ja täydennettyjen elintarvikkeiden ilmoituksien vastaanoton käsittelymaksuun vaikuttaa ilmoituksen toimitustapa. Sähköisen asiointipalvelun kautta saapuneista ilmoituksista veloitetaan 44 euroa ilmoitukselta ja postitse (mukaan lukien sähköpostitse) saapuneista ilmoituksista 101 euroa ilmoitukselta (Maa- ja metsätalousministeriön asetus Ruokaviraston maksullisista suoritteista).

 

Sähköisen asiointipalvelun käytöstä

Sähköisen asiointipalvelun kautta saapuneiden ilmoitusten käsittely tapahtuu automaattisesti ja järjestelmä lähettää ilmoituksen tiedot suoraan yritystä valvovaan kuntaan. Ilmoituksen tekijää pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota ilmoituksessa annettavien tietojen oikeellisuuteen ennen kuin ilmoitus lähetetään asiointipalvelussa eteenpäin. Virheellisiä ilmoituksia ei korjata viraston toimesta. Kaikista virastoon sähköisen asiointipalvelun kautta saapuneista ilmoituksista (lukuun ottamatta maksutonta täydennetyn elintarvikkeen markkinoilta poistumisilmoitusta) peritään Maa- ja metsätalousministeriön maksuasetuksen mukainen maksu (Maa- ja metsätalousministeriön asetus Ruokaviraston maksullisista suoritteista).


Ruokavirasto katsoo ilmoitusvelvollisuuden täytetyksi, kun ilmoitus saapuu virastoon kaikkine vaadittavine tietoineen ja liitteineen. Pakollinen liite on malli täydennetyn elintarvikkeen pakkausmerkinnöistä, jonka tulee olla selkeä ja luettava. 

Ruokavirasto vastaanottaa ilmoituksen ja lähettää tiedon ilmoituksesta kuntaan.

Ruokavirasto ei arvioi ilmoituksen perusteella vitamiineilla ja/tai kivennäisaineilla täydennetyn elintarvikkeen koostumuksen tai pakkausmerkintöjen säädöstenmukaisuutta. Elintarvikealan toimija vastaa siitä, että täydennetty elintarvike on täydentämisasetuksen ja muun elintarvikkeita koskevan lainsäädännön mukainen.

Markkinoille saattamis- ja koostumuksen muuttumisilmoituksen vastaanottamisesta peritään maa- ja metsätalousministeriön antaman Ruokaviraston maksullisia suoritteita koskevan asetuksen mukainen maksu. Markkinoilta poistumisilmoituksista ei peritä maksua.

Jos ilmoituksen käsittely joudutaan keskeyttämään puuttuvien tietojen vuoksi tai lähetetty ilmoitus perutaan, peritään puolet käsittelymaksusta.

Sivu on viimeksi päivitetty 23.5.2024