Luonnonvaraiset keräilytuotteet

Alkutuotanto

Luonnonvaraisten marjojen, sienten ja yrttien keräily on alkutuotantoa. Itse kerättyjä tuttuja ja perinteisiä luonnonvaraisia tuotteita voi myydä ilman viranomaisille tehtävää ilmoitusta (Elintarvikelaki 297/2021, 8 § 2. mom.).

Marjoja, sieniä ja yrttejä voi myydä kotona ja torilla tai toimittaa paikalliseen vähittäismyyntiin. Myös myyminen tai lahjoittaminen paikalliseen päivä- tai vanhainkotiin on mahdollista.

Luonnonvarainen kasvi saattaa olla uuselintarvike, jolloin sen myyminen vaatii uuselintarvikeluvan.

Alkutuotantoon liittyviä toimintoja ovat muun muassa marjojen ja sienten varastointi alkutuotantopaikalla, kuljetus pois alkutuotantopaikalta, sekä alkutuotannon tuotteiden puhdistus, pesu, lajittelu ja muu kauppakunnostus tai käsittely alkutuotantopaikalla. Käsittely ei saa merkittävästi muuttaa tuotteiden luonnetta. Alkutuotantoa on myös alkutuotannon tuotteiden kääriminen tai pakkaaminen kuluttajapakkauksiin.

Luonnonvaraisten tuotteiden käsittely saattaa vaatia elintarvikehuoneistoilmoituksen

Luonnonvaraisten marjojen murskaaminen, jäädyttäminen tai pakastaminen, luonnonvaraisten marjojen, sienten tai yrttien kuivaus sekä sienten ryöppäys, keittäminen tai suolaus ovat käsittelyjä, joiden ei katsota kuuluvan alkutuotantoon, koska käsittelyt vaikuttavat tuotteiden ominaisuuksiin ja niiden luonne muuttuu. Luonnontuotteiden käsittely edellä luetelluin keinoin edesauttaa niiden hyödyntämistä elintarvikeketjussa, kuten elintarviketeollisuudessa.

Kun luonnonvaraisten sienten, marjojen ja yrttien keräilijä itse käsittelee keräilytuotteet, käsittelyjen katsotaan yleensä olevan vähäriskistä ja ei-ammattimaista toimintaa, jolloin siitä ei tarvitse tehdä elintarviketoiminnan rekisteröinti-ilmoitusta.

Poikkeuksena edellä mainittuun on korvasienten keittäminen ja keitettyjen korvasienten myynti muualle kuin teollisuuteen. Korvasienten keittäminen ja keitettyjen sienten myynti suoraan kuluttajalle, esimerkiksi torimyynti tai myynti vähittäiskauppaan mukaan lukien suurtalouteen, on sellaista toimintaa, josta on aina tehtävä elintarviketoiminnan rekisteröinti-ilmoitus kotikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Jos joku muu kuin keräilijä käsittelee luonnonvaraisia marjoja, sieniä tai yrttejä edellä mainituin tavoin, toiminnasta on tehtävä elintarviketoiminnan rekisteröinti-ilmoitus kunnan elintarvikevalvontaviranomaisille.

Tunnista syötävät luonnonvaraiset kasvit ja sienet

Lajintuntemus ja sienten sekä luonnonvaraisten kasvien oikea tunnistaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä elintarviketurvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Luonnonvaraisten alkutuotannon tuotteiden keräilijän on osattava tunnistaa keräilemänsä tuotteet oikein ja osattava erottaa ne haitallisista tai jopa myrkyllisistä samankaltaisista lajeista. Elintarvikelain hengen mukaan elintarvikealan toimijan vastuulla on aina varmistua siitä, että kaupan pidetyt tuotteet ovat kuluttajalle turvallisia. Keräyspaikan tulee olla sellainen, jossa keräilytuotteet eivät ole altistuneet saastumiselle.

Lisätietoja kauppasienistä, korvasienten käsittelystä ja niiden varoitusmerkinnöistä sekä muista sienten elintarvikekäyttöön liittyvistä asioista löytyy Ruokaviraston internetsivuilta kohdasta Ruokasienet. Lisäksi tietoa muiden keräilytuotteiden pakkausmerkinnöistä sekä myynnin yhteydessä annettavista tiedoista löytyy kohdasta Kasvikset.

Sivu on viimeksi päivitetty 7.2.2024