Kontaktimateriaaleja koskeva kehysasetus (EU) 1935/2004

Kehysasetus (EY) 1935/2004 koskee kaikkia elintarvikkeen kanssa suoraan tai välillisesti kosketukseen tulevia materiaaleja ja tarvikkeita, riippumatta materiaalityypistä. 

Välillisellä kosketuksella tarkoitetaan tyypillisesti tilannetta, jossa elintarvike on sisäpakkauksen lisäksi pakattu ulkopakkaukseen. Esimerkkinä välillisestä kosketuksesta ovat kartonkipakkaukset, joihin on pakattu muovipakkauksessa olevia elintarvikkeita tai kauppakassit, joihin pakataan valmiiksi pakattuja elintarvikkeita.  

Asetusta 1935/2004 sovelletaan kaikkiin elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuviin materiaaleihin, jotka on tarkoitettu joutumaan kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa, jotka ovat jo kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa tai joiden voidaan olettaa joutuvan kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa.

Asetuksen (EY) N:o 1935/2005 3 artiklassa asetetaan yleiset vaatimukset elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien kemialliselle kestävyydelle. Näistä materiaaleista ja tarvikkeista ei saa ennakoitavissa olevissa olosuhteissa siirtyä niiden ainesosia elintarvikkeisiin sellaisia määriä, jotka tekisivät siihen kosketuksessa olevan elintarvikkeen ihmisen terveydelle haitalliseksi, muuttaisivat elintarvikkeen koostumusta sopimattomasti tai sen aistinvaraisia ominaisuuksia haitallisesti. Elintarvikekontaktimateriaalien kuluttajapakkauksissa olevat merkinnät eivät myöskään saa johtaa kuluttajaa harhaan.

Asetuksessa annetaan ohjeet uusien elintarvikekontaktissa tulevien materiaalien valmistuksessa käytettävien kemiallisten aineiden hyväksynnän hakemisesta (8-12 artiklat). Lisätietoja hyväksynnän hakemista löydät täältä: Elintarvikeala > pakkaukset-ja-kontaktimateriaalit > kontaktimateriaaleja koskeva lainsaadanto > kehysasetus-eu-19352004 > ainesosien-hyvaksyminen

Elintarvikekontaktimateriaalit on merkittävä vähittäismyynnissä näkyvästi, selvästi ja pysyvällä tavalla kehysasetuksen 15 artiklan mukaisesti.

  • Sanat "elintarvikekäyttöön" tai niiden käyttöön viittaava erityinen tunnus kuten viinipullo tai lusikka tai asetuksen liitteessä esitetty "malja-haarukka"- tunnus.

    • Kuitenkaan edellä mainittua merkintää ei tarvita, mikäli tarvike on ominaisuuksiensa perusteella selvästi tarkoitettu elintarvikkeen kosketuksen elintarvikkeen kanssa 

  • Tarvittaessa ohjeet turvallista ja asianmukaista käyttöä varten;
  • Valmistajan, tuottajan tai myyjän nimi tai toiminimi ja osoitetiedot; 
  • Asianmukainen merkintä jäljitettävyyden mahdollistamiseksi;
  • Tarvittavat tiedot kontaktimateriaalin tai tarvikkeen mahdolliseen aktiivisuuteen liittyen.

Merkinnät voidaan tehdä itse kontaktimateriaaliin tai tarvikkeeseen, niiden etikettiin tai pakkaukseen. Yritysten välisessä kaupassa, merkinnät voidaan esittää myös asiakirjoissa.

Elintarvikekontaktimateriaalien ja tarvikkeiden vaatimustenmukaisuusilmoitus tulee kulkea mukana kaikissa kaupan vaiheissa vähittäismyyntivaihetta lukuun ottamatta (16 artikla). Materiaalikohtaisessa erityislainsäädännössä on säädetty tarkemmin vaatimustenmukaisuusilmoituksen sisältövaatimuksista. Muoviasetus (EU) 10/2011 säätelee tällä hetkellä tarkimmin vaatimustenmukaisuusilmoituksen sisällöstä, ja EU-komission on myös antanut asiaa koskevan ohjeen. Ruokavirasto on julkaissut yleiset ohjeet vaatimustenmukaisuusilmoituksen sisällöstä kaikkien kontaktimateriaalien osalta. Ohjeet löytyvät mm. täältä: Elintarvikeala > pakkaukset-ja-kontaktimateriaalit > kontaktimateriaalien-turvallisuus-ja-muu-vaatimustenmukaisuus > vaatimustenmukaisuutta-osoittavat-asiakirjat > ohjeet vaatimustenmukaisuusilmoituksen sisällöstä yleisesti.

Elintarvikekontaktimateriaalit pitää voida jäljittää (17 artikla) luotettavasti yksi askel taaksepäin (mistä tullut) ja yksi askel eteenpäin (minne toimitettu). Jäljitettävyydellä varmistetaan tarvittaessa tehokas kontaktimateriaalien takaisinveto. Kontaktimateriaalit tulee voida jäljittää myös elintarvikehuoneistoissa.

Kehysasetuksen liitteessä 1 on lueteltu 17 erilaista elintarvikekontaktimateriaalia, joista voidaan säätää erityislainsäädännöllä.

Asetuksen liitteessä II on esitetty malli malja-haarukka symbolille.         blobid0.png     

Asetuksen kieliversiot löydät täältä.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023