EU-asetuksen 1935/2004 mukainen hakemus kontaktimateriaaleissa käytettävien ainesosien hyväksymisestä

EU-asetuksen 1935/2004 mukaan on mahdollista säätää asetuksella materiaalikohtaisesti erityistoimenpiteistä niiden materiaalien osalta, jotka sisältyvät em. asetuksen liitteen I mukaiseen luetteloon erilaisista kontaktimateriaaleista ja tarvikkeista.

Kun erityistoimenpiteisiin sisältyy luettelo aineista, joiden käyttö on sallittu kontaktimateriaalien valmistamiseen, näiden aineiden turvallisuus on arvioitava ennen niiden hyväksymistä säädöksen aineluetteloon. Tällä hetkellä erityisvaatimuksia, joihin sisältyy luettelo hyväksytyistä aineista, on asetettu muoville (muoviasetus 10/2011) sekä regeneroidulle selluloosalle (KTMa 697/2005).

Jos kontaktimateriaalitoimija valmistaa muovista tai regeneroidusta selluloosasta valmistettuja kontaktimateriaaleja ja haluaisi käyttää niissä uutta, ennen hyväksymätöntä ainesosaa, on tälle aineelle siten haettava hyväksyntää.

Hakemukset toimitetaan sähköisen hakemuspalvelun kautta: E-Submission Food Chain Platform. Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä.

Ruokavirasto lähettää hakemuksen teknisen tarkastuksen jälkeen eteenpäin Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle EFSAan, joka tekee aineen turvallisuudesta riskinarvioinnin kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hakemus liitteineen on todettu riittäväksi. Hakemuksesta ja sen liitteistä on ohjeistettu komission internet-sivuilla.

Sähköisen hakemuspalvelujärjestelmän avulla hakijat voivat seurata hakemuksen käsittelyä sen toimittamisesta lopputulokseen asti ja käydä keskustelua EFSAn kanssa. Jos EFSAn riskinarviointilausunto on myönteinen, asia etenee EU-komissioon hyväksymistä varten. Hyväksymisessä otetaan huomioon Efsan lausunto aineen riskinarvioinnista ja siten sen käytölle tai siirtymälle voidaan asettaa myös raja-arvoja lainsäädäntöön.

EFSA on ohjeistanut hakemuksen sisällöstä. Linkit heidän hakemuksia koskeville sivuilleen löydät täältä.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023