Elintarvikevalvonnan painopisteet

Suomen monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma, VASU, on kaikkien elintarvikeketjun viranomaisten yhteinen ”tiekartta”, jonka avulla varmistetaan valtakunnallisesti viranomaisvalvonnan poikkileikkaavat ja yhdenmukaiset tavoitteet ja painopisteet sekä laatu ja kehittäminen. Suomessa VASUun on sisällytetty kaikki elintarvikeketjun valvontajärjestelmät riippumatta siitä, kuuluvatko ne virallista valvontaa koskevan asetuksen soveltamisalueeseen. Viranomaistoiminnan edellytetään huomioivan yhteiskunnalliset muutokset ja mahdolliset uudet riskit. Näiden hallinnassa VASU on yksi tärkeimmistä työkaluista, sillä se perustuu toiminnan jatkuvan kehittämisen periaatteeseen. Kukin toimivaltainen viranomainen käyttää VASUa oman toimintansa suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan.

Painopistetyöllä kehitetään riskienhallintaa ja tiedonsaantia

Elintarvikevalvonnan painopisteet pyrkivät osaltaan varmistamaan, että elintarvikealan toimijat ja viranomaiset tunnistavat elintarvikkeisiin liittyvät turvallisuusriskit ja hallitsevat niitä, ja kuluttajat saavat tutkittua ja puolueetonta tietoa valintojensa tueksi. Kullakin projektina toteutettavalla painopisteellä on omat tarkemmat tavoitteensa, joilla edistetään kolmea elintarvikeketjun hallinnonalan strategioihin kytkeytyvää VASUn 2021-24 yhteistä kehitysteemaa: tiedolla johtaminen ja digitalisaatio, petoksellisen toiminnan torjunta viranomaisyhteistyönä sekä valmius ja kriisinhallinta.

Elintarviketurvallisuuden painopisteet kytkeytyvät Ruokaviraston strategisista tavoitteista myös kotimaisen ruoantuotannon elinvoimaan eli tähtäävät osaltaan toimijoiden parantuneeseen osaamiseen ja vastuuseen tuotteidensa turvallisuudesta sekä siihen, että petosten ennaltaehkäisy ja valvonta toimii.

VASU-kauden 2021-24 elintarviketurvallisuuden painoisteisiin sisältyy tiedonkeruun ja hyödyntämisen teknologioiden ja toimintatapojen kehittämistä, mikä tähtää osaltaan siihen, että valvontatulokset ohjaavat valvontaa ja valvonnasta kertyvä tieto palvelee ruokajärjestelmää

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023