Alueellinen yhteistyö

Aluepäättäjä varmista, että:

  • Ruokaan ja asukkaiden hyvään ravitsemukseen liittyvät näkökulmat ovat osa alueellisia hyvinvointistrategisia linjauksia
  • Alueen hyvinvointikertomukseen kirjataan tavoitteet, vastuutahot, seuranta ja arviointi sekä konkreettinen toiminta asukkaiden hyvän ravitsemuksen edistämiseksi
  • Alueella on resursoitu riittävästi ravitsemusasiantuntijapalveluihin
  • Alueella on sovittu tahot, jotka vastaavat asukkaiden hyvän ravitsemuksen edistämisestä ja ravitsemusviestinnästä
  • Alueella toimii alueellinen ravitsemustyöryhmä tai ravitsemusasiantuntijat työskentelevät osana muita terveyden edistämisen työryhmiä
  • Alueella laaditaan alueellinen ravitsemussuunnitelma
  • Ravitsemusasiantuntijoiden tukea tarjotaan alueen kunnille
  • Ravitsemusohjaus, -terapia ja -hoito ovat kiinteä osa uudistuvia sosiaali- ja terveyspalveluja, myös yksityisten tahojen ja kolmannen sektorin tuottamissa palveluissa.

Alue ja kunnat yhdessä edistämään asukkaiden hyvää ravitsemusta 

Sote-palvelujärjestelmän uudistuksen myötä alueet vastaavat sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Päävastuu asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä säilyy edelleen kunnilla. Uudistuksen seurauksena terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahoissa ja yhteistyörakenteissa tarvitaan uudelleenjärjestelyjä. 

Kunnan lakisääteisenä tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Uusien alueiden tehtävänä on sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen lisäksi tukea alueensa kuntia asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Alueen ja kunnan asukkaiden hyvän ravitsemuksen edistämiseen liittyvät linjaukset, toimenpiteet ja vastuualueet on tärkeä määrittää ja päättää yhdessä. Alueille tulee luoda yhteistyörakenteet, jotta ravitsemusasiat tulevat huomioiduksi osana alueellista palvelujärjestelmää.  Ravitsemus on keskeinen asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttamisen keino niin sosiaali- ja terveyspalveluissa kuin poikkihallinnollisessa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä. Ravitsemukseen liittyvät ratkaisut luodaan yhteistyössä alueen, kunnan eri hallinnonalojen, järjestöjen ja muiden paikallisten ja alueellisten toimijoiden, työpaikkojen ja elinkeinoelämän kanssa. On tärkeää, että asukkaiden ravitsemukseen liittyvät strategiset linjaukset ulottuvat myös konkreettisina toimina asukkaiden arkeen asti mahdollistaen hyvän ravitsemuksen tasavertaisen toteutumisen.

Ravitsemus on osa alueen hyvinvointipolitiikkaa

On tärkeää, että alueella on asetettu asukkaiden hyvää ravitsemukseen tähtäävälle toiminnalle tavoitteet ja sovittu käytännön toimenpiteet sekä niiden vastuutahot, seuranta ja arviointi.  Nämä asiat on syytä kirjata myös alueelliseen  hyvinvointikertomukseen. Alueellinen ravitsemussuunnitelma edesauttaa strategisten linjausten ja tavoitteiden toteuttamista. 

Sote-järjestelmäuudistuksen myötä tulevat alueet ovat velvoitettuja tekemään yhteistyötä alueensa kuntien ja järjestöjen kanssa asukkaiden terveyden edistämiseksi. Alueen tehtävänä on tarjota asiantuntija-apua, kuten ravitsemusasiantuntijapalveluita kunnille kunnan asukkaiden ravitsemuksen edistämiseksi. On tärkeää, että alueella linjataan yhdessä hyvinvointikertomukseen asukkaiden ravitsemuksen edistämisen tavoitteet, toimenpiteet ja niiden kohdennukset alueen asukkaiden ravitsemuksesta ja terveydentilasta olevien tietojen pohjalta. Uusien alueiden tehtävänä on varmistaa, että asukkaiden hyvää ravitsemusta edistetään sosiaali- ja terveyspalveluissa osana ehkäisevää työtä, terveystarkastuksia ja -neuvontaa sekä sairauksien hoitoa ja kuntoutusta. Ravitsemusterapiapalvelujen tasavertainen saatavuus eri kunnissa on turvattava. Ravitsemuspalvelut tulee kirjata alueen ja yksityisten tai kolmannen sektorin palveluntuottajien välisiin palvelusopimuksiin.

Lähde: Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueellinen ravitsemustyöryhmä ja Pirkanmaan ravitsemusterapeutit 2017

Hyvät käytännöt jakoon:

Sähköinen hyvinvointikertomus -haku

Alueellinen ravitsemusterveyden edistämisen verkosto
(Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue)

Päijät-Hämeen ravitsemuskertomus 2015-2020 ja ravitsemusterveyden edistämisen suunnitelma 2021-2025 

Kuntaliitto: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hyvät käytännöt

Esimerkkejä alueellisista väestön ravitsemuksen edistämisen toimista: 

Ruokakunta -hanke

Pohjois-Pohjanmaa Sydänmerkki-maakunnaksi

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 11.6.2023