Viljelijä lannoitevalmisteen maahantuojana

Viljelijä saa tuoda ulkomailta lannoitevalmisteita omaan käyttöönsä ilman, että tuontieristä ja tuontitoiminnasta tarvitsee tehdä ilmoituksia Ruokavirastolle lukuun ottamatta eläinperäisiä sivutuotteita. EU:n ulkopuolelta tuotavista eläinperäisiä sivutuotteita sisältävistä lannoitevalmisteista on tehtävä ilmoitus ennakkoon Ruokaviraston rajatarkastukselle eläinlääkinnällistä rajatarkastusta varten.

Ennen lannoitevalmisteiden tuontia viljelijän tulee varmistaa, että tuotteet ovat turvallisia ja täyttävät niille säädöksissä asetetut vaatimukset.

Lannoitevalmisteille asetetuista turvallisuus- ja laatuvaatimuksista on säädetty kansallisessa lannoitelaissa (711/2022) ja sitä täydentävissä maa- ja metsätalousministeriön asetuksissa sekä EU:n lannoitevalmisteasetuksessa (2019/1009).

Eläinperäisiä sivutuotteita sisältäviä lannoitevalmisteita koskevat vaatimukset on määritelty eläinperäisiä sivutuotteita koskevassa lainsäädännössä (EY 1069/2009 ja EU 142/2011). Lannoitevalmisteena käytettävät eläinperäiset sivutuotteet on aina käsiteltävä sivutuoteasetuksen mukaan hyväksytyssä käsittelylaitoksessa. Listat hyväksytyistä laitoksista löytyvät EU:n komission internetsivuilta. Yksityiskohtaisempia tietoja sivutuoteasetuksen mukaisista tuontivaatimuksista.

Ravinnepitoisuudet

Tuotteissa ilmoitetuista ravinnepitoisuuksista kannatta huomioida ravinteiden ilmoitustapa. Suomessa lannoitteiden ravinnepitoisuudet ilmoitetaan alkuainemuodossa, mutta muissa maissa yleensä oksidimuodossa.

Muuntokertoimia:

fosfori (P) = fosforipentoksidi (P2O5) × 0,436

kalium (K) = kaliumoksidi (K2O) × 0,830

kalsium (Ca) = kalsiumoksidi (CaO) × 0,715

magnesium (Mg) = magnesiumoksidi (MgO) × 0,603

natrium (Na) = natriumoksidi (Na2O) × 0,742

rikki (S) = rikkitrioksidi (SO3) × 0,400

Kadmium

Lannoitteessa, jonka fosforipitoisuus on vähintään 2,2 % (5 % P2O5), saa olla enintään 50 mg kadmiumia (Cd) fosforikiloa (P) kohden tai 22 mg kadmiumia fosfaattikiloa (P2O5) kohden.

Kadmiumpitoisuuden laskenta:

Cd (mg/kg ka) / P (%) * 100 = kadmiumia mg fosforikilossa

Laskuesimerkki:
Jos kadmiumia (Cd) on 3,1 mg/kg kuiva-ainetta ja fosforia (P) on 3,5 % kuiva-aineesta, on kadmiumpitoisuus lannoitteessa 88,6 mg fosforikilossa eli tulos ylittää lannoitteelle sallitun enimmäismäärän 50 mg kadmiumia fosforikiloa kohden.

3,1 mg/kg (Cd)/3,5 kg (P) x 100 kg = 88,6 mg Cd/P kg

Runsastyppiset ammoniumnitraattilannoitteet

Runsastyppisillä ammoniumnitraattilannoitteilla tarkoitetaan lannoitteita, joiden typpipitoisuus laskettuna tuotteen sisältämästä ammoniumnitraatista on vähintään 28 %.

Suomeen saa tuoda ainoastaan EU lannoitevalmisteasetuksen (2019/1009) vaatimukset täyttäviä runsastyppisiä ammoniumnitraattilannoitteita. Runsastyppisten ammoniumnitraattilannoitteiden tuonnista on toimitettava Tullille tullausasiakirjojen liitteenä tuotteen EU vaatimustenmukaisuusvakuutus, tuotteen tuoteseloste sekä räjähtämättömyyttä ja öljynpidätyskykyä koskevat testiraportit.

Lisäksi on huomioitava ≥ 16 % ammoniumnitraattia sisältävien lannoitteiden myyntiin liittyvät rajoitukset sekä varastointi- ja kuljetusmääräykset. Toimivaltainen viranomainen myyntiin, varastointiin ja kuljetuksiin liittyvissä asioissa on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

Tukes on laatinut oppaan ammoniumnitraatin varastoinnista maatilalla https://tukes.fi/documents/10197/8647605/Ammoniumnitraatin_varastointi_maatiloilla.pdf

 

Sivu on viimeksi päivitetty 23.11.2023