Lannoitevalmisteiden tuonti EU:n ulkopuolelta

Ilmoittautuminen valvontarekisteriin

Lannoitevalmisteiden tuonti on lannoitelain alaista toimintaa ja edellyttää talouden toimijan ilmoittautumista Ruokaviraston valvontarekisteriin. Maahantuotaessa lannoitevalmisteita talouden toimijalla tulee olla vähintään Suomeen sijoittunut valtuutettu edustaja.

Maahantuojan on ennen toiminnan aloittamista tehtävä kirjallinen ilmoitus Ruokaviraston lannoitevalvonnalle. Ilmoitukseen on liitettävä kuvaus toiminnan järjestämisestä ja tiedot tuotteista. Toiminnan muutoksista ja toiminnan lopettamisesta on myös ilmoitettava kirjallisesti.

Talouden toimijaa koskee vaatimus järjestää toimintansa siten, että toiminnalle ja lannoitevalmisteille säädetyt vaatimukset täyttyvät eikä toiminnasta aiheudu vaaraa. Toiminnan aloitusilmoituksen liitteenä tulee lähettää kuvaus siitä, miten näiden vaatimusten täyttyminen varmistetaan.

Kirjanpito ja vuosi-ilmoitus

Talouden toimijan on pidettävä ajan tasalla olevaa eräkohtaista tiedostoa tuotteiden jäljitettävyyden varmistamiseksi. Tiedostoon on merkittävä lannoitevalmisteiden maahantuontimäärät. 

Talouden toimijan on kerran vuodessa ilmoitettava Ruokavirastolle sen tarvitsemat tiedot tuoduista lannoitevalmisteista. Tämä vuosi-ilmoitus toimitetaan Ruokavirastoon kalenterivuotta seuraavan vuoden tammikuussa.  

Ennakkoilmoitus tuonnista

Maahantuotavasta lannoitevalmisteesta on tehtävä Ruokaviraston lannoitevalvonnalle maahantuonnin ennakkoilmoitus viimeistään kolme arkipäivää ennen tavaran saapumista maahantuontipaikkaan.

Ennakkoilmoitukseen on liitettävä mukaan:

  • tuoteseloste
  • kauppalasku tai vastaava asiakirja
  • analyysitulokset lannoitevalmisteen haitallisista aineista (As, Hg, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn) mg/kg ka muodossa
  • analyysitulokset orgaanista ainesta sisältävän lannoitevalmisteen hygieenisestä laadusta

Ennakkoilmoitusvaatimus ei koske:

  • EU:n sisämarkkinoilta tuotavia lannoitevalmisteita
  • lannoitevalmisteiden raaka-aineita
  • lannoitevalmisteiden kauttakulkuliikennettä
  • tutkimuslaitoksiin tuotavia lannoitevalmisteita
  • omaan käyttöön tuotavia lannoitevalmisteita
  • EU-lannoitevalmisteita (CE merkityt lannoitevalmisteet)

EU-lannoitevalmisteista on toimitettava Tullille tullausasiakirjojen liitteenä tuotteen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tuoteseloste sekä korkeatyppisistä ammoniumnitraattilannoitteista lisäksi räjähtämättömyyttä ja öljynpidätyskykyä koskevat testiraportit.

Eläinperäisten lannoitevalmisteiden tuonti

Eläinperäisten lannoitevalmisteiden tuonti on sallittua vain Helsingin sataman, Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Vaalimaan kautta, missä niille tehdään maksullinen eläinlääkinnällinen rajatarkastus niiden saapuessa EU:n alueelle. Lisätietoja eläinperäisten lannoitevalmisteiden tuonnista. Muiden lannoitevalmisteiden osalta sallittuja maahantuontipaikkoja ei ole rajattu.

Lannoitevalmisteiden tuonnista EU:n jäsenmaiden alueelta löytyy lisätietoja sivulta.

Sivu on viimeksi päivitetty 12.2.2024