Tutkimukset ilmoitettavista eläintaudeista

Ilmoitettavat eläintaudit on lueteltu maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa eläintautien ilmoittamisesta ja mikrobikantojen toimittamisesta (1010/2013, muutos 605/2016). Ruokaviraston lisäksi näytteitä ilmoitettavien eläintautien varalta voidaan tutkia laboratoriossa, joka on tehnyt tutkimustoiminnastaan ennalta ilmoituksen Ruokavirastoon (eläintautilaki 441/2013, 81 §). Ruokavirasto pitää julkista rekisteriä ilmoitettavia eläintauteja tutkivista laboratorioista.

Ilmoitettavien eläintautien tutkimisesta ilmoittaminen Ruokavirastolle

Laboratorion tulee ilmoittaa Ruokavirastolle ilmoitettavien eläintautien tutkimustoiminnasta (kts. ilmoituslomake).

Myös eläinklinikoiden, joissa tehdään bakteeriviljelyjä ja niistä herkkyysmäärityksiä sekä varmennetaan bakteerin laji ja entsyymientuotto (muun muassa ESBL/AmpC), tulee tehdä ilmoitus Ruokavirastoon. Samoin alihankintana ilmoitettavia eläintautitutkimuksia teettävän laboratorion on tehtävä ilmoitus Ruokavirastoon. Alihankintalaboratorioita tai tutkimuksia pelkästään alihankintana teettäviä laboratorioita ei merkitä Ruokaviraston rekisteriin. Ruokavirasto valvoo rekisteröityjä laboratorioita.

Ilmoituksen tekemistä Ruokavirastoon ei vaadita eläinklinikoilta, jotka tekevät esimerkiksi

  • virtsan seulontatutkimuksia (viljely ja kasvavien näytteiden lähettäminen tutkittavaksi)
  • bakteeriviljelyjä (esimerkiksi virtsanäytteet) ja niistä herkkyysmäärityksen, mutta eivät itse resistenttien kantojen tunnistusta ja varmistusta.

Laboratoriolle asetetut vaatimukset ja velvollisuudet

Ilmoitettavia eläintauteja tutkivan laboratorion on käytettävä tieteellisesti päteviä analyysimenetelmiä, oltava teknisesti pätevä ja tuotettava luotettavia tuloksia. Laboratorion henkilökunnalla on oltava tehtävän edellyttämä koulutus ja pätevyys. Ilmoitettavia eläintauteja tutkivalta laboratoriolta ei vaadita ulkopuolista pätevyyden arviointia kuten akkreditointia. Laboratorion tulee noudattaa eläintautilaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä asetettuja vaatimuksia sekä Ruokaviraston vahvistamia ohjeita.

Laboratorion tulee ilmoittaa eläimen pitopaikan kunnaneläinlääkärille tai aluehallintovirastolle vastustettavan, ilmoitettavan tai uuden vakavan eläintaudin epäilystä tai toteamisesta riippumatta siitä, mitä tutkimusta varten näyte on lähetetty tutkittavaksi.

Laboratorion on toimitettava Ruokavirastoon maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1010/2013 (muutos 605/2016) 16 pykälän mainitsemia eläintauteja aiheuttavien mikrobien kannat tai näyte, josta mikrobi on osoitettu. Kantojen lähetysvelvollisuus ei koske alihankittuja tutkimuksia.

Ilmoitus tehdyistä tutkimuksista vuosittain Ruokavirastoon

Ilmoitettavia eläintauteja tutkivan laboratorion on toimitettava maaliskuun loppuun mennessä Ruokavirastolle tiedot edellisvuonna ilmoitettavien eläintautien varalta tutkittujen näytteiden määristä ja tutkimustuloksista (positiivisten määrä) eläinryhmittäin. Myös alihankitut tutkimukset tulee sisällyttää ilmoitukseen. Ilmoitus tehdään toistaiseksi vapaamuotoisesti (esimerkiksi excel) sähköpostiosoitteeseen laboratoriot(at)ruokavirasto.fi. 

Eläinklinikoiden, jotka tekevät vain bakteeriviljelyn ja herkkyysmäärityksen, mutta eivät varmista lajia ja entsyymintuottoa itse, ei tarvitse tehdä ilmoitusta tutkimusmääristä Ruokavirastoon.

Sivu on viimeksi päivitetty 8.4.2020