Tutkimukset muista ilmoitettavista eläintaudeista

Ruokavirasto pitää rekisteriä laboratorioista, joissa tutkitaan näytteitä muiden ilmoitettavien eläintautien varalta. Tällaisia eläintauteja ovat muun muassa STEC-tartunnat sekä koti- ja lemmikkieläinten salmonella (maa- ja metsätalousministeriön asetus 325/2021). 

Lista laboratorioista, joissa tutkitaan näytteitä muiden ilmoitettavien eläintautien varalta:

Rekisteröityjen laboratorioiden lisäksi näytteitä voidaan tutkia virallisissa eläinterveyslaboratorioissa ja Ruokaviraston laboratorio- ja tutkimuslinjan laboratoriossa.

Ilmoita Ruokavirastoon, jos tutkit näytteitä muiden ilmoitettavien eläintautien varalta

Laboratorion tulee ilmoittaa Ruokavirastolle muiden ilmoitettavien eläintautien tutkimustoiminnasta (eläintautilaki 76/2021, 63 §) eli jos laboratorio tutkii esimerkiksi eläintiloilta otettuja näytteitä STECin varalta, lemmikki- tai kotieläinten salmonellanäytteitä tai metsästäjien trikiininäytteitä. Ilmoitus tehdään Ruokaviraston lomakkeella. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jo laboratorio on jo nimetty viralliseksi laboratorioksi eläintautilain nojalla. Ruokavirasto valvoo ilmoituksen tehneitä rekisteröityjä laboratorioita.

Myös eläinklinikoiden, joissa tehdään bakteeriviljelyjä ja niistä herkkyysmäärityksiä sekä varmennetaan bakteerin laji ja entsyymientuotto (muun muassa ESBL/AmpC), tulee tehdä ilmoitus Ruokavirastoon. Samoin alihankintana muiden ilmoitettavien eläintautien tutkimuksia teettävän laboratorion on tehtävä ilmoitus Ruokavirastoon. Alihankintalaboratorioita tai tutkimuksia pelkästään alihankintana teettäviä laboratorioita ei merkitä Ruokaviraston rekisteriin. 

Ilmoitusta Ruokavirastoon ei vaadita eläinklinikoilta, jotka tekevät esimerkiksi

  • virtsan seulontatutkimuksia (viljely ja kasvavien näytteiden lähettäminen tutkittavaksi)
  • bakteeriviljelyjä (esimerkiksi virtsanäytteet) ja niistä herkkyysmäärityksen, mutta eivät itse resistenttien kantojen tunnistusta ja varmistusta.

Laboratorion vaatimukset ja velvollisuudet

Laboratorion, joka tutkii muita ilmoitettavia eläintauteja, on

  • käytettävä tieteellisesti päteviä analyysimenetelmiä
  • oltava teknisesti pätevä
  • tuotettava luotettavia tuloksia
  • oltava henkilökunta, jolla on tehtävän edellyttämä koulutus ja pätevyys.

Muita ilmoitettavia eläintauteja tutkivalta laboratoriolta ei vaadita ulkopuolista pätevyydenarviointia kuten akkreditointia.

Lisäksi laboratorion velvollisuus on

  • noudattaa eläintautilaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä asetettuja vaatimuksia sekä Ruokaviraston vahvistamia ohjeita.
  • ilmoittaa eläimen pitopaikan kunnaneläinlääkärille tai aluehallintovirastolle luetteloidun, uuden tai muun ilmoitettavan eläintaudin epäilystä tai toteamisesta.
  • toimittaa Ruokavirastoon muita ilmoitettavia eläintauteja aiheuttavien mikrobien kannat tai näyte, josta mikrobi on osoitettu (maa- ja metsätalousministeriön asetus 325/2021, 21 §). Kantojen lähetysvelvollisuus ei koske alihankittuja tutkimuksia. 

Toimita vuosittain ilmoitus tehdyistä tutkimuksista Ruokavirastoon

Muita ilmoitettavia eläintauteja tutkivan laboratorion on toimitettava maaliskuun loppuun mennessä Ruokavirastolle tiedot edellisvuonna ilmoitettavien eläintautien varalta tutkittujen näytteiden määristä ja tutkimustuloksista (positiivisten määrä) eläinryhmittäin. Myös alihankitut tutkimukset tulee sisällyttää ilmoitukseen. Ilmoitus tehdään vapaamuotoisesti (esimerkiksi excel) sähköpostiosoitteeseen laboratoriot(at)ruokavirasto.fi. 

Eläinklinikoiden, jotka tekevät vain bakteeriviljelyn ja herkkyysmäärityksen, mutta eivät varmista lajia ja entsyymintuottoa itse, ei tarvitse tehdä ilmoitusta tutkimusmääristä Ruokavirastoon.

Sivu on viimeksi päivitetty 10.5.2023