Hyväksynnän hakeminen

Laboratorion, joka hakee Ruokaviraston hyväksyntää, täytyy olla akkreditoitu tai arvioitu standardin ISO/IEC 17025 mukaisesti. Akkreditoinnin tai arvioinnin suorittaa FINAS-akkreditointipalvelu, jolta laboratorio itse hakee akkreditointia/arviointia. Arviointia tai akkreditointia ei kuitenkaan vaadita teurastamoiden yhteydessä sijaitsevilta trikiinitutkimuksia suorittavilta laboratorioilta eikä laboratorioilta, jotka tutkivat muita kuin pakollisen terveysvalvonnan tai viranomaisvalvonnan piiriin kuuluvia näytteitä vastustettavien eläintautien varalta. Myöskään kasvitauteja tutkivilta laboratorioilta ei toistaiseksi vaadita akkreditointia tai arviointia.

Ruokaviraston hyväksyntää laboratoriolle haetaan hakemuslomakkeella. Samalla hakemuksella ilmoitetaan muutoksista toiminnassa kuten uusista tai poistuvista menetelmistä. Hakemukseen tulee aina liittää tiedot muunnelluista menetelmistä sekä viimeisimmät dokumentit pätevyydenarvioinnista ja akkreditoinnista. Tarkat täyttämisohjeet löytyvät hakemuslomakkeesta.

Rehujen ja kasvinterveyden viranomaistutkimuksia varten hyväksytään laboratorioita vain tarvittaessa ja Ruokavirasto tiedottaa hakumenettelystä erikseen. Jo aiemmin rehulain nojalla hyväksytyt viranomaislaboratoriot voivat ilmoittaa muutoksista esimerkiksi menetelmissään hakemuslomakkeella.

Hakemusten käsittely Ruokavirastossa

Ruokavirastolle toimitetun hakemuksen käsittelyaika sen jälkeen kun se on oikein täytetty sisältää tarvittavat liitteet:

  • 2 kuukautta haettaessa elintarvikelain, eläintautilain, rehulain, lannoitevalmistelain tai sivutuotelain mukaista hyväksyntää
  • 5 kuukautta haettaessa terveydensuojelulain mukaista viranomaislaboratorion hyväksyntää. 

Ruokavirasto pyytää terveydensuojelulain mukaisia tutkimuksia tekevien laboratorioiden hakemuksesta lausunnon Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta, Säteilyturvakeskukselta tai Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Puutteellisia hakemuksia ei voida käsitellä.

Sivu on viimeksi päivitetty 9.7.2019