Laboratorioiden hyväksyntään liittyvä lainsäädäntö

Kansalliset säädökset löytyvät kokonaisuudessaan valtion säädöstietopankista Finlexistä. Euroopan unionin säädökset ja oikeudelliset tekstit löytyvät EUR-lex -sivustolta. Myös maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuille sekä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) verkkosivuille on koottu linkkejä sektorilainsäädäntöön.

Asumisterveys (sisäilmatutkimukset)

Elintarvikkeet

 • Elintarvikelaki 23/2006
 • Yleinen valvonta-asetus EY 882/2004
  Uusi yleinen valvonta-asetus 2017/625 (laboratorioartiklojen soveltaminen alkaa 14.12.2019)
 • Valtioneuvoston asetus elintarvikelain, rehulain ja terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratorioista 152/2015
 • Komission asetus elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista EY 2073/2005 (mikrobikriteeriasetus), muutokset EU 2017/1495 ja EU 2019/229
 • Komission asetus näytteenotto- ja määritysmenetelmistä elintarvikkeiden lyijy-, kadmium-, elohopea-, epäorgaanisen tinan, 3-MCPD- ja bentso(a)pyreenipitoisuuksien virallista tarkastusta varten EY 333/2007 (muutos 836/2011) 
 • Komission asetus toimenpiteistä elintarvikkeiden akryyliamidipitoisuuden vähentämiseksi ja vertailuarvojen vahvistamiseksi EU 2017/2158
 • MMM:n asetus raakamaidon tuotannon ja luovutuksen elintarvikehygieniasta 699/2013, muutos 83/2017

Eläintaudit (mm. salmonellavalvontaohjelma)

 • Eläintautilaki 441/2013
 • Zoonoosiasetus EY 2160/2003
 • MMM:n asetus vastustettavista eläintaudeista ja niiden luokittelusta 843/2013, muutokset 809/2014, 111/2015, 1271/2015, 606/2016
 • MMM:n asetus eläintautien ilmoittamisesta ja mikrobikantojen toimittamisesta 1010/2013, muutokset 808/2014, 605/2016
 • MMM:n kanojen ja kalkkunoiden salmonellavalvontaohjelmasta 1037/2013
 • MMM:n asetus nautaeläinten ja sikojen salmonellavalvonnasta 1030/2013
 • MMM:n asetus salmonellavalvonnasta liha-alan laitoksissa 134/2012
 • MMM:n asetus nautojen EHEC-tutkimuksista teurastamossa ja pitopaikassa 24/EEO/2006, muutos 1454/2014
 • MMM:n asetus broilereiden kampylobakteerivalvonnasta 10/EEO/2007

Eläinperäiset sivutuotteet

Kasvinterveys

 • Laki kasvinterveyden suojelemisesta 702/2003 (muutos 1115/2010)

Lannoitevalmisteet

Lihantarkastus / trikiinitutkimukset

 • Yleinen valvonta-asetus EY 882/2004
  (uusi valvonta-asetus EU 2017/625, jota ryhdytään soveltamaan 14.12.2019)
 • Elintarvikelaki 23/2006
 • MMM:n asetus lihantarkastuksesta 590/2014, muutos 762/2016
 • Valtioneuvoston asetus elintarvikelain, rehulain ja terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratorioista 152/2015
 • Komission asetus virallisia lihan trikiinitarkastuksia koskevista erityissäännöistä EU 1375/2015
 • Komission täytäntöönpanoasetus siirtymätoimenpiteistä sovellettaessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) 882/2004 siltä osin kuin on kyse virallista testausta Trichinellan varalta suorittavien virallisten laboratorioiden akkreditoinnista EU 1843/2016 (=trikiinilaboratorioiden siirtymäaika)

Rehut

Vedet

 • Terveydensuojelulaki 763/1994
 • Valtioneuvoston asetus elintarvikelain, rehulain ja terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratorioista 152/2015
 • STM:n asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 1352/2015, muutos 683/2017
 • STM:n asetus pienten yksiköiden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 401/2001
 • STM:n asetus uimahallien ja kylpylöiden allasvesien laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 315/2002
 • STM:n asetus yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta 177/2008
 • STM:n asetus pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta 354/2008
 • Katso myös: Uimavesiasetuksen 177/2008 soveltamisopas

Laboratorion hyväksyminen / Maksut

 • MMM:n asetus Ruokaviraston maksullisista suoritteista
Sivu on viimeksi päivitetty 13.11.2019