Handel med animaliska biprodukter på den inre marknaden samt import och export av animaliska biprodukter

Handel med animaliska biprodukter kan bedrivas inom Finland och inom EU (= handeln på den inre marknaden) eller animaliska biprodukter kan importeras från länder utanför EU eller exporteras till länder utanför EU. Lagstiftningen om biprodukter innefattar något olika krav på alla handelsområden/handelstyper. Mer information om närmare krav finns på Livsmedelsverkets webbplats nedan:

Transporter av biproduktspartier inom Finland behöver inte åtföljas av ett officiellt handelsdokument enligt biproduktförordningen, men partiet ska åtföljas av ett dokument som har ett annat namn, till exempel följebrev eller transportdokument, och som innehåller motsvarande uppgifter. Dokumentet kan vara i pappersform eller i elektroniskt format.

Vid handeln på den inre marknaden ska partier åtföljas av ett officiellt handelsdokument och de partier som hör till klasserna 1 och 2 och de partier av processat animaliskt protein som hör till klass 3 ska registreras i Traces-systemet. Vid handeln med animaliska biprodukter på den inre marknaden har DOCOM-delen i Traces Classic använts. En aktör som sänt DOCOM har upprättat ett officiellt handelsdokument som, efter att aktören verifierat dokumentet, även har kunnat ses av den mottagande anläggningen och av myndigheterna.

 

Övergång från Traces Classic till Traces NT

Det gamla Traces Classic-systemet, som har använts i många år, kommer att läggas ner och övergången till det nya Traces NT-systemet sker stegvis. Traces-systemet används också bland annat vid import av växter, foder, levande djur och även animaliska biprodukter från länder utanför EU och vid handel med levande djur på den inre marknaden (INTRA). Delarna ovan började använda Traces NT redan före oktober 2021. Vid handeln med animaliska biprodukter på den inre marknaden införs det nya Traces NT-systemet den 6 december 2021 klockan 22.00. Det gamla Traces Classic används till slutet av 2021. Handelsdokumenten ska fortfarande upprättas i DOCOM-delen. Det görs troligen inga ändringar i handelsdokumentet till följd av systembytet. 

Livsmedelsverket har försökt föra in uppgifter om de aktörer som bedriver handel med biprodukter på den inre marknaden i Traces NT. Aktörerna ska dock själva ansöka om koder för systemet och ”länka” koderna till aktörens uppgifter.

Handeln med biprodukter på den inre marknaden förblir oförändrad, dvs. praxisen (den sändande anläggningen för in och verifierar DOCOM och mottagaren bekräftar mottagandet) kommer inte att ändras till följd av systembytet.

Anvisningar för att ansöka om koder finns på Livsmedelsverkets webbplats. Om biproduktaktörer emellertid har problem med att logga in i Traces NT, kan de begära mer information av Livsmedelsverket på abp@ruokavirasto.fi.

Sidan har senast uppdaterats 6.12.2021