Att ordna tillfällig vård av hittedjur

Enligt lagen om djurens välbefinnande ska kommunerna ha en mottagningsplats för tillfällig skötsel av hittedjur. Med hittedjur avses herrelösa hundar och katter samt andra små sällskaps- och hobbydjur som påträffas och tas fast inom kommunens område. Kommunen kan skaffa tjänsterna från en utomstående tjänsteproducent.

Avtal med en utomstående tjänsteproducent

Kommunen och en utomstående serviceproducent ingår ett skriftligt avtal om anskaffningen av tjänsten. I avtalet mellan kommunen och serviceproducenten ska man tydligt och tillräckligt detaljerat komma överens om hur vården och andra åtgärder ordnas och om priset på dem, hur kostnaderna tas ut av djurets ägare eller djurhållare samt hur de redovisas till kommunen.

Serviceproducenten ska göra en anmälan om verksamheten till regionförvaltningsverket (anmälan om yrkesmässig eller annars omfattande hållning av sällskaps- och hobbydjur). Mer information om kraven som ställs på verksamheten och hur man lämnar en anmälan om den finns på Livsmedelsverkets webbplats Anmälningspliktig djurhållning samt i anvisningen Anmälningspliktig djurhållning och övrig verksamhet.

Serviceproducenten ska ha tillräckliga resurser för att kunna utföra uppgiften på ett tillförlitligt och ändamålsenligt sätt. Dessutom ska tjänsteproducenten ha utsett en ansvarig person som är skyldig att se till att mottagningsplatsen drivs i enlighet med de krav som ställs på den.

Den ansvariga personen ska vara myndig och en tillförlitlig person som inte är försatt i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats. På den ansvariga personen tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt ansvar när hen utför åtgärder som gäller omhändertagande av upphittade djur. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

Utredning av djurhållarens kontaktuppgifter

Den som håller mottagningsplatsen ska kontrollera om hittedjuret har en identifieringsmärkning eller någon annan identifikation och vidta skäliga åtgärder för att underrätta djurets ägare eller någon annan djurhållare om tillvaratagandet.

När det gäller hundar kan man använda Livsmedelsverkets myndighetsregister för hundar för att utreda innehavarens kontaktuppgifter. Utomstående serviceproducenter som har ingått ett avtal med kommunen om att ordna tillfällig vård av hittedjur kan ansöka om användarrättigheter till Livsmedelsverkets hundregistret. I hundregistret kan serviceproducenten söka uppgifter om innehavare till upphittade herrelösa hundar på basen av hundens mikrochip. Användarrättigheterna är personliga och får inte överlåtas vidare. Alla sökningar och att bläddra i registret sparas i registrets logguppgifter. Livsmedelsverkets anvisningar för ansökan om användarrättigheter fås från kommunens miljöhälsovårdsenhet.

I fråga om andra djurarter ska den som håller mottagningsplatsen försöka utreda om kontaktuppgifterna till djurets ägare eller innehavare finns i något allmänt använt register, såsom register som upprätthålls av amatörorganisationer eller andra privata aktörer. Vid behov kan man också försöka ta reda på hundägarnas eller hundinnehavarnas kontaktuppgifter i olika hundorganisationers register.

Publicering av information om djuret på webbplatser

Om djurets ägare eller innehavare inte är känd, ska mottagningsplatsen publicera ett meddelande om omhändertagande av djuret och dess kännetecken på sin webbplats.

I jaktlagen (615/1993) föreskrivs om omhändertagande av hundar i vissa situationer. Har en hund tagits om hand på basen av jaktlagen ska hundägaren, om hen är känd, eller polisen omedelbart underrättas om omhändertagandet. Om en anmälan om omhändertagande av hund görs till polisen enligt 55 § i jaktlagen, ska polisen anmäla omhändertagandet till mottagningsplatsen för hittedjur. Mottagningsplatsen ska publicera ett meddelande även om dessa djur på sin webbplats.

Åtgärder i situationer där en hittehund saknar identifieringsmärkning eller registreringen av den har försummats

Om den tillvaratagna hunden inte har märkts med mikrochip eller antecknats i myndighetsregistret, men det för att återlämna hunden på annat sätt kan utredas vem som innehar hunden, ska mottagningsplatsen underrätta tillsynsmyndigheten, som sedan på grund av försummelse av kraven på identifiering vidtar behövliga åtgärder enligt lagstiftningen om identifiering av djur.

Om en tillvaratagen hund säljs eller på annat sätt överlåts till en ny innehavare, sköter mottagningsplatsen om att märka hunden med mikrochip och/eller anmäler hunden till registret innan hunden överlåts. I dylika fall antecknas mottagningsplatsen först som hundens innehavare. När en hund säljs eller överlåts till en ny innehavare, görs i samband med överlåtelsen ett byte av innehavare i hundregistret. Innehavarbytet bör göras på plats i samband med överlåtelsen antingen elektroniskt eller med en pappersblankett och båda parternas uppgifter ska fyllas i samtidigt. Kostnaderna för identifieringsmärkning och/eller registrering kan inkluderas i hundens försäljningspris.

Förvaring och skötsel av hittedjur på mottagningsplatsen

Ett hittedjur ska förvaras i minst 15 dagar från det att ägaren eller djurhållaren har underrättats om tillvaratagandet eller från det att ett meddelande om tillvaratagandet har publicerats på internet. Därefter har kommunen rätt att sälja, överlåta eller avliva djuret.

Om djuret säljs och inkomsten av försäljningen är större än kostnaderna för skötseln av djuret, ska kommunen förvara de överskjutande medlen för djurägarens räkning i tre månader från det att djuret fördes till mottagningsplatsen, varefter medlen övergår till kommunens egendom. Till kostnaderna för vården räknas också kostnaderna för en eventuell identifieringsmärkning och/eller anteckning i myndighetsregistret.

För tillvaratagna djur som är sjuka eller skadade ska det utan dröjsmål ordnas med sådana första hjälpen-åtgärder som djuret behöver och annan skälig och ändamålsenlig vård för att behandla sjukdomen eller skadan. Med första hjälpen och vård avses sådan nödvändig första hjälp och annan veterinärmedicinsk vård som djuret ska ges för att trygga djurets välbefinnande tills djurets ägare eller innehavaren påträffas eller djuret säljs eller avlivas. Som skälig och ändamålsenlig behandling kan betraktas till exempel spjälning av en fraktur i djurets extremitet och smärtlindring, men inte kirurgisk korrigering av frakturen. Vid bedömningen av om vården är skälig och ändamålsenlig skall kostnaderna för den behövliga vården och djurets behov av fortsatt vård beaktas.

Ersättning som tas ut av djurhållaren

Kommunen har rätt att av djurets ägare eller djurhållare ta ut ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för tillvaratagande, transport, skötsel och eventuell avlivning av djuret.

På en mottagningsplats som upprätthålls av en utomstående serviceproducent har man rätt att ta ut ersättning för ovan nämnda kostnader av djurhållaren eller djurägaren enligt vad som har avtalats i avtalet med kommunen. I allmänhet betalas kostnaderna samtidigt som djuret avhämtas från mottagningsplatsen. I ett avtal om upphandling av tjänster ska det avtalas om redovisning av ersättning till kommunen eller om förvaring eller annan användning av ersättningen.

Bokföring och rapportering om tillvaratagna hittedjur

Att upprätthålla en mottagningsplats för hittedjur är yrkesmässig eller annars omfattande sällskaps- och hobbydjurshållning som omfattas av skyldigheten att föra förteckning. Aktören ska föra en förteckning över de djurarter och djur som är föremål för verksamheten. Förteckningen kan föras i valfri form antingen på en pappersblankett eller elektroniskt. Förteckningen ska hållas uppdaterad och vid behov visas upp för tillsynsmyndigheten. Förteckningen ska förvaras i tre år från utgången av det år då den senaste anteckningen om ett djur infördes i förteckningen.

Kommunen skall årligen utarbeta och publicera statistik över de hittedjur som tillvaratagits. Med hjälp av statistikuppgifter kan man följa utvecklingen av antalet hittedjur regionalt och nationellt. I praktiken kan statistikföringen genomföras genom att samla in och publicera ovan nämnda befintliga uppgifter. Statistiken över de hittedjur som tillvaratagits kan årligen sammanställas och publiceras till exempel som uppgifter om antalet per djurart (tillvaratagna katter x st., hundar y st. och andra arter (vilka) z st./år).

 

Sidan har senast uppdaterats 15.3.2024