Var uppmärksam på fågelinfluensa om du sköter vilda fåglar

Den högpatogena fågelinfluensan har konstaterats hos vilda fåglar på olika håll i Finland sedan 2021. Fallen har i huvudsak påträffats hos sjö- och rovfåglar. Om vilda sjö- och rovfåglar tillfälligt tas om hand på grund av en skada eller sjukdom, ska åtgärder vidtas för att förhindra en möjlig spridning av fågelinfluensa eller andra sjukdomsalstrare.

Vid behandling av vilda fåglar ska även annan tillämplig lagstiftning följas, som naturvårdslagen och djurskyddslagen samt regelverk som utfärdats med stöd av dem.

Vårda inte fåglar på en plats där fåglar hålls som husdjur

Livsmedelsverket rekommenderar att vilda fåglar endast vårdas på platser där fåglar inte hålls som husdjur (till exempel höns, andra fjäderfän eller duvor som hålls som hobbyfåglar). Livsmedelsverket rekommenderar även att en skötare av vilda fåglar inte ska ha egna fåglar och att hen inte ska sköta fåglar som hålls som husdjur någon annanstans. Fågelinfluensaviruset sprids enkelt till exempel via kläder, skor eller redskap och kan smitta fåglar som hålls som husdjur. Fågelinfluensasmitta hos fåglar som hålls som husdjur kräver myndighetsåtgärder och fåglarna kan behöva avlivas.

Misstanke om fågelinfluensa hos vilda fåglar

Om du hittar en sjuk vild fågel och misstänker att den smittats av fågelinfluensa ska du inte föra fågeln till en plats där det finns andra fåglar. Du ska genast meddela kommunalveterinären om din misstanke. Symtom som tyder på fågelinfluensa kan vara apati, andningsbesvär, diarré och symtom från det centrala nervsystemet som felaktiga ställningar eller onormala rörelser. Sjukdomen kan fortskrida mycket snabbt och det är möjligt att inga symtom observeras förrän fågeln avlider. Massdöd eller massinsjuknande av vilda fåglar ska alltid meddelas till kommunalveterinären.

Smittskyddsåtgärder

Smittskyddsåtgärder ska vidtas på platser där vilda fåglar vårdas för att förhindra en eventuell smittspridning till andra fåglar som vårdas, till andra platser där fåglar hålls eller till människor.

  • Ge endast behöriga personer tillträde till fåglarna.
  • Byt skor vid ingången eller använd skoöverdrag. Använd ändamålsenliga rena och torra skyddskläder (eller engångsartiklar) som inte används utanför vårdområdet i fråga.
  • Tvätta händerna eller använd desinficeringsmedel för händerna vid ingången till och utgången från fåglarna. Använd skyddshandskar vid behandling av fåglarna.
  • Isolera sjö- eller rovfåglar som tas in för vård från andra fåglar som vårdas i ett skilt rum eller utrymme. Använd separata arbetsredskap och skyddskläder i isoleringsrummet. Vårda fåglarna i isoleringsrummet sist.
  • Rengör och desinficera buren eller isoleringsrummet där fåglar har hållits samt matskålar och andra redskap som har använts i vården omedelbart efter användningen före de används för andra fåglar. Rengör och desinficera transportboxar efter varje användning.
  • Meddela genast kommunalveterinären om du misstänker fågelinfluensa.

Det är bra att gå igenom smittskydds- och vårdåtgärder med kommunalveterinären eller länsveterinären särskilt på platser där vilda sjö- och rovfåglar regelbundet vårdas. Beakta vid valet av utrymmen, material, tillbehör och redskap att de kan rengöras och desinficeras.

Arbetshälsoinstitutets anvisningar för skydd av personer mot fågelinfluensa ska följas.

Anvisningar för rengöring och desinficering

Städa utrymmena regelbundet. Arbeta systematiskt och ta först bort strö och annat löst material. Tvätta noggrant, blötlägg vid behov, låt torka och desinficera. Välj lämpliga tvätt- och desinficeringsämnen enligt användningsändamålet och följ alltid tillverkarens instruktioner. Kom ihåg att läsa säkerhetsdatabladet och att använda nödvändiga skydd. Om du misstänker fågelinfluensa får du närmare anvisningar för rengöring, tvätt och desinficering av den officiella veterinären.

Sidan har senast uppdaterats 9.12.2022