Införsel och utförsel av levande djur, könsceller och embryon på den inre marknaden

OBS! Information om Brexit.

Med handel på den inre marknaden avses alla förflyttningar av levande djur, sperma och embryon som sker från Finland till andra EU-länder, Norge eller Schweiz eller från dessa länder till Finland.

Förflyttningar av levande djur, könsceller och embryon samt vissa andra produkter är förenade med risk för att djursjukdomar sprids. Vid förflyttningarna måste Europeiska Unionens djurartsspecifika rättsakter som gäller handel på den inre marknaden iakttas för att förhindra spridningen av djursjukdomar.

Närmare anvisningar för var och en djurart ingår i menyn till vänster. I samband med registrering / importtillstånd meddelas aktören exaktare instruktioner.

Vid behov kan ytterligare information begäras med e-post till adressen EU-elain@ruokavirasto.fi eller genom att ringa rådgivningsnumret 029 530 0401 (bara må–ons klockan 9–11).

Allmänna principer på den inre marknaden

1. Registrering/tillstånd

Registrera här.

Registrering krävs för följande levande djur:

 • nötkreatur (nöt, bison, buffel)
 • svin (alla tamsvin samt hägnade vildsvin, inkl. hobbysvin såsom mangalizasvin och minigrisar)
 • får och getter
 • kameldjur (såsom lamadjur och alpackor)
 • hjortdjur (undantaget slaktrenar samt renar som förflyttas mellan Finland och Sverige eller Norge på grund av tävlingar eller annat motsvarande temporärt syfte)
 • andra klövdjur
 • hovdjur (med undantag av hästar, mulåsnor och åsnor)
 • pälsdjur (illrar, rävar, minkar och mårdhundar)
 • fjäderfä och avelsägg (höns, kalkoner, pärlhöns, ankor, änder, gäss, vaktlar, duvor, fasaner, rapphöns och ratiter (strutsar, emuer, nanduer)
 • andra fåglar
 • bin och humlor
 • fiskar och andra vattenbruksdjur (inkl. prydnadsfiskar)


och också för följande djur som transporteras i kommersiellt syfte:

 • hundar, katter, illrar.

Registrering krävs för följande embryon och könsceller:

 • embryon och könsceller av nötkreatur
 • embryon och könsceller av svin
 • embryon och könsceller av får
 • embryon och könsceller av getter
 • ägg och mjölke/könsceller för uppfödning av vattenbruksdjur

Tillstånd krävs för:

Registrering krävs inte i följande fall:

 • Förflyttningar av till exempel hästdjur (hästar, mulåsnor och åsnor), hundar, katter och illrar som inte har avsetts att säljas eller överlämnas till en ny ägare och hästdjur sperman och hund sperman.
  • Kraven på den inre marknaden för hästdjur och hundar, katter och illrar som importeras som keldjur, kaniner och gnagare, reptiler och prydnadsfiskar finns i menyn på vänster hand.
 • När vissa godkända inrättningar förflyttar sändningar till EU-länder. Registrering krävs om godkända inrättningar mottagar sändningar från andra EU-länder.
 • Förflyttningar av biprodukter från EU-länder till Finland eller förflyttningar av Finland till andra EU-länder.


Varje aktör på den inre marknaden måste skriftligen ansöka om registrering hos Livsmedelsverkets enhet för djurens hälsa och välfärd för införande i registret. Det rekommenderas att ansökan görs minst 10 vardagar (helst 1 månad) före den första förflyttningen. Registreringen är i kraft i tre år och den förnyas på ansökan. Registreringen är avgiftsbelagd.

Om den som registrerat sig som importör av nötkreatur, svin, får och getter är djurförmedlare, skall han ha registrerat sig som djurförmedlare så som förutsätts i JSM förordning 1308/2001 (A 49).

2. Tillåtna avgångs- och mottagarländer

I regel får levande djur, biprodukter, embryon och könsceller förflyttas till Finland från alla EU-medlemsstater, Norge och Schweiz och förflyttas från Finland till alla EU- medlemsstater, Norge och Schweiz. Ett krav för förflyttningarna är att djuren, könscellerna och embryona som förflyttas uppfyller de hälsovillkor som ställts för dem och att den avsändande medlemsstaten eller området i medlemsstaten bevisligen är fria från djursjukdomar som lätt sprider sig.

Djursjukdomsepidemier kan orsaka begränsningar i handeln på den inre marknaden. När en djursjukdomsepidemi har brutit ut kan EU-kommissionen meddela ett så kallad skyddsbeslut där villkoren för handel på den inre marknaden från epidemiområdet slås fast. Kommissionens gällande skyddsbeslut finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats.

Förutom av myndigheterna meddelas anvisningar om förflyttningar av produktionsdjur (nötkreatur, svin, getter, fjäderfän, alpackor, lamadjur) och könsceller och embryon av dem till Finland också för näringens räkning av Föreningen för bekämpning av djursjukdomar (ETT ry). Livsmedelsverket rekommenderar att importörerna av alla ovan nämnda djurslag tar kontakt med ETT

3. Djurens bestämmelseplats i Finland

Nötkreaturen, svinen, getterna, fåren, fjäderfäna, vattenbruksdjuren, pälsdjuren, kamel- och hjortdjuren, bina och humlorna ska efter ankomsten till Finland placeras på en registrerad djurhållningsplats.

I hälsointyget som beviljas av det avsändande landets tjänsteveterinär och som åtföljer försändelsen ska som bestämmelseplats för försändelsen antecknas den djurhållningsplats (djur) / bestämmelseplats (embryon, könsceller, hundar, katter och illrar som förs in i kommersiellt syfte) som djuren/könscellerna och embryona anländer till i Finland (punkt I.13 i hälsointyget) och som mottagare den registrerade importören (punkt I.5 i hälsointyget).

4. Registrera dig som aktör i systemet TRACES

Aktörer som förflyttar djur, könsceller, embryon eller animaliska biprodukter från Finland till ett annat medlemsland ska registrera sig i databasen TRACES.

Det är rekommendabelt att även aktörer som förflyttar djur, könsceller, embryon eller animaliska biprodukter till Finland från ett annat medlemsland registrerar sig i databasen TRACES.

Anvisningar för registreringen finns på Livsmedelsverkets hemsida. Efter att aktören har registrerat sig, skickar programmet ett meddelande om registreringen till det lokala regionsförvaltningsverket, där länsveterinären aktiverar aktörens TRACES -konto. Efter att kontot aktiverats skickar programmet aktören ett meddelande om att kontot aktiverats.

En aktör som registrerat sig i databasen TRACES kan i databasen göra del I av det hälsointyg som krävs på inre marknaden eller ett handelsdokument för animaliska biprodukter. Aktören kan i databasen följa upp alla de hälsointyg, både för in- och utförsel, som gäller den egna verksamheten. Man hittar i databasen också alla mallar för intygen.

5. Hälsointyg

Försändelserna av levande djur, könsceller och embryon på den inre marknaden ska kontrolleras på tjänsteveterinärens försorg i avgångslandet före förflyttningen. På basis av kontrollen utfärdar tjänsteveterinären ett hälsointyg som ska åtfölja försändelsen under hela resan. Hälsointyget ska vara uppgjort på både det avsändande och det mottagande landets språk. Hälsointygets innehåll och kontrolltidpunkten bestäms med avseende på djurslaget eller produkten. Enhetliga mallar för hälsointyg för handel på den inre marknaden kan skrivas ut från systemet TRACES.

För katter, hundar och illrar motsvaras hälsointyget av ett sällskapsdjurspass vid icke-kommersiella förflyttningar.

Biprodukter ska åtföljas av ett adekvat handelsdokument som aktören har gjort upp.

Kontrollerna av försändelser som avgår från Finland till den inre marknaden utförs av kommunveterinären för det område varifrån djuren eller produkterna avsänds. På basis av kontrollen utfärdar kommunveterinären ett hälsointyg för försändelsen. Hälsointyget görs upp i systemet TRACES. Mer information om systemet TRACES ingår i menyn till vänster. Mera information om kontrollernas avgifter hittar du på jord- och skogsbruksministeriets webbsidor.

När djur eller produkter avsänds från Finland till den inre marknaden ska aktören i god tid före avsändningsdatumet avtala med den inspekterande tjänsteveterinären om utförandet av kontroll, uppgörandet av hälsointyg och andra praktiska arrangemang.

6. Kontroller av anländande partier till Finland

Aktören ska kontrollera djuren, könsceller och embryon och deras identifikationer och importhandlingar omedelbart efter importen på bestämmelseplatsen. Om kontrollören konstaterar att importhandlingarna eller identifikationerna inte uppfyller importkraven eller att de är bristfälliga, eller om djuren misstänks sprida en smittsam sjukdom, ska djuren omedelbart isoleras på bestämmelseplatsen och kontrollören skall anmäla ärendet till kommunveterinären.

Aktören får inte överlåta djuren till en annan mottagare innan djuren, könsceller och embryon och de importhandlingar som åtföljer dem har konstaterats uppfylla importkraven.

Tjänsteveterinären kan utföra stickprovskontroller och i samband med dem ta prover på bestämmelseplatsen, under transporten eller på den djurhållningsplats dit djuren har förts från bestämmelseplatsen. Tjänsteveterinären har rätt att kontrollera djuren och importhandlingarna också under transporten.

Bestämmelser om saken ingår i 64 § i djursjukdomslagen och i 5 och 6 § i JSM:s förordning 1024/2013.

7. Att föra förteckning och bevara uppgifter

Aktören ska föra en förteckning över alla försändelser. Förteckningen och de officiella hälsointygen ska bevaras i minst fem år och av förteckningen ska framgå följande:

Gällande import:

 • djurart, antalet djur och eventuella identifikationer,
 • antalet djur, embryon och könsceller,
 • uppgifter om djurens, embryonas och könscellernas avsändare och avsändande djurhållningsplats, mottagare och bestämmelseplats,
 • importdatum,
 • de importhandlingar som åtföljt partiet samt
 • om mottagna djur, embryon eller könsceller överlåts vidare, de följande kända mottagarna.

Gällande export:

 • djurart, antalet djur och eventuella identifikationer,
 • antalet djur, embryon och könsceller,
 • uppgifter om djurens, embryonas och könscellernas avsändare och avsändande djurhållningsplats, mottagare och bestämmelseplats,
 • exportdatum,
 • de exporthandlingar som åtföljt partiet.

Bestämmelser om saken ingår i 65 § i djursjukdomslagen och i 8 § i JSM:s förordning 1024/2013.

Lagstiftning om skydd av djur under transport

Under transporten av djur skall man följa bestämmelserna om djurskydd i lagstiftningen.

På Livsmedelsverkets webbplats finns mer information om transport av djur och bland annat anvisningar och blanketter för ifyllandet av färdjournalen. Länsveterinärerna ger vid behov ytterligare upplysningar om djurtransporter.

Lagstiftning om förhindrandet av att djursjukdomar sprider sig

Då djur transporteras skall Livsmedelsverkets anvisning om desinfektion av djurtransportfordon.

Annan relevant lagstiftning

Invasiva främmande arter 

I unionsområdet är det förbjudet att importera, sälja, odla, använda och sätta ut i naturen invasiva främmande arter. EU:s medlemsländer har godkänt en förteckning över invasiva främmande arter. Därtill föreskrivs i statsrådets förordning 1725/2015 invasiva främmande arter av nationell betydelse.

De invasiva främmande arterna i EU-förteckningen samt de nationellt betydande invasiva främmande arterna hittar du på jord- och skogsbruksministeriets webbsidor.

CITES-tillståndsförfarandet 

Den internationella konventionen (CITES-avtalet), som reglerar handeln med utrotningshotade växt- och djurarter, måste ändå alltid tas i beaktande i samband med import av sällsynta eller annars utrotningshotade djur. Angående vissa djurarter förutsätter CITES-avtalet export- och importtillstånd eller en importanmälan.

Ytterligare information fås från Finlands miljöcentral tel. 0295 251 000, cites@ymparisto.fi eller på Finlands miljöcentrals webbsidor.

Införsel av djur av främmande ursprung 

Enligt 42 § i jaktlagen (615/1993, ändr. 1711/2015) får vilt och viltbestånd av främmande ursprung inte importeras eller sättas ut i frihet utan tillstånd av Finlands viltcentral. Ifråga om införsel av djur från Åland och utsläppande av dessa i frihet på annat håll tillämpas samma principer som för annan införsel.

För detta syfte kan tillstånd sökas av Finlands viltcentral.

Enligt jaktlagen ska tillstånd vägras om åtgärden medför skada på naturen och de vilda djuren.

Lagen om fiske 

Införsel av andra än i Finland i vilt tillstånd förekommande fisk- eller kräftarter eller fisk- eller kräftbestånd eller könsceller av dem för utsläppande i naturliga vatten eller för vatten-bruksändamål är förbjuden enligt lagen om fiske (379/2015 77 §) utan tillstånd av närings-, trafik- och miljöcentralen.

Sidan har senast uppdaterats 3.7.2020