Handel av foder på den inre marknaden och import

Innan en foderföretagare börjar leverera foder till Finland från en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller importera foder från länder utanför Europeiska unionen ska företagaren registrera sig hos Livsmedelsverket i enlighet med foderhygienförordningen. Foderföretagaren ska också bekanta sig med de övriga krav för verksamheten som ingår i foderlagstiftningen (handel på den inre marknaden och import - minneslista för foderföretagare).

Det finns särskilda krav för att inleda import av vissa fodertillsatser, förblandningar och foderblandningar innehållande tillsatser samt speciella foderämnen.

Enheten för djurhälsa och välmående vid Livsmedelsverket ansvarar för de registreringar och importtillstånd som hör samman med handel på den inre marknaden med animaliska biprodukter.

Mer information: