Saker som ska beaktas innan man inleder importen av ekoprodukter

Här presenteras ett sammandrag av de åtgärder som en importör bör fästa uppmärksamhet vid före inledandet av importen av ekoprodukter till EU.

Anmälning till kontrollen

En importör av ekoprodukter skall anmäla sig till ekoövervakningssystemet innan importen startas. Likaså skall den aktör som tar emot försändelsen ansluta sig till ekoövervakningen om avsikten är att idka framställning eller saluföring.

Skaffa kunskap om obligatoriska och frivilliga märkningar

Varje ekoprodukt som saluförs inom EU måste som obligatorium förses med kodnummer för den övervakningsmyndighet eller – inrättning som handhaft kontrollen av den aktör som producerat eller framställt produkten ifråga. Detta krav berör också de produkter som importerats till EU.

EU:s ekologotyp med tillhörande uppgift om produktionsplats för de jordbruksrelaterade ingredienserna, dvs. lövmärket, hör till de frivilliga märkningarna för importprodukter. Logotypen får likväl inte användas exempelvis i samband med viner, trots att de framställts av ekologiskt odlade druvor, eller i samband med foder för keldjur.

Villkor för godkännande av ekoprodukter

Ekoprodukter kan importeras till EU, om exportlandet och de ekoprodukter som importeras samt kriterierna för import och övervakning finns upptagna i den förteckning över godkända tredje länder som kommissionen uppgjort eller om de finns i kommissionens förteckning över godkända kontrollanstalter. Förteckningen över godkända tredje länder finns i bilaga III till kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 och förteckningen över godkända kontrollinstanser finns i bilaga IV i samma förordning. Importörerna bör beakta, att produktkategorierna kan vara förenade med vissa begränsningar. Till exempel kan ekologiska viner inte importeras från alla godkända tredje länder, och alla godkända kontrollinstanser har inte heller rätt att övervaka viner i produktionslandet.

Länkar till förteckningen över godkända tredje länder och förteckningen över godkända kontrollinstanser hittas nedan. Anvisningen om ekoproduktion hittas: Anvisningar

När importören har anslutit sig till kontrollen och kontrollerat att exportören i det tredje landet och ekoprodukten uppfyller EU:s bestämmelser samt efter att ha ansökt om åtkomsträtt till TracesNT-systemet för att få försändelsens elektroniska kontrollintyg, kan importören inleda sin import av ekologiska produkter till EU.

 

Sidan har senast uppdaterats 29.1.2019