Anmälan om ett primärproduktionsställe

Företagaren lämnar en anmälan om primärproduktionsstället till den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten. Ett renbeteslag kan lämna en anmälan på en sådan företagares vägnar, som idkar renskötsel.

När anmälan inte krävs

Om företagaren redan har sökt efter finansieringsstöd för primärproduktion av livsmedel eller gjort en anmälan om djurhållsplats, behöver företagaren inte göra en skild anmälan om primärproduktionsstället.

Någon anmälan om primärproduktion behöver inte lämnas om jakt, överlåtande av frilevande vilt till konsumenten eller plockning av vilda växter eller vild svamp. Någon anmälan behöver inte heller lämnas om primärproduktion av växter och svamp, om företagaren är en enskild person eller verksamheten inte kan betraktas som bedrivande av näring.

När anmälan skall göras och dess innehåll

Anmälan om ny verksamhet skall lämnas skriftligen eller i elektroniskt format i god tid innan verksamheten inleds. Företagaren skall också lämna en anmälan om väsentliga förändringar i ovan nämnda uppgifter, om avbrott i verksamheten som varar över ett år och om att verksamheten upphör. Anmälan skall lämnas senast då ändringarna träder i kraft.

I sin anmälan skall företagaren lämna följande uppgifter (statsrådets förordning om livsmedelstillsyn 420/2011, 2§):

  1. företagarens namn och adress samt övriga behövliga kontaktuppgifter;
  2. företagarens företags- och organisationsnummer, lägenhetssignum eller kundbeteckning, eller om dessa saknas, personbeteckning;
  3. primärproduktionsställets adress och, vid behov, dess namn; och 
  4. uppgifter om verksamhetens art och omfattning.

Anmälan kan göras endera på en blankett som erbjuds av kommunen. Anmälan kan vara fritt skriven, så länge som den innehåller den ovan nämnda informationen. Anmälan lämnas till den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten. Kontaktuppgifterna till de olika livsmedelstillsynsmyndigheterna kan hittas via den bifogade sidan Kontakta livsmedelstillsynen.

Transport av primärprodukter

En livsmedelsföretagare som transporterar primärprodukter bort från primärproduktionsstället till den första livsmedelslokalen skall lämna en anmälan om sin transportverksamhet (anmälan om primärproduktion; transportverksamhet), om transportverksamheten inte anmälts till den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten i samband med en anmälan om någon annan verksamhet (såsom anmälan om livsmedelslokal). Då primärprodukter transporteras till den första livsmedelslokalen rör det sig alltid om transport av primärprodukter, även om företagaren skulle köpa primärprodukterna på primärproduktionsstället. Primärproduktionsföretagaren behöver inte lämna någon separat anmälan om transport av primärprodukter han själv producerat bort från primärproduktionsstället.

Sidan har senast uppdaterats 7.1.2021