Frågor och svar om insektmat

Insektmat och säkerhet

Hur kan man veta om en insekt är ätlig?

Livsmedelsverket har utarbetat anvisning som hänför sig till produktionen av insekter för såväl dem som uppföder insekter som dem som utövar tillsyn. I anvisningen berättar man hur insekter ska uppfödas och framställas så att de kan saluhållas och serveras som livsmedel.

Borde begränsningar iakttas i serveringen av insektmat till exempel i barnfamiljer?

Livsmedelsverket har inte gett några anvisningar eller rekommendationer om insektmatens lämplighet för olika befolkningskategorier dvs. till exempel för barn. Enligt vad vi nu vet behöver användningen av odlade och tillredda insekter som föda inte begränsas. Om behov för en begränsning av användningen senare ändå framkommer, kommer Livsmedelsverket att uppdatera rekommendationerna om begränsning av användningen av livsmedel till dessa delar.

Kan insekter orsaka allergi?

Man kan vara allergisk mot insektmat. Matallergenerna är proteiner. Man kan bli allergisk mot insektproteiner på samma sätt som mot andra proteiner i maten. Proteinerna i insekter är jämförbara med proteinerna i t.ex. skaldjur och blötdjur.  Därför kan en person som är allergisk mot t.ex. räkor få en allergisk reaktion av insektmat.

Kontrolleras insekterna som insektuppfödarna fött upp innan konsumenterna tryggt kan äta dem?

Den som uppföder insekter och den som tillverkar insektprodukter svarar för att livsmedlen de producerar är säkra för konsumenterna. Över dem som föder upp insekter utövas tillsyn på samma sätt som över alla andra företagare i livsmedelsbranschen också.

Kan köksprydnaderna som saluhålls i butikerna flyttas över till livsmedelshyllan?

Saluhållandet och användningen som livsmedel gäller enbart sådana insektprodukter som producerats och övervakats i enlighet med livsmedelslagstiftningen. Den som producerar insektprodukter ska vara en registrerad livsmedelsföretagare. Sådana produkter, som för närvarande förekommer på marknaden som något annat än livsmedel, kan inte heller framöver saluhållas som livsmedel.

 

Primärproduktion

Vilka anmälningar ska den som föder upp insekter lämna?

En företagare som föder upp insekter för användning som livsmedel dvs. primärproducenten ska innan verksamheten inleds lämna en anmälan om primärproduktionsställe till livsmedelstillsynen i kommunen i fråga. Om producenten redan idkar primärproduktion inom någon produktionsinriktning, såsom uppfödning av svin eller växthusproduktion, ska producenten göra ett tillägg till sin anmälan om primärproduktionsställe, i vilket producenten berättar att han inleder produktion av insekter för användning som livsmedel. Tillägget kan göras i form av en skriftlig fritt formulerad anmälan till livsmedelstillsynen i kommunen i fråga. Primärproducenten ska också registrera sig hos Livsmedelsverket som primärproduktionsföretagare i foderbranschen. Han måste också höra sig för hos andra myndigheter (bl.a. byggnadstillsynen, miljöskyddet) om eventuella tillstånd och/eller anmälningar krävs.

Kan man odla insekter och grönsaker samtidigt i ett samma växthus?

I princip är det inte möjligt, eftersom det är svårt att arrangera verksamheterna så att livsmedelssäkerheten inte äventyras. Till exempel foder- och strödammet som bildas i samband med odlingen av insekter sätter sig oundvikligen på växterna som odlas i samma lokal. Eventuella bekämpningsmedel/insektbesprutningar som används vid odling av växterna utgör en livsmedelssäkerhetsrisk med tanke på insektodlingen. Att insekter eventuellt rymmer från odlingslådorna och blandar sig med växterna som odlas orsakar också problem. Om växthuset har ett jordgolv så finns det säkert också andra insekter i utrymmet som lätt kan blanda sig med insekterna som odlas och eventuellt också föra med sig till exempel en insektsjukdom.

Kan man föda upp insekter man fångat in i naturen för användning som livsmedel?

Ja. Då måste man ändå vara absolut säker på vilken insektsart det är fråga om och att just denna art kan användas som livsmedel. Som livsmedel kan ändå saluhållas först nästa generation som från första början vuxit upp i odlingsanläggningen.

 

Tillverkning av insektlivsmedel

Vilka anmälningar ska en företagare som tillverkar insektlivsmedel lämna?

Företagare som hanterar/tillverkar insektlivsmedel ska innan verksamheten inleds lämna en anmälan om verksamhet som livsmedelslokal till livsmedelstillsynen i kommunen i fråga. Om man i en anmäld livsmedelslokal som redan idkar verksamhet vill börja hantera/tillverka insektlivsmedel, behöver man inte lämna någon ny anmälan om livsmedelslokal eller anmälan om väsentlig ändring av verksamheten. Insekterna är endast råvaror såsom t.ex. ägg eller mjölk. Då räcker det att användningen av en ny råvara beaktas i planen för egenkontroll.

Måste en livsmedelslokal som hanterar/tillverkar insektlivsmedel ansöka om godkännande som en anläggning?

Nej det behöver den inte, eftersom företagarna i insektbranschen inte är anläggningar. Företagare som hanterar/tillverkar insektlivsmedel ska ändå innan verksamheten inleds lämna en anmälan om verksamhet som livsmedelslokal till livsmedelstillsynen i kommunen i fråga. Om man i en anmäld livsmedelslokal som redan idkar verksamhet vill börja hantera/tillverka insektlivsmedel, behöver man inte lämna någon ny anmälan om livsmedelslokal eller anmälan om väsentlig ändring av verksamheten. Insekterna är endast råvaror såsom t.ex. ägg eller mjölk. Då räcker det att användningen av en ny råvara beaktas i planen för egenkontroll.

Om en anläggning i köttbranschen vill börja använda pulver gjort av hela insekter som råvara i korv så godkänns detta då som en väsentlig ändring av verksamheten?

Om en anläggning i köttbranschen vill börja använda insektspulver som råvara i korv, behöver den inte låta godkänna detta som en separat ändring. Insekterna är endast råvaror såsom t.ex. ägg eller mjölk. Då räcker det att användningen av en ny råvara beaktas i planen för egenkontroll.

Kan insekter malas till mjöl?

Ja. Det är tillåtet att till exempel koka, rosta, krossa och smaksätta insekterna om de bara används som hela. Man får inte ta bort delar från insekterna eller avskilja till exempel fett- eller proteinfraktioner.

Får insektfett eller protein som avskilts från insekter användas i livsmedel.

Nej. Insekterna ska användas som hela.

 

Import och export

I vilka EU-länder är det tillåtet att producera insekter och använda dem som livsmedel?

Utöver Finland tillåter Danmark, Holland, Österrike, Belgien och Storbritannien produktion av insekter och användning av dem som livsmedel.

Får insektlivsmedel importeras från andra EU-länder?

Efter den 23 oktober är det möjligt att importera insektlivsmedel från sådana EU-länder, där insekterna omfattas av livsmedelstillsynen. Det rör sig då om första ankomsttillsyn och anvisningar om sådan verksamhet finner du här https://www.evira.fi/sv/livsmedel/inforsel-och-utforsel/eu-medlemslander-norge-och-schweiz/forstaankomsttillsyn/

Får insekter exporteras som livsmedel till länder utanför EU?

Det är inte möjligt att exportera insekter som livsmedel innan nationella vägledningar om uppfödning och saluhållande av insekter och registrering av producenter av insekter utarbetats och följs. Kraven som landet som exporten riktar sig till ställer på livsmedel som införs ska också alltid utredas före exporten. Kontakta Livsmedelsverket om du planerar export, till exempel på adressen pk-vienti(at)ruokavirasto.fi.

 

Sidan har senast uppdaterats 7.12.2018