Livsmedel av vegetabiliskt ursprung

Vad innebär primärproduktion av grönsaker och svamp?

Produktionsprocessen för produkter från växtriket, såsom bär och frukter, från åkern, trädgården eller växthuset till packeriet och detaljhandeln betraktas som primärproduktion, så också förpackandet på primärproduktionsgården. Så kallad fraktverksamhet, såsom iståndsättning och förpackning av produkter kan idkas i form av primärproduktionsverksamhet, om bara de iståndsatta produkterna kommer tillbaka till ursprungsgården.

Småskalig försäljning av produkter från primärproduktion direkt till konsumenterna anses också som primärproduktion. Utöver försäljning från gården kan en primärproducent sälja produkter från primärproduktion till exempel på torg.

Anmäl primärproduktionen till livsmedelstillsynsmyndigheten

En primärproducent ska till kommunens livsmedelstillsynsmyndighet göra en anmälan om primärproduktion av livsmedel för att registrera verksamheten. Anmälan om registrering ska lämnas minst fyra veckor innan verksamheten inleds eller ändras på ett väsentligt sätt. Försäljning direkt till konsumenter meddelas i samband med anmälan om primärproduktion. Dessutom ska tillsynsmyndigheten omgående meddelas om verksamheten avbryts eller läggs ned. En anmälan behöver emellertid inte göras om att plocka bär, växter och svampar i naturen.

Småskalig verksamhet inom primärproduktion av grönsaker och svamp

Ett visst antal kilogram (se tabell 1) kan säljas som primärproduktion direkt till konsumenter samt leverera produkter från växtriket till den lokala detaljhandeln utan krav på undersökning av vatten som används för bevattning och tvättning. Med lokal detaljhandel avses en kort transportsträcka för produkter från primärproduktion till konsumenten, antingen direktförsäljning till konsumenten eller via ett detaljhandelsställe, såsom en butik, en restaurang eller ett café.

Tabell 1 Gränser för småskalig verksamhet (förordningen 318/2021):


Primärprodukt

 

Direkt till konsumenten/år

 

Till lokal detaljhandel/år

 

Groddar

 

5 000 kg

 

5 000 kg


Bladgrönsaker

 

50 000 kg

 

50 000 kg


Övriga från grönsaker erhållna produkter och svampar


100 000 kg


100 000 kg

Vattenundersökningar krävs alltid om produkter från växtriket levereras till ett packeri, partihandeln eller som råämne i livsmedelsfabrik samt när gränserna för småskalig verksamhet överskrids.

Registrerad livsmedelsverksamhet

Om man vidareförädlar produkter från primärproduktion på så vis att deras karaktär förändras, till exempel pressar saft ur bär, torkar örter, skalar, hackar eller river rotsaker, ska man göra en registreringsanmälan om tillverkning eller hantering av livsmedel. En anmälan för livsmedelsanläggningen från packeriet ska göras om man köper produkter från växtriket som andra producerat och förpackar dem och levererar dem till detaljhandeln. Om försäljningen direkt till konsumenterna överskrider gränsen för småskalig verksamhet, ska man göra en registreringsanmälan om försäljning av livsmedel. 

En registreringsanmälan ska göras till kommunens livsmedelstillsyn senast 4 veckor innan verksamhet inleds eller ändras på ett väsentligt sätt.

Sidan har senast uppdaterats 27.5.2022