Om Livsmedelsverkets laboratorietjänster

Livsmedelsvekets laboratorietjänster (Livsmedelsverkets laboratorier) utför laboratoriediagnostik av djur- och växtsjukdomar samt laboratorieundersökningar av livsmedel, foder, gödselmedel och växter. Laboratorierna erbjuder även tillhörande experttjänster. 

Laboratorie- och experttjänster erbjuds både myndigheter och privatkunder.

Laboratorierna bedriver dessutom vetenskaplig forskning och deltar i nationellt och internationellt samarbete inom sina områden. 

Livsmedelsverkets laboratorier är nationella referenslaboratorier inom livsmedels- och foderforskning samt inom forskning av djursjukdomar och växter.

Laboratorierna svarar för laboratorieanalyserna i omfattande tillsyns- och uppföljningsprogram som krävs i EU-lagstiftning och den nationella lagstiftningen. Till dessa program hör bl.a. uppföljning av antibiotikaresistens, programmet för övervakning av främmande ämnen, uppföljningsprogram för djursjukdomar, uppföljning av sjukdomar som smittar från djur till människor (zoonoser) samt uppföljningsprogram för växtsjukdomar.

Livsmedelsverkets laboratorietjänster har 260 anställda och laboratorieverksamheten utförs på fem orter (Helsingfors, Loimaa, Kuopio, Uleåborg och Seinäjoki). 

Laboratorieverksamhetens kvalitet

Livsmedelsverkets laboratorier iakttar i sin verksamhet ett kvalitets- och verksamhetssystem i enlighet med standarden ISO/IEC 17025. Laboratorieverksamhetens behörighet och resultatens riktighet har påvisats med en utvärdering enligt internationella kriterier och en ackreditering som beviljats av ackrediteringstjänsten FINAS. FINAS är en oberoende aktör, vars ackrediteringar stämmer överens med EU-förordningar samt europeiska och internationella avtal om erkännandet av ackreditering.

Livsmedelsverkets FINAS-ackrediteringskod är T014. Laboratorierna har över 150 ackrediterade undersökningsmetoder inom växtanalys, mikrobiologi, bakteriologi, virologi och parasitologi vars validitet har konstaterats. Den gällande ackrediteringen och testmetoderna beskrivs i behörighetsområdet på FINAS webbplats

När det gäller fröundersökningar har Livsmedelsverkets frölaboratorium även en ackreditering som beviljats av organisationen ISTA (International Seed Testing Association).

Även laboratorier som utför myndighets- och egenkontrollundersökningar och som godkänts av Livsmedelsverket är i regel utvärderade och ackrediterade av FINAS enligt standarden ISO/IEC 17025.

 

Nyheter

Sidan har senast uppdaterats 23.4.2024