Luftvägsinflammation

Luftvägsinflammation hos nötkreatur, får och get: djupt svabbprov eller BAL-prov

Veterinären tar proven. Proven bör tas i sjukdomens första skede, av kalvar som inte behandlats med läkemedel. Eventuella läkemedelsbehandlingar nämns i remissen. Notera, att om kalvar nyligen har vaccinerats med levande nässprayvaccin, kan vaccinvirus hittas i laboratorietester i flera veckor. Prov tas av 3 - 5 djur, beroende på gruppens storlek och problemets omfattning. Proven ska inte tas på en fredag, eftersom de ska vara framme på laboratoriet nästa dag. Förutom provtagningspaketet behövs också kompresser.

Provtagningspaketet för djupt svabbprovet innehåller

 • Strykprovsstickor (fyra stycke)
 • Provrör i vilka proven skickas in (twå rör/prov, ett extra prov medföljer) 
  • rör A (0,9 % NaCl, färglöst) fem stycke: för bakterier och virus 
  • rör B (mykoplasmasubstrat, rödskiftande) fem stycke: för mykoplasma
 • Remiss
 • Anvisning för provtagning och inskickande av prov

Substratets (vätskans) hållbarhet

Mykokplasmasubstrat (=rör B) kan förvaras i frys (-20 C°) i omkring ett år och i kylskåp i ca tre månader. Strykprovtagningsstickornas förpackning är datummärkt.

Beställningsblankett för provtagningsmaterial för veterinärer (på finska)

Tagning av djupt svabbprov

 • Den kalv från vilket prov ska tas fångas in på ett lugnt sätt mot till exempel en vägg. Huvudet lyfts upp en aning.
 • Den ena näsborren rengörs omsorgsfullt från slem och smuts med en ren kompress.
 • Silikonröret tas ut från sitt skyddshölje, det går enklast genom att knacka höljet med korksidan nedåt mot till exempel en bordsskiva.
 • Silikonröret (strykprovsstickan skyddad inuti röret) skjuts ventralt in i näshålans nedre gång, så djupt in som möjligt.
 • Strykprovsstickan trycks igenom skyddet, och gnids under cirka fem sekunder mot näsvägen, så att man också får celler med på stickan.
 • Stickan dras ur, skyddad av silikonhöljet.
 • Strykprovsstickan roteras först några sekunder i provrör A, därefter i provröd B (stickan lämnas inte i rören). Anteckna provens nummer på rören.

Anvisning för lungsköljning- eller BAL-prov

 • BAL-prov (lungsköljprov) tas med en för ändamålet utformad lungsköljningskateter.
 • Dessutom bebövs varm 0,9 % NaCl-lösning, 50 milliliter sprutor samt kompresser.
 • Den kalv från vilket BAL-provet ska tas fångas in på ett lugnt sätt mot till exempel en vägg. En medhjälpare hindrar kalven från att backa och den andra håller i dess huvud så att det kan lyftas upp.
 • Den ena näsborren rengörs omsorgsfullt från slem och smuts med en ren kompress.
 • Du kontrollerar att den sterila sköljkatetern fungerar genom att trycka det inre rörets ända genom det yttre röret.
 • Katetern trycks ventralt in i näshålans nedre gång, så snabbt som möjligt, ända in till märkbandet (inte med våld). Om katetern vid införandet stannar vid svalget, väntar man tills luftstrupen öppnas och katetern kan föras in i luftstrupen. Ett tydligt tecken på att katetern är rätt införd är att kalven sticker ut sin tunga. Om kalven sväljer, inte hostar och inte sticker ut tungan, har katetern sannolikt hamnat i matstrupen.
 • När katetern är inne i luftstrupen, skjuts det inre röret ut genom det yttre röret, och vidare, så långt det med lätthet går. Därefter sprutar man med en steril 50 milliliter spruta in 30 milliliter steril, varm, fysiologisk saltlösning. Vätskan sugs genast tillbaka in i röret. Om man inte lyckas få tillbaka vätskan, kan sköljningen upprepas, med 30 milliliter vätska.
 • När du har fått provet, dras kateterns inre rör in i det yttre, varefter katetern tas bort från andningsorganen och man släpper greppet om kalvens huvud. Provet ska omfatta minst cirka fem milliliter.
 • I mykoplasmasubstratet (rödaktiv vätska B) läggs cirka 10 droppar av sköljvätskan. Resten läggs i ett tomt, sterilt provrör för bakteriologisk och virologisk undersökning. Anteckna provens nummer på rören.

Inskickandet av prov

 • Remiss med förhandsifyllda uppgifter.
 • Provrören skickas in tillsammans med ett kylbatteri. Proven ska vara framme på laboratoriet följande dag.
 • Proven undersöks på Livsmedelsverket i Kuopio. Sändningsanvisningar och adresser
Sidan har senast uppdaterats 4.10.2021