Märkning om ursprungslandet för kött på en serveringsplats

På serveringsplatser ska ursprungslandet för färskt, kylt eller fryst kött som används som ingrediens i en måltid skriftligen anges för konsumenten. Saken regleras av jord- och skogsbruksministeriets förordning 154/2019, som trädde i kraft 1.5.2019. Förordningens giltighet har förlängts fram till 30.4.2025. (JSMf 197/2023). Med förordningen ändras jord- och skogsbruksministeriets förordning 834/2014. På serveringsplatser ska konsumenten också skriftligen ges information om livsmedlets beteckning och information om förekomsten av ämnen och produkter som orsakar allergier och intolerans, som under vissa förutsättningar kan ges muntligen.

Serveringsplatser är till exempel restauranger, kaféer, personalmatsalar och gatukök.  

Typerna av kött som förordningen gäller är nötkött, svinkött, får- och getkött jämte fjäderfäkött. Angivandet av ursprungslandet gäller också köttfärs. Med köttfärs avses urbenat kött som finhackats och som innehåller mindre än en procent salt.

För köttet har inte fastställt något mängdkriterium. Ursprungslandet för köttet som använts som ingrediens i en måltid ska anges, även om mängden kött i livsmedlet är liten. Bestämmelserna som gäller serveringsplatser tillämpas också i sådana fall, då måltider som tillretts i ett centralkök levereras till serveringsplatser för servering.

Förordningen tillämpas inte på hästkött, viltkött, köttberedningar eller köttprodukter

På andra typer av förpackat kött än de ovan nämnda ställs i EU-lagstiftningen inte några harmoniserade ursprungsmärkningskrav. Kraven i förordningen tillämpas således inte på till exempel hästkött, renkött eller kött från vilt, såsom älgkött.

Förordningen gäller inte heller köttberedningar eller köttprodukter som kommit till serveringsplatser och som använts som råvara i en måltid. Om till exempel färdiga, tillredda köttfärsbiffar av köttfärs på svin- och nötkött (= köttprodukt) eller marinerade bröstfiléer av broilerkyckling (= köttberedning) kommer till en restaurang för att där tillredas till mat, behöver köttets ursprungsland inte anges för konsumenten.

Om man i en restaurang marinerar färska bröstfiléer av broilerkyckling och sedan tillreder dem, ska köttets ursprungsland däremot anges. Livsmedelsverket påminner om att ursprungslandet för kött alltid frivilligt får anges för konsumenten skriftligen.

Med köttets ursprung avses djurets uppfödningsland

Med köttets ursprungsland avses det land, där djuret som köttet erhållits från, fötts upp. Uppfödningslandet för nötkött definieras på det sätt som sägs i artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000. Uppfödningslandet för svinkött, får- och getkött jämte fjäderfäkött definieras på det sätt som sägs i artikel 5 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1337/2013.

Hur ursprungslandet för kött som använts som ingrediens i en måltid anges

Ursprungslandet för kött som använts som ingrediens i en måltid anges med uttrycket: ”ursprung: (medlemsstatens eller tredje landets namn)” eller något annat uttryck med motsvarande innehåll. Om det frivilliga märket Gott från Finland använts på serveringsplatser för att ange ursprungslandet för kött som använts som ingrediens i en måltid, så uppfylls kraven på information om ursprungslandet i förordning 154/2019.

Om information om ursprungslandet för kött som använts som ingrediens i en måltid inte finns tillgänglig med landets noggrannhet, ersätts informationen om ursprungslandet med uttrycket ”flera medlemsstater” (eller ”EU”), ”flera tredjeländer” eller ”flera medlemsländer och tredje länder”.

Exempel:

  • bröstfilé av broilerkyckling (ursprung Finland) eller bröstfilé av broilerkyckling (Finland)
  • bröstfilé av broilerkyckling (icke EU) och bröstfilé av broilerkyckling (EU), om information om broilerkycklingens ursprungsland inte är tillgänglig med landets noggrannhet.

Köttets ursprungsland ska anges skriftligen innan köpbeslutet tas

Information om ursprungslandet för färskt, kylt och fryst kött som använts som ingrediens i en måltid ska ges skriftligen på serveringsplatsen. Informationen kan ges till exempel i menyn eller i en broschyr eller på en tavla eller i elektroniskt format, såsom med en dator. I en webbutik ska konsumenten ges samma information som på en serveringsplats. Informationen behöver inte ges till varje kund skilt för sig, men den ska vara tillgänglig innan köpbeslutet tas.

Informationen om ursprungslandet för färskt, kylt eller fryst kött som använts som ingrediens i en måltid behöver inte ges skriftligen i sådana fall, då

  • livsmedlen överlåts eller måltiderna serveras specifikt till konsumenten, till exempel på sjukhus, i fängelser och inom äldreomsorgen.
  • i förväg beställd och överenskommen mat som en cateringfirma tillrett serveras på en festtillställning, såsom ett bröllop eller en begravning.
  • livsmedlen överlåts i samband med sådan verksamhet som avses i 10 § 2 mom. livsmedelslagen (297/2021), såsom under en restaurangdag.

Jord- och skogsbruksministeriet har berett ett omfattande PM om förordning 154/2019 (punkt 61) som använts som källa till denna text.

Sidan har senast uppdaterats 30.5.2023