Anmälan om utsläppande av ett berikat livsmedel på marknaden

En livsmedelsföretagare som tillverkar, för sin räkning låter tillverka eller importerar livsmedel som berikats med vitaminer och/eller mineralämnen skall lämna en skriftlig anmälan till Livsmedelsverket om att ett berikat livsmedel släpps ut på marknaden. Tidpunkten för anmälan om berikning har inte fastställts i författningarna, men för att det skall vara möjligt att utöva en effektiv tillsyn borde anmälan lämnas innan livsmedlet släpps ut på marknaden.

En anmälan krävs också då sammansättningen hos ett berikat livsmedel ändras för de tillsatta vitaminernas eller mineralämnenas del eller då ett berikat livsmedel försvinner från marknaden. Mer information om hur en anmälan om berikning lämnas finner du i Livsmedelsverkets anvisning om utsläppande på marknaden av ett livsmedel som berikats med vitaminer och mineralämnen, ändring av livsmedlets sammansättning och borttagande av livsmedlet från marknaden (länken till höger).

Anmälan om berikning lämnas i Livsmedelsverkets elektroniska tjänster. Man loggar in i Livsmedelsverkets elektroniska tjänster med suomi.fi-identifikation och suomi.fi-fullmakter. Elektroniska anmälningsblanketter finns på finska, svenska och engelska. Mer detaljerade anvisningar om hur de elektroniska tjänsterna används finner du i Livsmedelsverkets elektroniska tjänster – Livsmedelsverkets anvisningar om hur tjänsterna används (länken till höger).

Om en livsmedelsföretagare av någon orsak inte kan lämna anmälan via de elektroniska tjänsterna, kan anmälan också fyllas i utanför tjänsterna. Då sänds anmälan till Livsmedelsverkets registratorskontor: Livsmedelsverket, Registratorskontoret, PL 100, 00027 Ruokavirasto eller kirjaamo@ruokavirasto.fi .

Livsmedelsverket  anser att anmälningsskyldigheten fullgjorts då anmälan kommer till verket med alla uppgifter och bilagor som krävs. En obligatorisk bilaga är en modell på påskrifterna på förpackningen till livsmedlet, som skall vara tydlig och läslig. 

Livsmedelsverket tar emot anmälan och informerar också kommunen om anmälan. 

Livsmedelsverket utvärderar inte utgående från anmälan om sammansättningen hos eller påskrifterna på förpackningen till livsmedlet som berikats med vitaminer och mineralämnen följer författningarna. Livsmedelsföretagaren svarar för att det berikade livsmedlet följer förordningen om berikning och andra lagstifning om livsmedel.

För mottagning av en anmälan om att ett berikat livsmedel släpps ut på marknaden eller att dess sammansättning ändras debiteras en avgift som fastställts i jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer. För anmälningar om att ett berikat livsmedel tas bort från marknaden debiteras ingen avgift.

Om behandling av anmälan avbrytas på grund av saknad information eller om den skickade anmälan återkallats, debiteras hälften av förhandlingsavgiften.

Sidan har senast uppdaterats 23.5.2024