Om angivandet av allergener

 • Vissa i lagstiftningen fastställda ingredienser och produkter som orsakar allergier och intolerans ska alltid anges med sina egna namn i ingrediensförteckningen.
 • Ämnena som orsakar allergier och intolerans ska anges i ingrediensförteckningen på så sätt att de tydligt skiljer sig från den övriga ingrediensförteckningen till exempel med hjälp av teckensnittet, typsnittet eller bakgrundsfärgen.

Vilka ämnen som orsakar allergi och intolerans ska anges?

Ämnena som orsakar allergi och intolerans ska anges för såväl förpackade som oförpackade livsmedel:

 • Spannmål som innehåller gluten, dvs. vete, råg, korn, havre och produkter framställda därav
 • Kräftdjur och produkter framställda därav
 • Ägg och produkter framställda därav
 • Fisk och produkter framställda därav
 • Jordnötter och produkter därav
 • Sojabönor och produkter därav
 • Mjölk och produkter framställda därav (laktos inbegripen)
 • Nötter och produkter framställda därav
 • Selleri och produkter därav
 • Senap och produkter därav
 • Sesamfrön och produkter därav
 • Svaveldioxid och sulfit, om halten överstiger 10 mg/kg eller 10 mg/l uttryckt som SO2. Halterna räknas ut per produkt som intas som sådan eller produkt som tillagats enligt tillverkarens anvisningar.
 • Lupiner och produkter därav
 • Blötdjur och produkter därav

Det finns några undantag till denna förteckning över ingredienser som orsakar allergier och intolerans. En mer detaljerad förteckning över ämnena och produkterna som orsakar allergier och intolerans och som ska anges finner du i bilaga II till förordningen (EU) nr 1169/2011 om livsmedelsinformation; Förordningen om livsmedelsinformation

Undantagen har beviljats, eftersom sannolikheten för symptom är mycket liten. Det vegetabiliska ursprunget för vete- och kornbaserad glukossirap behöver till exempel inte anges. Glukossirap kan innehålla spår av veteprotein, men det är mycket osannolikt att de utlöser allvarliga allergiska reaktioner ens hos känsliga veteallergiker.

Förteckningen har utarbetats utgående från Europeiska myndighetens för livsmedelssäkerhet EFSA:s (European Food Safety Authority) vetenskapliga utvärdering. Information om hur allergener märks ut finner du i förordningen om livsmedelsinformation Förordningen om livsmedelsinformation

Hur anges allergener?

För förpackade livsmedels del ska ämnena och produkterna som orsakar allergier och intolerans anges i ingrediensförteckningen

 • framhävda, till exempel med fetstil, versaler eller bakgrundsfärg

Om ingrediensen som orsakar allergi eller intolerans har nämnts i produktens beteckning

 • till exempel Mjölkpulver, då behöver mjölken inte framhävas i ingrediensförteckningen

Om ingrediensen allmänt förknippas med ett visst ursprung

 • till exempel ost, smör och yoghurt hänvisar tydligt till mjölkursprunget - det räcker att dessa ord framhävs i ingrediensförteckningen.

Tillsatser som orsakar allergi och intolerans ska alltid anges med sitt eget namn

 • till exempel sojabaserat lecitin ska anges med namnet;

emulgeringsmedel (sojalecitin). Det räcker således inte med emulgeringsmedel (E322).

 • lysozym som härstammar från hönsägg ska anges; lysozym (från hönsägg) eller ägglysozym.
 • ämnena och produkterna som orsakar allergier och intolerans ska alltid anges i ingrediensförteckningen, även om de hamnat i livsmedlet med en ingrediens i form av en carry over-tillsats.

(Med en carry over-tillsats avses tillsatser som hamnat i ett livsmedel med en ingrediens. De har ändå inte längre någon inverkan i det slutliga livsmedlet och de betraktas inte som ingredienser i det slutliga livsmedlet. Därför behöver de inte anges i ingrediensförteckningen, om de inte orsakar allergi eller intolerans.)

 • Ingredienser och andra ämnen (såsom processhjälpmedel) som används vid tillverkning av ett livsmedel kan hos några människor orsaka allergier eller intolerans som kan äventyra hälsan hos dem som drabbas. Det är viktigt att information ges om de livsmedelstillsatser, processhjälpmedel och andra ämnen och produkter som vetenskapligt bevisat orsakar allergier eller intolerans som livsmedlen innehåller för att särskilt konsumenter som lider av födoämnesallergi eller intolerans kan göra val som bygger på information och val som är trygga ur deras egen synvinkel.

Mer information finner du i avsnitt 6.2.10 i Handboken om livsmedelsinformation (pdf)     

Om produkten saknar ingrediensförteckning

 • ingredienserna som orsakar allergier och intolerans ska ändå anges med den separata märkningen ”innehåller...” och efter det namnet på ämnet eller produkten som räknats upp i bilaga II till förordningen om livsmedelsinformation.

Ämnena som orsakar allergi och intolerans i form av kontamination

I vissa fall kan sådana ingredienser som orsakar allergi och intolerans och som inte ingår i receptet hamna i ett livsmedel i form av kontamination till exempel från händer eller arbetsredskap. Då allt som är möjligt gjorts för att eliminera kontamination, men en varningsmärkning om en allergen ändå anses nödvändig som en riskhanteringsåtgärd, rekommenderas att förpackningen förses med den separata märkningen: ” Kan innehålla spår av xxxx”.

Ange ämnet som orsakar allergi och intolerans så exakt som möjligt med dess eget namn. För nötters del anger du till exempel vilken sorts nöt det är fråga om, eftersom folk kan vara allergiska mot olika nötter. Exempel ”Kan innehålla spår av hasselnötter” eller ”Kan innehålla rester av hasselnötter”.

Märkningen ”Kan innehålla...” -bör inte på grund av bristande hygienförfaranden eller för säkerhets skull användas på sådana produkter, i fråga om vilka det inte föreligger någon risk för kontamination. Onödiga märkningar medför att konsumenterna i onödan måste undvika produkter.

Mer information finner du i avsnitt 6.2.4 och 7.1 i Handboken om livsmedelsinformation (pdf).

Frivilliga negativa märkningar, såsom ”mjölklfri”, ”sojafri”

 • I märkningarna på förpackningen måste sägas vad produkten är gjord av. Om en ingrediens saknas i ingrediensförteckningen så innehåller produkten inte den ingrediensen.
 • Frivilliga negativa märkningar (såsom mjölkfri, sojafri) kan finnas på sådana produkter, som tillverkats så att man med särskilda åtgärder säkerställt att kontamination inte sker.
 • Produkten måste också skilja sig från andra liknande produkter. På en burk med äppelsaft får till exempel inte stå mjölkfri, eftersom äppelsaft inte annars heller innehåller mjölk eller mjölkbaserade ingredienser.
 • Ett undantag bland negativa märkningar är livsmedlen som saluhålls som glutenfria och mjölkprodukterna som saluhålls som laktosfria och med låg laktoshalt. En produkt där glutenhalten är högst 20 mg/kg kan kallas glutenfri. Livsmedelsverket anser att de samnordiska gränsvärdena tills vidare ska tillämpas:

laktosfria livsmedel: laktos mindre än 10 mg/100 g eller 100 ml

livsmedel med låg laktoshalt: laktos mindre än 1 g / 100 g eller 100 ml.

Mer information i Handboken om livsmedelsinformation (pdf).

Oförpackade livsmedel

Ämnena som orsakar allergi och intolerans ska anges också för oförpackade livsmedel. Informationen kan ges antingen skriftligen eller muntligen. I information som ges skriftligen behöver ingredienserna inte framhävas. Om informationen ges muntligen, ska på ett tydligt sätt anges att informationen fås på begäran. Om denna möjlighet kan meddelas i de oförpackade livsmedlens närhet, till exempel i en broschyr, på en tavla eller på något annat liknande sätt.

Lagstiftning: Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna

 • På serveringsställen ska ges information till kunderna om sådana ämnen i de serverade måltiderna, som orsakar allergier och intolerans. Ingredienserna ska anges på livsmedlet så att namnet på ämnet eller produkten som nämnts i bilaga II till livsmedelsinformationsförordningen framgår.

Förordningen om livsmedelsinformation

 • Informationen kan ges skriftligen i en broschyr eller på en tavla som är tydlig och lätt att få syn på eller på något annat tydligt sätt.
 • Informationen kan också ges muntligen under förutsättning att
  • kunden tydligt informerats om denna möjlighet till exempel så att man i en tydlig broschyr eller på en tydlig tavla som är lätt att få syn på anger att informationen på begäran fås av personalen eller att konsumenten kan få informationen om de ämnen i måltiderna som orsakar allergier och intolerans i skriftligt eller elektroniskt format (innan köpbeslutet tas utan extra kostnader).
  • Informationen ska då vara i skriftligt eller elektroniskt format lätt tillgänglig för personalen och tillsynsmyndigheterna.
 • Någon separat angivelse om hur informationen fås krävs inte i sådana fall, då konsumentens särskilda näringsmässiga behov i fråga om allergier och intolerans utretts i förväg och bokförts och livsmedlen överlåts eller måltiderna serveras inriktat till konsumenten utgående från denna information.

Färdigförpackade storhushållsprodukter ska vara försedda med motsvarande märkningar som produkter som saluhålls direkt till konsumenter.

Lagstiftning: Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna

Livsmedelsföretagarens, tillsynsmyndigheternas och konsumentens ansvar

Livsmedelsföretagaren

Livsmedelsföretagaren (tillverkaren, importören, marknadsföraren) utövar tillsyn över att livsmedlen han tillverkar och säljer överensstämmer med bestämmelserna. Man ska identifiera allergenerna i alla stadier av livsmedelskedjan och bereda sig på felsituationer. På det ställe där livsmedlen tillverkas ska personalen veta hur livsmedel som innehåller allergener ska hanteras allt från beställningen av råvaror fram till tillverkningen, städningen, lagringen och serveringen.

Ett fungerande samarbete utmed hela livsmedelskedjan

 • Den som tillverkar ett livsmedel anger tillverkningsämnena och tillsatserna i märkningarna på förpackningen på det sätt som författningarna förutsätter.
 • Den som importerar ett livsmedel ser till att märkningarna på förpackningen till produkten motsvarar de ursprungliga uppgifterna och att märkningarna är på finska och svenska.
 • Butiken som saluhåller ett livsmedel har korrekt och tillräcklig information om livsmedlen som man förpackar eller saluhåller i lösvikt.
 • Storhushållet som serverar ett livsmedel vet vad de serverade maträtterna innehåller och informerar konsumenterna om dem.

Återkallande av felaktiga produkter från marknaden 

Om ett sådant livsmedel, som inte är säkert, kommer ut på marknaden, ska företagaren som svarar för produkten återkalla produkten från marknaden och informera konsumenterna om detta.

I fall av till exempel följande allergenfel ska livsmedlet återkallas från marknaden:

 • ett omnämnande om en allergen saknas i märkningarna på förpackningen*
 • en allergen har blivit onämnd på finska och svenska i märkningarna på förpackningen*
 • en produkt har kontaminerats med en allergen*

*Allergenerna som nämnts i bilaga II till förordningen (EU) nr 1169/2011 om livsmedelsinformation; Förordningen om livsmedelsinformation

I dessa fall informerar företaget som svarar för livsmedlet konsumenterna om återkallelsen vanligen med en annons i tidningarna och instruerar konsumenterna om hur produkten kan returneras och gottgörelse erhållas. Livsmedelstillsynen utövar tillsyn över att återkallelserna blir gjorda. Livsmedelsverket informerar om återkallelser också på sin webbplats.

Information om återkallelser

Livsmedelstillsynsmyndigheten

Varje kommun eller samkommun har en egen livsmedelstillsynsmyndighet. Tillsyn över livsmedlen utövar veterinären, hälsovårdsinspektören eller någon annan kommunal livsmedelstillsynsmyndighet.

Kommunernas och samkommunernas kontaktuppgifter finner du här:  Den kommunala livsmedelstillsynens kontaktuppgifter

Konsumenten

Konsumenten svarar för att han eller hon läser märkningarna på förpackningen till livsmedlen och vid behov ber till exempel den som tillverkat eller importerat livsmedlet om mer information.

Om man iakttar en särskild diet, ska man ge till exempel arbetsplatsrestaurangen begriplig och tillräcklig information om dieten. Dieten ska också följas enligt läkarens eller dietistens anvisningar. Det lönar sig att bereda sig på överraskande situationer och då agera enligt läkarens anvisningar, särskilt om symptomen är allvarliga.

Kommunernas och samkommunernas kontaktuppgifter finner du här: Den kommunala livsmedelstillsynens kontaktuppgifter

 

Sidan har senast uppdaterats 21.9.2022