Främmande ämnen och rester i livsmedel övervakas i separata program 2023

13. december 2022

Från och med ingången av 2023 övervakas rester av veterinärmedicinska läkemedel och förbjudna ämnen i tillsynsprogrammet för rester av veterinärmedicinska läkemedel, och främmande ämnen i tillsynsprogrammet för främmande ämnen i livsmedel. Ändringarna överensstämmer med reformerna i EU-lagstiftningen. Tillsynsprogrammet för rester av växtskyddsmedel ändras till tillsynsprogrammet för rester av bekämpningsmedel i livsmedel.

Syftet med tillsynsprogrammen är att säkerställa att halterna av främmande ämnen eller rester i livsmedel inte överstiger de gränser som fastställs i lagstiftningen. I mån av möjlighet försöker man riskbaserat samt tidsmässigt och platsmässigt inrikta provtagningen på sådana livsmedel där det mest sannolikt förekommer främmande ämnen och rester. Vid inriktningen av tillsynen beaktas även eventuella risker för konsumenter till följd av främmande ämnen eller rester i livsmedel samt uppgifterna om förbrukningen av livsmedel.

Tillsynsprogrammet för rester av veterinärmedicinska läkemedel

Inom ramen för tillsynsprogrammet för rester av veterinärmedicinska läkemedel (tidigare tillsynsprogrammet för främmande ämnen i levande djur och livsmedel av animaliskt ursprung) övervakas även framöver att förbjudna ämnen inte används i uppfödningen av produktionsdjur och att livsmedlen inte innehåller rester av tillåtna läkemedel för medicinsk behandling av djur i halter som överstiger de gränsvärden som fastställts i lagstiftningen. Utifrån resultaten är det också möjligt att bedöma hur väl bestämmelserna om medicinsk behandling av produktionsdjur har följts. Med stöd av de nya EU-rättsakterna ((EU) 2022/1644 och 2022/1646) genomförs ett riskbaserat tillsynsprogram på nästan samma sätt som tidigare. Dessutom övervakas förekomsten av läkemedelsrester i ett uppföljningsprogram som baserar sig på slumpmässig provtagning. Antalet tillsynsprover kommer att minskas något, men antalet undersökningar utifrån dem kommer inte att ändras. 

Tillsynsprogrammet för främmande ämnen i livsmedel förenhetligar tillsynen

Tillsynsprogrammet för främmande ämnen i livsmedel kommer att harmonisera tillsynen över främmande ämnen i EU-medlemsländerna. Hittills har medlemsstaterna haft en större frihet att planera tillsynen, men de nya EU-rättsakterna ((EU) 2022/931 och 2022/932) fastställer striktare ramar för vilka livsmedel och främmande ämnen som medlemsstaterna ska undersöka och i vilka mängder. Med främmande ämnen avses sådana ämnen som inte har lagts till i livsmedel avsiktligt men som trotts allt kan förekomma i livsmedel till följd av till exempel tillverkning eller någon annan behandlingsfas eller på grund av förorening av miljön. Främmande ämnen omfattar bland annat mykotoxiner, tungmetaller, dioxiner och PCB-föreningar, PAH-föreningar och nitrat. Främmande ämnen kan göra att livsmedlet blir skadligt för människans hälsa eller otjänligt som livsmedel.

Tillsynsprogrammet för rester av bekämpningsmedel i livsmedel

I tillsynsprogrammet för rester av bekämpningsmedel i livsmedel (tidigare tillsynsprogrammet för rester av växtskyddsmedel) undersöks rester av bekämpningsmedel, dvs. bland annat växtskyddsmedel och olika biocider som används vid odling. Bestämmelser om de ämnen som omfattas av programmet finns i förordning (EG) nr 396/2005 och kommissionens genomförandeförordningar som utfärdas årligen (den senaste (EU) 2021/601). Dessutom begränsas halterna av bekämpningsmedel i livsmedel genom fastställda maximimängder av rester. Prover som tas i tillsynsprogrammet för rester av bekämpningsmedel omfattar grönsaker, spannmål och barnmat vars ursprung eller fabrikat årligen varierar. Dessa undersöks delvis också i tillsynsprogrammet för främmande ämnen.

Livsmedelssäkerheten säkerställs genom samarbete

Trots att förekomsten av främmande ämnen och rester i livsmedel övervakas i tillsynsprogrammen bör man komma ihåg att livsmedelssäkerheten säkerställs genom ett samarbete mellan olika instanser som börjar från primärproduktionen. Livsmedelstillsynen grundar sig på egenkontroll hos såväl producenter som företag och kontroller av dem. Producenterna och företagen, till exempel tillverkare eller importörer av livsmedel, svarar för att säkerställa att de produkter som de producerar överensstämmer med föreskrifterna och är säkra, också när det gäller främmande ämnen och rester.

Läs om tillsynen över främmande ämnen och rester under tidigare år i sektorbundna tillsynsrapporter.

Mer information:

Främmande ämnen
Kommissionens delegerade förordning (EU ) 2022/931
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/932

Rester av veterinärmedicinska läkemedel – Livsmedelsverket
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1644
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1646

Rester av växtskyddsmedel (rester av bekämpningsmedel)
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/601