Halterna av PFAS-föreningar i livsmedel börjar undersökas mer i Finland

11. januari 2023

Uppdaterad 19.1.2023: Information om samarbetet med Institutet för hälsa och välfärd vid analys av prover har lagts till.

Europeiska kommissionen har fastställt maximimängder för PFAS-föreningar, dvs. perfluorerade alkylföreningar, i livsmedel från och med den 1 januari 2023. Dessa föreningar har undersökt endast i liten utsträckning i de finländska livsmedlen, med undantag för fisk. Livsmedelsverket ökar undersökningarna av PFAS-föreningar i sin tillsynsprogrammet för främmande ämnen 2023, eftersom förhöjda halter har observerats i viss mån i livsmedel även i Finland.

PFAS-föreningar är beständiga organiska föreningar som avstöter vatten, smuts och fett. Föreningarna används till exempel i kosmetika, inredningstextilier, stekpannor och förpackningsmaterial för livsmedel. Användningen av föreningarna har numera begränsats, men på grund av deras beständighet förekommer PFAS-föreningar fortfarande i livsmedel.  PFAS-föreningarna har visat sig försvaga immunförsvaret.

Halterna av PFAS-föreningar i fisk i Finland har i huvudsak klart underskridit de maximimängder som nu trätt i kraft. I det pågående projektet EU Fiskar IV utreds PFAS-halterna i Östersjöfisk och insjöfisk. I fråga om andra livsmedel har halterna av PFAS-föreningar tills vidare undersökts endast i liten utsträckning. I mjölk, kött (nötkreatur, svin, broiler), svinfett och ägg från frigående kycklingar har halterna legat under gränsvärdena i Finland.

Förhöjda PFAS-halter har observerats i en del inhemska ekologiska ägg.  I några prover har halterna också överskridit de maximimängder som nu fastställts. Den största bidragande orsaken till förhöjda PFAS-halter i ekologiska ägg är det fiskmjöl från vild fisk som används för att utfodra kycklingar. Fiskmjöl har stor betydelse i ekologiska kycklingars näring, eftersom man för att uppnå en balanserad sammansättning av aminosyror har fiskmjöl av vild fisk tillsatts i det foder som ges till värpkycklingar inom den ekologiska produktionen.

Livsmedelsverket har informerat foderföretagarna och äggproducenterna via Fjäderfäförbundet om risken för rester av PFAS-föreningar i användningen av fiskmjöl som tillverkats av vild fisk och gett anvisningar om att användningen av sådant fiskmjöl i fortsättningen ska minskas betydligt i den ekologiska produktionen. Dessutom bör man sträva efter att använda sådana partier av fiskmjöl där halterna av PFAS-föreningar är så låga som möjligt.

Kontrollen av djurfoder försvåras av att det ännu inte har fastställts några gränsvärden för rester av PFAS-föreningar i fiskmjöl eller annat foder i EU. I och med de PFAS-gränser för livsmedel som nu trätt i kraft är det av största vikt att man i äggproduktionen i fortsättningen beaktar risken för rester av PFAS-föreningar då man använder fiskmjöl från vild fisk.

I tillsynsprogrammet för främmande ämnen i livsmedel som inleddes i början av 2023 undersöks PFAS-föreningar regelbundet i olika livsmedel. Livsmedelsmyndighetens partner i analysen av livsmedelsprover är Institutet för hälsa och välfärd. Livsmedelspartier med halter som överskrider maximimängden PFAS-föreningar avlägsnas från marknaden.

I Europeiska kommissionens förordning (EU) 2022/2388 fastställs gränsvärden för PFAS-föreningar för ägg, fiskeriprodukter och musslor samt för kött och andra ätbara delar från nötkreatur, svin, fjäderfä, får och vilt.

Tilläggsuppgifter

PFAS-föreningar i livsmedel:

  • överinspektör Kaisa Kukkonen, tfn 029520 4497
  • sektionschef Sari Sippola, tfn 029520 5008

Projektet EU-Fiskar IV och riskbedömning av PFAS-föreningar:

  • forskningsprofessor Johanna Suomi, tfn 029520 5034

PFAS-föreningar i foder:

  • överinspektör Nora Mäntysaari, tfn 029520 4589
  • sektionschef Hanna Laatio, tfn 029520 4533

E-post: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi