Mjölk

En mjölkproducent som håller kor, getter, får eller andra husdjur för mjölkproduktion räknas som livsmedelsföretagare, utom då det är fråga om produktion som är avsedd för privat konsumtion. Livsmedelsföretagaren ska se till att de relevanta kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls då det gäller de verksamheter som denna ansvarar för.

Lagstiftning

Utöver de allmänna kraven på primärproduktionen i övrigt har krav på livsmedelshygien vid mjölkproduktion uppställts främst i hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung och i Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien.

Kraven på primärproduktionen i lagstiftningen har öppnats i primärproduktions kontrollanvisningar på Livsmedelsverkets hemsida. Mjölkproduktionens egna krav finns med i del 4. De myndigheter som utför hygienkontroller på gårdarna använder anvisningar i sin tillsyn, men företagarna själva kan ha nytta av. Under rubriken Ofta frågat finns mera information om tillämpningen av vissa krav.

Kontroll

Mjölkproduktionsgårdarna övervakas av veterinärer som står i tjänsteförhållande till kommunen. Hygienkontroller av mjölkproduktionsgårdarna ingår i övervakningen (så kallade ladugårdshygieninspektioner). Grunden för tillsynen nämns i kommissionens tillämpningsförordning ((EU) 2019/627 art. 49 och 50.).

Att iaktta villkorlighetskraven är ett krav för de flesta jordbruksstöd. Villkorlighetskraven och övervakningen av dem gäller också mjölkgårdar. Villkorlighetskraven grundar sig på lagstiftning som redan är bindande för jordbrukarna. Läs mer om villkorlighet här.

Sidan har senast uppdaterats 12.9.2023