Tillstånd för ingredienser

För att icke-ekologiska ingredienser av jordbruksursprung ska godkännas i ekologiskt förädlade livsmedel krävs alltid en ansökan om separat tillstånd från Livsmedelsverkets ekokontroll. Beviljandet av ett tillstånd är lämpligt i en situation där en normalt använd ingrediens inte längre finns tillgänglig som ekologisk eller under ett tillfälligt avbrott i tillgängligheten. En annan ekoaktör får också använda ett tillstånd för ingredienser som beviljats för en viss produkt, men Livsmedelsverket måste alltid informeras om användningen. Denna anmälan måste göras före ibruktagning av ingrediensen.

Ansökan om tillstånd

I ansökan ger aktören en skriftlig rapport till Livsmedelsverket om att ifrågavarande ingrediens av jordbruksursprung inte alls är tillgänglig som ekologisk. Livsmedelsverket kan bevilja ett separat tillstånd för att använda en konventionell ingrediens i ekologiska livsmedel. Detta tillstånd för ingredienser kan beviljas för högst sex månader och samma tillstånd får förnyas högst två gånger. Om en annan medlemsstat under giltighetstiden för tillståndet för ingredienser meddelar att ingrediensen finns tillgänglig i ekologisk form upphör tillståndet omedelbart att gälla.

Livsmedelsverket har beviljat ingredienstillstånd till:

  1. konventionell dektros, giltighetstid 1.12.2022-31.5.2023. Tillståndet gäller för alla aktör under Livsmedelsverkets ekologiska kontroll.

Förfrågningar: luomuelintarvike@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 1.12.2022