Saft, juice och nektar

Med stöd av direktivet (2001/112/EG) om fruktjuice och vissa liknande produkter har meddelats en motsvarande förordning (JSMf 662/2013) från jord- och skogsbruksministeriet. Nedan kallas dessa saftförordningarna. Saft och grönsaksjuice regleras också av jord- och skogsbruksministeriets förordning (JSMf 264/2012, ändring 308/2013). Grönsaksjuice är en i Finland etablerad beteckning, fastän vegetabilisk juice vore en mer exakt beteckning. Med grönsaksjuice och grönsaksjuice som framställts av koncentrat avses sådana produkter, som inte faller under tillämpningsområdet för rådets direktiv 2001/112/EG om fruktjuice och vissa liknande produkter.

Beteckningarna på och sammansättningen hos vissa bär- och fruktprodukter har fastställts i författningar. På produkter som följer förordningarna ska användas de beteckningar som föreskrivits och beteckningarna som förordningarna förutsätter får inte användas på andra produkter. Det är möjligt att tillverka också andra slags flytande bär-, frukt- och grönsaksprodukter som inte omfattas av dessa förordningar. De ska ges en sådan beskrivande beteckning, som inte vilseleder konsumenten. På dessa produkter tillämpas inte bestämmelserna i saftförordningarna, utan de regleras endast av de allmänna livsmedelsbestämmelserna.

Utöver de produktspecifika författningarna ska vid tillverkning också de andra livsmedels- och märkningsförfattningarna följas. Användningen av tillsatser, aromer och enzymer ska också överensstämma med kraven på användningen av sådana. 

Sidan har senast uppdaterats 22.6.2021