Antalet återkallelser av livsmedel år 2023

Livsmedelsverket för statistik över återkallade livsmedel. År 2023 minskade det totala antalet återkallelser av livsmedel för andra året i rad. Antalet fall som räknades som återkallelser var 250, vilket är 30 färre än året innan. Det bör dock observeras att det 2021 gjordes hela 72 återkallelser på grund av etylenoxidrester, 2022 var antalet 14 och i fjol endast ett. Det är svårt att lyfta fram särdrag från granskningsåret. Återkallelserna fördelade sig som vanligt på olika orsaksklasser och inget enskilt fel eller någon enskild produktgrupp framträdde på ett exceptionellt sätt i granskningen. 

Siffrorna för olika år är inte helt jämförbara på grund av små variationer i registreringssättet, men de är fortfarande användbara för att ge information om utvecklingstrenden på lång sikt. Bild 1 visar antalet återkallelser av livsmedel under perioden 2015–2023.

Bild 1. Antalet återkallelser av livsmedel 2015–2023

Innehållet beskrivs ovan.

Vad är en återkallelse?

Livsmedelsföretagaren måste återkalla livsmedel från marknaden som kan utgöra en risk för konsumentens hälsa eller vars påskrifter allvarligt kan vilseleda konsumenten. Återkallelseåtgärder vidtas redan då ett livsmedel som strider mot bestämmelserna har lämnat tillverkarens eller marknadsförarens kontroll och ska levereras till nästa aktör i kedjan, och man strävar efter att stoppa dess fortsatta resa till konsumenter eller till industrin som råvara. Ibland kan hela det parti som är föremål för åtgärderna ännu vara i mellanhändernas lager på grund av snabb respons, men i vissa fall har produkten redan sålts till konsumenter innan åtgärder vidtagits. Den aktör som ansvarar för produkten kan, beroende på hur allvarligt produktfelet är, vara skyldig att varna konsumenterna om produktens hälsorisk.

Ett fungerande och effektivt system

Det finns ingen anledning att utifrån antalet återkallelser dra direkta slutsatser om antalet fall där konsumenternas säkerhet äventyras.  Det är möjligt att allt fler konsumenter aktivt vill rapportera till myndigheterna eller tillverkaren om till exempel allergener som inte anges på förpackningspåskrifterna. Den ökade aktiviteten bland konsumenterna har sannolikt ofta påskyndat återkallelsen och på så sätt minskat tiden som felaktiga livsmedel säljs och därmed även risken för konsumenterna.

Livsmedelsföretagaren ansvarar för livsmedlets säkerhet. Utvecklingen av företagens egenkontroll (produktanalyser, kvalitetskontroll etc.) har bidragit till att fel lättare upptäcks och företagen gör därför fler återkallelser än tidigare. Aktörerna gör så gott som alltid återkallelser på eget initiativ, samarbetsvilligt och utan befallning eller påtryckningar från myndigheterna. 

Myndighetstillsynen är riskbaserad. Livsmedel som tidigare konstaterats strida mot bestämmelserna kontrolleras framöver allt oftare, liksom tillsynsobjekt där flera brister. har observerats. Därför är det också mer sannolikt att myndighetsinspektioner leder till att missförhållanden upptäcks.

Många återkallelser gäller aktörer med kvartersbutiker som själva har köpt ett produktparti, i allmänhet direkt från en producent eller tillverkare utanför EU. I dessa situationer är produktmängderna mycket små och hälsoriskerna gäller endast en liten grupp konsumenter. Dessa konsumenter nås i allmänhet bäst genom butiksannonser och företagets kanaler i sociala medier, vilket gör att fallen ofta får mindre uppmärksamhet i offentligheten än andra.

Återkallelse av en produkt innebär inte alltid att produkten måste förstöras som oanvändbar. När det är fråga om ett fel i förpackningspåskrifterna är det oftast acceptabelt att fästa en ny korrigerad etikett på produkten och sedan sätta tillbaka produkten till försäljning om produkten i sig är säker. Korrigeringsåtgärder lämpar sig bäst för situationer där produkten inte kräver kylförvaring. Aktörer uppmuntras också att styra produkterna till mathjälp i stället för att slänga dem, så länge konsumentsäkerheten inte äventyras. Mer information om detta finns på Livsmedelsverkets webbplats.

De vanligaste orsakerna till återkallelser år 2023

Det finns inget överenskommet officiellt klassificeringssätt för orsakerna till återkallelserna. Livsmedelsverket klassificerar och betraktar i detta sammanhang livsmedel med stridigheter mot bestämmelserna ur konsumentens synvinkel. Till exempel finns det många slags mikrobiologiska fel, antingen fel som redan funnits i produktens

råvara eller fel som kommit in i produkten först i produktions- eller förpackningsskedet. Dessa fel kan leda till att produktförpackningen blir utbuktad och att en flytande produkt klumpar ihop sig. I fråga om till exempel salmonella kan felet vara omöjligt att känna igen med sinnena. Allergenfel avser situationer där information om ingredienser eller deras rester som anges i förteckningen över allergener i EU:s förordning om livsmedelsinformation, saknas från förpackningspåskrifterna på livsmedlet. Sådana är till exempel spannmål som innehåller gluten, fisk, kräftdjur, olika nötter, ägg, sojabönor osv.

De vanligaste orsakerna till återkallelser har traditionellt varit tre faktorer: mikrobiologiska faktorer, rester av växtskyddsmedel i växter och allergener som inte har rapporterats i påskrifterna. Så var fallet även år 2023. Utöver dessa framkommer ofta i statistiken någon annan orsak som man inom livsmedelstillsynen har fäst särskild uppmärksamhet vid. År 2023 orsakade inget tillsynsprojekt någon särskild topp i antalet återkallelser.  

Orsakerna till återkallelser år 2023 är grupperade på bild 2. Nedan beskrivs de vanligaste orsakerna till återkallelser närmare.

Rester av växtskyddsmedel

Återkallelser som gjorts på grund av rester av växtskyddsmedel som använts i växtproduktionen ökade med några procent jämfört med året innan. För frukter, grönsaker eller andra vegetabiliska livsmedel konstaterades behovet av återkallelse i 51 fall. I sju fall var livsmedlet ris. Av enskilda bekämpningsmedel förekom klorpyrifoss mest i observationerna, i 17 fall. I övrigt var spridningen stor; totalt 25 olika bekämpningsmedel orsakade återkallelser. Ofta överskreds gränsvärdena så lite att produkterna inte bedömdes utgöra någon akut hälsorisk för konsumenterna. Partiet i fråga måste då helt enkelt återkallas från försäljning och förstöras för att minimera den kumulativa risken för konsumenterna.

I vissa fall har det varit fråga om alldeles för stora resthalter, i vissa fall helt förbjudna ämnen. Även om vissa bekämpningsmedel inte får användas i odling inom EU har man kunnat fastställa tillåtna maximimängder för dem i importerade produkter. I flera fall meddelade importörerna att de skulle öka sina provtagningar för egenkontrollen efter en upptäckt avvikelse. 

Mikrobiologiska fel

Olika mikrobiologiska fel (salmonella-, listeria- o.d. bakterier och mögel) orsakade 49 återkallelser, 10 fall färre än året innan.

Salmonella är en typisk mikrobiologisk orsak till återkallelse. På grund av salmonella gjordes 19 återkallelser. Salmonella konstaterades i mycket olika livsmedel, såsom kött från nöt och fjäderfä, nötter och groddar. 8 återkallelser gjordes på grund av konstaterad listeria i produktionsanläggningen eller produkten.

Allergenfel

Vissa ingredienser i livsmedel kan orsaka en allergisk reaktion hos vissa konsumenter. Dessa ingredienser måste anges med markerad text i förpackningspåskrifterna. Ibland hamnar en allergiframkallande ingrediens i ett livsmedel av misstag, vanligen i samband med en receptändring, och uppgifterna om detta saknas i påskrifterna. Ett fel kan också uppstå i produktions- eller förpackningsprocessen, varvid förpackningen helt eller delvis kan innehålla fel produkt. På grund av allergenfel gjordes 30 återkallelser (jämfört med 35 året innan). Gluten i spannmål, jordnötter och mjölk orsakade oftast återkallelser. 

Andra orsaker till återkallelser och exempel på dessa

Tillsatsfel orsakade 30 återkallelser. I dessa fall innehöll ett livsmedel en tillsats som inte är tillåten för livsmedlet i fråga, eller så översteg mängden av tillsatsen i livsmedlet den största tillåtna mängden.
Fysikaliska orsaker, det vill säga främmande föremål som av misstag hamnat i livsmedlet, till exempel bitar av förpackningsmaterial eller trasiga delar av produktionsutrustningen.
Toxiner, såsom aflatoxin och okratoxin, konstateras oftast i nötter
Kontaminanter, såsom kadmium, oftast i fisk eller ris
Felaktiga förpackningspåskrifter, till exempel fel datum, avsaknad av finskspråkiga påskrifter eller en produkt förpackad i fel förpackning.


Bild 2. Återkallelser 2023 grupperade enligt orsaker, totalt 250 fall

Innehållet beskrivs ovan.

Felaktiga produkters ursprungsland

När man granskar produktions- eller tillverkningslandet för de återkallade livsmedlen och materialen kan man konstatera följande: 39 procent av produkterna härstammade från ett annat europeiskt land och 43 procent kom från länder utanför EU. Resterande 18 procent av fallen gällde livsmedel producerade i Finland. Ingen betydande förändring har skett i fördelningen från år till år.

Av de europeiska ursprungsländerna är de åtta länderna i spetsen mycket jämn, så inget land kan lyftas fram som problematiskt i detta avseende. Utanför Europa kommer de flesta återkallade produkterna från stora länder såsom Indien, Kina och USA, men det totala antalet fördelas mellan många länder.

Hur framkommer felen?

EU:s snabba larmsystem för livsmedel och foder (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) har länge varit den viktigaste kanalen genom vilken finska myndigheter får information om behovet av återkallelse av livsmedel. År 2023 gjordes en tredjedel av återkallelserna, dvs. 82 återkallelser, på grund av uppgifter som mottagits via RASFF-systemet.

Livsmedlets stridighet mot bestämmelserna och återkallelsebehov kan också observeras till exempel i företagets egenkontroll eller myndighetstillsynen. Konsumenterna kan också berätta om sina observationer antingen direkt till företaget eller till myndigheten. Även andra företag, till exempel detaljhandlare av livsmedel, kan upptäcka avvikelser i produkters kvalitet eller märkning. De tre största källorna till preliminära uppgifter om återkallelse under år 2023 har beskrivits på bild 3 nedan.

Tullen utför förutom gränsövervakning av icke-animaliska livsmedel från länder utanför EU även allmän marknadstillsyn av livsmedel. Systematiska provtagningar baserade på tidigare observationer som inriktades på risklivsmedel ledde förra året till 51 återkallelser. I ganska exakt hälften av fallen berodde felet i produkten på rester av bekämpningsmedel.  

När ett företag meddelar myndigheterna om en återkallelse uppger de ofta att felet i produkten framkommit i samband med företagets egenkontroll (i 40 fall år 2023). Detta syftar på olika uppföljnings- och mätåtgärder samt företagets allmänna observation av produkterna och produktionen. Dessa fall av återkallelser verkar koncentrera sig till mikrobiologiska fel observerade i laboratorieundersökningar enligt programmet för egenkontroll eller i annan uppföljning av produktkvaliteten.

Bild 3. Varifrån kom informationen om behovet av återkallelse? De tre vanligaste källorna

Innehållet beskrivs ovan.

Återkallelserna finns på internet

En del återkallelser meddelas på Livsmedelsverkets webbplats. Livsmedelsverket publicerar information om ett företags återkallelse särskilt om det är fråga om en konsumentprodukt, om felet har en akut skadlig effekt på konsumentens hälsa eller om informationen om livsmedlet väsentligt vilseleder konsumenten. Det görs vanligtvis inte något konsumentmeddelande om produkter avsedda för storkök, eftersom dessa livsmedel inte är direkt tillgängliga för konsumenterna utan används som råvaror i storkök eller livsmedel som snabbt används i restauranger. Återkallelserna av dessa produkter genomförs effektivt genom distributionskedjans egen kommunikation och via andra tillsynsåtgärder. Andelen återkallelser som gäller produkter avsedda för storkök har i allmänhet varit 10–15 procent. Butikers bageriprodukter och andra livsmedel som ska konsumeras omedelbart efter inköpet är också sådana för vilkas del offentlig konsumentinformation inte kan anses ge ändamålsmässig nytta i tid.

Det är i första hand det företag som gör återkallelsen som ansvarar för att informera konsumenterna om den återkallade produkten. Det finns inga separat fastställda metoder eller medieplattformar för att informera om återkallelser. Elektroniska medier (nyhetssajter, Facebook, Twitter, företagets webbplats) är en snabb metod att sprida information. En del konsumenter följer dock inte dessa medier och därför har även tryckta medier ibland sin plats i att nå alla konsumenter.

Anmäl misstankar till hälsoinspektören i den egna kommunen

Konsumenter som misstänker att ett livsmedel är skadligt för hälsan eller olämpligt som människoföda ska i första hand kontakta livsmedelstillsynen i sin egen kommun. Det är också bra att informera inköpsstället om produktfelet så att butiken vid behov omedelbart kan stoppa försäljningen av produkten till andra kunder.

Sidan har senast uppdaterats 23.4.2024