Anser du att den reviderade livsmedelsmarknadslagen är tydlig?

2.3.2021

Livsmedelsmarknadsombudsmannen utreder livsmedelsmarknadslagens begriplighet genom en enkät. Enkäten är avsedd för aktörerna inom jordbruksprodukt- och livsmedelskedjan som hör till tillämpningsområdet för livsmedelsmarknadslagen. Besvara enkäten senast 12.4.!

Reformen av livsmedelsmarknadslagen, som reglerar handeln med livsmedel och jordbruksprodukter, har slutförts. Den reviderade lagen träder i kraft 1.11.2021. Till lagen har fogats bestämmelser särskilt i fråga om förbjudna affärsmetoder som definieras i UTP-direktivet (EU-direktivet om otillbörliga affärsmetoder). I och med reformen utvidgas dessutom lagens tillämpningsområde avsevärt när företag som tillhandahåller förplägnads- och inkvarteringstjänster samt den offentliga sektorns livsmedelsupphandlingar kommer att omfattas av den reviderade lagen.

Livsmedelsmarknadsombudsmannen genomför en enkät för att utreda vilka punkter i den reviderade lagen som väcker frågor bland olika aktörer. Lagen påverkar aktörerna inom livsmedelskedjan på olika sätt, och därför är det viktigt att alla parter förstår vilka rättigheter och skyldigheter den nya lagen medför för dem. På basis av enkätresultaten har ombudsmannen möjlighet att ge aktörerna inom livsmedelskedjan behövliga anvisningar om vad den reviderade lagen innebär ur deras synvinkel.

”Den reviderade lagen väcker frågor bland många aktörer inom livsmedelskedjan. Därför vill livsmedelsmarknadsombudsmannen förbereda sig på att hjälpa alla aktörer i kedjan att klarlägga de oklarheter som de möter. Med hjälp av enkäten får vi information om vad aktörerna i livsmedelskedjan behöver mer information om. Denna information kan utnyttjas i vår verksamhet”, konstaterar livsmedelsmarknadsombudsman Olli Wikberg.

Vårt önskemål är att alla aktörer inom livsmedelskedjan besvarar enkäten på ett heltäckande sätt.

Wikberg betonar att vi tack vare svaren på enkäten bättre kan rikta våra anvisningar och råd till rätt frågor. Det är önskvärt att vi får många svar från alla aktörer i livsmedelskedjan. Det yttersta syftet med enkäten är att ta reda på vilka frågor respondenterna vill ha mest hjälp med. Samtidigt kan man också främja en rättvisare utveckling inom hela livsmedelskedjan.

Livsmedelsmarknadsombudsmannens enkät kan besvaras på adressen: https://link.webropol.com/s/elintarvikemarkkinavaltuutettu-kysely-2021

Enkäten kan besvaras fram till 12.4. En enskild persons svar behandlas inte separat och kan inte i något skede särskiljas från resultaten. När enkäten är avslutad kommer svaren att publiceras på livsmedelsmarknadsombudsmannens webbplats.

Ytterligare information kan begäras av specialsakkunnig Tapani Yrjölä (tapani.yrjola(at)etmv.fi) vid livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå.