Djurskyddsinspektion på grund av misstanke 2016

Misstanke om djurhållning som strider mot djurskyddsbestämmelserna ledde till 6 368 inspektionsbesök år 2016. Antalet inspektioner ökade med 350 besök jämfört med föregående år. Antalet myndighetsåtgärder ökade däremot inte.

Behovet av åtgärder från myndigheternas sida har minskat något

Även om antalet djurskyddsinspektioner som utfördes på grund av misstanke har mer än fördubblats under de tio senaste åren har andelen myndighetsåtgärder inte ändrats nämnvärt under denna tid. Inemot varannan inspektion ledde tidigare till att djurskyddsmyndigheten utfärdade föreskrifter eller vidtog mera brådskande åtgärder för att trygga djurens välbefinnande. Under de två senaste åren har trenden ändå ändrat på så sätt att antalet vidtagna åtgärder inte längre har stigit i förhållande till antalet utförda inspektioner. År 2016 ledde 36 % av inspektionerna till åtgärder från myndigheternas sida. 

Vid 28 procent av de inspektionsbesök som gjordes på grund av misstanke under rapporteringsåret upptäcktes brister som ledde till att djurens ägare eller innehavare ålades att antingen korrigera bristerna inom utsatt tid eller belades med förbud att fortsätta med förfaranden som är i strid med djurskyddsförfattningarna. Syftet med dessa åtgärder är att se till att djurhållningen motsvarar minst den miniminivå som krävs enligt lag. Dessutom upptäcktes allvarliga försummelser vid 8 % av inspektionsbesöken. Utgående från observationer av situationen vidtog myndigheterna då brådskande åtgärder för att trygga djurens välbefinnande. Då det krävs sådana omedelbara åtgärder ordnas oftast skötsel någon annanstans för små djur. För större djur eller för ett stort antal djur ordnas förstahjälpen på platsen i form av foder och vatten samt en djurskötare. Om det inte är möjligt eller ändamålsenligt att ordna skötsel för djuren kan de också säljas eller avlivas.

Hundar, katter, nötkreatur och hästar inspekteras oftast

Ökningen av antalet inspektioner jämfört med föregående år berodde främst på att antalet inspektioner av sällskapsdjur hade ökat. Ungefär lika många inspektioner av produktionsdjur som föregående år (3 600) rapporterades, men antalet inspektioner av sällskapsdjur ökade med fem hundra till cirka 4 800 inspektioner. Vad gäller resultaten av de inspektioner som rapporterades per djurslag ska beaktas att om det finns flera djurslag på platsen som inspekteras, rapporteras ett inspektionsbesök som flera skilda inspektioner.

Över 60 % av inspektionerna av sällskapsdjur gällde hundar, och andelen katter var knappt 30 %. Resten av inspektionerna av sällskapsdjur gällde till största delen kaniner och gnagare samt kräldjur och fiskar. En tredjedel av inspektionerna av produktionsdjur gällde nötkreatur. Därefter följde hästdjur och fjäderfä. Även ett betydande antal får, svin och getter inspekterades. Utöver de ovan nämnda, hade djurslaget på djurhållningsplatsen inte rapporterats i fler än hundra fall. Till denna grupp hör även mer sällsynta inspektionsobjekt, som exempelvis cirkusar och djurparker.

Under de senaste åren har förbud eller föreskrifter utfärdats för innehavare av sällskapsdjur vid 25–26 % av inspektionerna. År 2016 var talet 24 %. Försummelser som kräver omedelbara åtgärder rapporterades vid 11 % av inspektionerna av sällskapsdjur. För hållare av produktionsdjur utfärdades år 2016 förbud och föreskrifter i enlighet med djurskyddslagen vid 38 % av inspektionerna, vilket är lika mycket som föregående år. Brådskande åtgärder vidtogs vid knappa tre procent av inspektionerna.

Sidan har senast uppdaterats 1.11.2018