Djurskyddsinspektion på grund av misstanke 2020

Antalet djurskyddsinspektioner som byggde på en misstanke översteg gränsen 6000 inspektionsbesök redan för sjätte året i rad. Då myndighetsåtgärder för att säkerställa djurs välbefinnande krävs, måste de allt oftare vidtas som brådskande.

Vart tionde inspektionsbesök ledde till brådskande åtgärder

Djurskyddsinspektionsbesök som byggde på en misstanke inrapporterades sammanlagt 6046, vilket är 312 färre besök än året innan. Knappt fjärdedel av besöken var uppföljande inspektioner i objekt som redan tidigare inspekterats och syftet med dem var att säkerställa att meddelade förelägganden följts.

Under 1725 inspektionsbesök (29 % av alla besök) uppdagades sådana missförhållanden som ledde till att djurens ägare eller innehavare meddelades antingen ett föreläggande att rätta till bristerna inom utsatt tid eller ett förbud att fortsätta förfarandet som strider mot djurskyddsförfattningarna. Syftet med dessa åtgärder är att få djurhållningen höjd till den miniminivå som lagen förutsätter. Närmare 500 av dessa åtgärder vidtogs i samband med en uppföljande inspektion. I dessa fall hade förbuden och föreläggandena som meddelats under den tidigare inspektionen inte följts eller så hade nya brister framkommit i objektet under den uppföljande inspektionen.

Under 628 inspektionsbesök (10 % av besöken) konstaterades allvarliga försummelser och myndigheterna vidtog brådskande åtgärder i avsikt att säkerställa djurens välbefinnande. I sådana fall som kräver omedelbara åtgärder förs små djur för det mesta till någon annan plats för skötsel, medan det för större djur eller större mängder djur åter ordnas första hjälp i form av mat och vatten och en skötare till platsen. Om det inte är möjligt eller ändamålsenligt att ordna med skötsel av djuren, kan de också säljas eller avlivas. I 158 fall beslöt man sig för brådskande åtgärder i samband med ett uppföljande besök, djurskyddsläget i objektet hade med andra ord försämrats efter det tidigare inspektionsbesöket trots meddelade förelägganden eller förbud.

Antalet djurskyddsinspektionsbesök som bygger på en misstanke har sedan året 2010 ökat från drygt tre tusen till över sex tusen. Antalet inspektionsbesök som ledde till myndighetsåtgärder har samtidigt ökat från 1500 till närmare 2500. På grund av ökningen i den sammanlagda mängden inspektionsbesök har åtgärdernas relativa andel något minskat. Det är ändå skäl att notera att andelen brådskande åtgärder av alla myndighetsåtgärder har ökat.  År 2010 var 14 procent av de vidtagna åtgärderna brådskande, medan andelen år 2020 var 27 procent. På motsvarande sätt har andelen förbud och förelägganden av alla vidtagna åtgärder under samma tidsperiod minskat från 86 procent till 73 procent. Ökningen av antalet brådskande fall torde förklaras genom att antalet inspektioner som gäller sällskapsdjur har ökat.

Över 60 procent av inspektionerna och 80 procent av de brådskande åtgärderna gäller hållning av sällskapsdjur

Antalet inspektioner som gällde sällskapsdjur var nu över 4600. Inspektioner i objekt med produktionsdjur inrapporterades knappt 2500. För de resultats del som inrapporterades djurartsvis bör beaktas att antalet enskilda inspektionsbesök inte är lika högt. Om ett inspektionsbesök inriktas på flera djurarter, inrapporteras det djurartsvis behandlat som flera inspektioner.  Man måste också uppmärksamma att år 2020 hade resultaten från cirka 550 inspektioner inte sparats i informationssystemet och kunde därför inte analyseras på detta sätt.

Som under tidigare år också inriktades den klart största andelen av inspektionerna på hundar (2700 inspektioner) och katter (1440 inspektioner). Av produktionsdjuren inspekterades mest objekt med nötkreatur och de var knappt 850. Hästarna räknas i rapporteringen som produktionsdjur och hållningen av hästar inspekterades under året cirka 500 gånger. Förhållandena som fjäderfä och andra fåglar hålls i inspekterades under cirka 500 besök och hälften av dem gällde hönor. Får fanns i lite över 300 objekt och getter i cirka 110 och svin i 80 objekt. Också dessa djurarter har i inrapporteringen klassificerats som produktionsdjur, oberoende av om de hållits i produktionssyfte eller som sällskapsdjur. Kaniner fanns i cirka 230 inspektionsobjekt. Antalet inspektioner av sällskapsdjur utökades också av gnagare (ca 120 inspektioner) och kräldjur (ca 50). Utöver de ovan nämnda hade i 150 fall djurarten på djurhållningsplatsen inte inrapporterats. Merparten av dessa är enskilda sällskapsdjur, men i denna kategori ingår också mer sällsynta inspektionsobjekt, såsom cirkusar, djurparker och permanenta eller ambulerande djurutställningar.

Som under tidigare år också gällde den klart största delen av den sammanlagda mängden brådskande åtgärder sällskapsdjur. Brådskande åtgärder krävdes i circa fem procent av produktionsdjursinspektionerna medan man i objekt med sällskapsdjur åter måste ty sig till brådskande åtgärder i 12 % av inspektionerna av sådana djurarter. Med undantag för den yrkesmässiga verksamheten omfattas sällskapsdjurhållningen inte av någon regelbunden tillsyn och därför kan situationerna bli allvarliga innan myndigheterna får vetskap om dem.

I relation till antalet inspektioner vidtogs andra än brådskande åtgärder något oftare på gårdar med produktionsdjur än i objekt med sällskapsdjur. Cirka 40 % a inspektionerna som utfördes i objekt med produktionsdjur ledde till att personen som svarade för skötseln av djuren meddelades ett förbud eller föreläggande som gällde en förbättring av djurhållningsförhållandena, medan man i objekt med sällskapsdjur meddelade förbud eller förelägganden i 28 % av inspektionerna. I antal räknat gavs ändå mer förbud och förelägganden i objekt med sällskapsdjur än i objekt med produktionsdjur beroende på att mängden inspektioner i objekt med sällskapsdjur var större.  

 

 

Sidan har senast uppdaterats 26.5.2021