Djurskyddsinspektion på grund av misstanke 2017

 Antalet djurskyddsinspektioner som utfördes på grund av misstanke fortsatte att öka, men i lugnare takt än under tidigare år. År 2017 ledde misstanke om djurhållning som strider mot djurskyddsbestämmelserna till 6 448 inspektionsbesök vilket är 80 fler än föregående år.  

Brådskande åtgärder krävdes vid nästan sexhundra inspektionsbesök

Antalet myndighetsåtgärder med anledning av observationer som gjorts under djurskyddsinspektionerna var något högre än föregående år. Ökningen berodde till största delen på ökningen av det totala antalet inspektionsbesök, men även procentuellt sett vidtogs myndighetsåtgärder något oftare än året innan. På lång sikt kan det ändå konstateras att rådgivning är allt som behövs vid allt fler inspektionsbesök. Vid decennieskiftet ledde ännu nästan vartannat inspektionsbesök till myndighetsåtgärder, medan andelen inspektionsbesök som kräver myndighetsåtgärder för närvarande är under 40 % av alla inspektionsbesök.

Vid 1894 (29 %) av de inspektionsbesök som gjordes under rapporteringsåret upptäcktes brister som ledde till att djurens ägare eller innehavare ålades att antingen korrigera bristerna inom utsatt tid eller belades med förbud att fortsätta med förfaranden som är i strid med djurskyddsförfattningarna. Syftet med dessa åtgärder är att se till att djurhållningen åtminstone motsvarar den miniminivå som krävs enligt lag. Dessutom upptäcktes allvarliga försummelser i 578 fall (9 % av inspektionsbesöken), vilka ledde till att myndigheterna vidtog brådskande åtgärder för att trygga djurens välbefinnande. Då det krävs sådana omedelbara åtgärder ordnas oftast skötsel någon annanstans för små djur. För större djur eller om det rör sig om ett stort antal djur ordnas förstahjälpen på platsen i form av foder och vatten samt en djurskötare. Om det inte är möjligt eller ändamålsenligt att ordna skötsel för djuren kan de också säljas eller avlivas.

Antalet inspektioner av sällskapsdjur ökar fortfarande

Antalet inspektioner inriktade på produktionsdjur har inte ändrats nämnvärt under de senaste åren, utan har hållits kring 3600 årliga inspektioner. Antalet inspektioner inriktade på sällskapsdjur har däremot ökat hela tiden, vilket även framgår av ökningen av det totala antalet inspektioner. Under rapporteringsåret utfördes över 5 000 inspektioner av sällskapsdjur. Vad gäller resultaten som rapporterades per djurslag ska det ändå beaktas att antalet enskilda inspektionsbesök inte är lika högt. Om inspektionsbesöket är inriktat på flera djurslag, rapporteras ett inspektionsbesök som flera skilda inspektioner enligt antalet djurslag. 

Den klart största delen av de inspektioner som rapporterats per djurslag gällde hundar, som var föremål för inspektion i nästan 3 000 fall. Därefter följde inspektioner av katter och nötkreatur, som båda inspekterades cirka 1 400 gånger. Hästdjur räknas i rapporteringen som produktionsdjur och hästhållning inspekterades nästan 800 gånger under året. Uppfödningsförhållandena för fjäderfä inspekterades vid över 600 besök och fårens uppfödningsförhållanden vid över 400 besök. Även dessa djurslag klassificeras som produktionsdjur vid rapporteringen, oberoende av om de har hållits i produktionssyfte eller som sällskapsdjur.  Utöver de ovan nämnda hade djurslaget på djurhållningsplatsen inte rapporterats i cirka 150 fall. Till denna grupp hör även mer sällsynta inspektionsobjekt, som exempelvis cirkusar och djurparker.

Liksom under tidigare år gällde den klart största delen (år 2017 nästan 80 %) av de brådskande åtgärderna sällskapsdjur. Förbud eller föreskrifter i enlighet med djurskyddslagen utfärdades till antalet fortfarande något oftare för gårdar med produktionsdjur än innehavare av sällskapsdjur, även om skillnaden har minskat under de senaste åren.  

I förhållande till antalet inspektionsbesök ledde cirka 41 % av inspektionerna på gårdar med produktionsdjur till att förbud eller föreskrifter för att förbättra djurets uppfödningsförhållanden utfärdades för den ansvariga för djurets skötsel, medan förbud eller föreskrifter utfärdades vid 26 % av inspektionerna av sällskapsdjur. Brådskande åtgärder behövdes vid fyra procent av inspektionerna av produktionsdjur, medan man då det gällde sällskapsdjur var tvungen att tillgripa brådskande åtgärder vid 12 % av inspektionerna av dessa djurslag.

 

Sidan har senast uppdaterats 5.6.2019