Transportinspektioner 2008

År 2008 inspekterades i slakterierna och på vägarna 328 djurtransporter och i cirka 11 procent av dem konstaterades förseelser i djurskyddet. Vid djurtransportinspektionerna konstaterades klart färre förseelser än under tidigare år. En betydande del av de konstaterade förseelserna berodde på brister i de handlingar som lagstiftningen förutsätter.

År 2008 inspekterades sammanlagt 328 djurtransporter. Verksamhet som strider mot författningarna om djurtransporter konstaterades i sammanlagt 35 djurtransporter det vill säga något under 11 % av de inspekterade fordonen. Antalet förseelser sjönk jämfört med året innan, eftersom man år 2007 konstaterade förseelser i 20 % av inspektionerna. Allt som allt konstaterades år 2009 sammanlagt 55 separata förseelser, eftersom flera förseelser konstaterades samtidigt i en del av transporterna. Huvuddelen av inspektionerna utfördes av besiktningsveterinärerna i slakterierna i samband med avlastningen av fordonen. Länsveterinärerna kontrollerade också transporter på vägarna och avgångsplatserna.

Förseelserna beror ofta på bristfälliga handlingar

Mest enskilda förseelser konstaterades i kraven som hänför sig till kompetensbevis, djurtransporttillstånd och transporthandlingar. Näst mest förseelser konstaterades i åtskiljandet av djuren och de tredje vanligaste förseelserna var brister i fordonets skick och säkerhet.

På långa transporter har uppställts tilläggskrav

I de transporter som inspekterades år 2008 var den genomsnittliga djurtransporttiden cirka 4 timmar. Av de inspekterade transporterna var 14 långa transporter det vill säga transporter på mer än åtta timmar. Vid inspektionerna konstaterades sammanlagt tre förseelser som gällde tilläggskraven som ställs på långa transporter.

Djurtransporter inspekteras årligen

Lagstiftningen om transport av djur förnyades i början av år 2007. Rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden förutsätter att medlemsstaten utövar tillsyn över att djurskyddskraven som ställs på djurtransporter följs genom att årligen inspektera en tillräcklig mängd transporter. I Finland har sådana inspektioner av djurtransporterna som EU-djurskyddet förutsätter utförts allt sedan år 1997. Åren 2000–2008 inspekterade djurskyddsmyndigheterna allt som allt över 3200 djurtransporter och i genomsnitt 23 % av dem konstaterades djurskyddsförseelser.

Sidan har senast uppdaterats 1.11.2018