Transportinspektioner 2010

År 2010 inspekterades nästan 350 djurtransporter och i cirka 16 % av dem observerades missförhållanden. Antalet missförhållanden sjönk jämfört med föregående år. En betydande del av de observerade missförhållandena berodde på samma sätt som under tidigare år på brister i de dokument som lagstiftningen förutsätter.

År 2010 inspekterades 348 djurtransporter med sammanlagt över 818 000 djur. Verksamhet som står i strid med bestämmelserna om djurtransporter observerades i sammanlagt 57 djurtransporter, det vill säga i cirka 16 % av de inspekterade fordonen. Jämfört med föregående år sjönk antalet missförhållanden, eftersom man 2009 observerade missförhållanden vid cirka 27 % av inspektionerna. År 2010 observerades sammanlagt 101 separata missförhållanden, eftersom man i en del transporter samtidigt upptäckte flera missförhållanden.

Mer än en tredjedel av missförhållandena berodde på bristfälliga dokument

De vanligaste missförhållandena var i stor utsträckning likadana som under tidigare år. Flest missförhållanden observerades i anslutning till de krav som gäller transporthandlingarna, märkningen av djurtransporter och tillstånd för transportörer att transportera djur (39 stycke). Den näst vanligaste typen av missförhållanden gällde brister i fordonets skick och säkerhet (28 stycke), och den tredje vanligaste typen iakttagandet av tilläggskraven vid långa transporter (10 stycke).

I två transporter hade man inte skiljt åt och bundit djuren på påkallat sätt och i nio fordon uppfylldes inte utrymmeskraven. I samband med ilastning och urlastning av djurtransporter samt behandling av djur observerades sju missförhållanden. Djur som inte var i transportskick observerades inte i en enda transport.

Tilläggskrav vid långa transporter

Den genomsnittliga transporttiden för djuren i de transporter som inspekterades 2010 var cirka 3,5 timmar. Av de inspekterade transporterna var 4 % (15 stycke) långa, det vill säga över åtta timmar. Vid inspektionerna konstaterades sammanlagt 12 missförhållanden som gällde tilläggskraven vid långa transporter. Brister observerades bland annat i dricksvattensystemet samt systemet för registrering av temperaturen och larmsystemet för temperaturen. Dessutom saknade tre fordon intyg om godkännandeintyg för landsvägstransportfordon.

Flera missförhållanden i rentransporter

Rentransporter inspekterades på transportens avgångsställe, det vill säga där djuren ursprungligen lastas på transportfordonet, och på slakterier. Sammanlagt 12 transporter inspekterades. Vid största delen, det vill säga 67 %, av dessa inspektioner observerades missförhållanden. Fyra transporter saknade märke för djurtransporter, två transporter hade bristfällig belysning och två fordons skick och säkerhet rönte anmärkningar.

Utförandet av inspektionerna

Största delen av inspektionerna utfördes av besiktningsveterinärer i slakterier i samband med urlastningen av transporterna. Dessutom inspekterade länsveterinärer transporter bland annat på vägen och på avgångsstället. Största delen av inspektionerna gällde svin- och nötkreaturstransporter.

Dessutom inspekterades fjäderfätransporter, några häst- och rentransporter samt enstaka fårtransporter.

Tillsynsmyndigheterna ska ingripa vid missförhållanden

Om en tillsynsmyndighet observerar missförhållanden i en transport, bör myndigheten vidta de åtgärder som djurtransportlagstiftningen förutsätter. I typiska fall ålägger tillsynsmyndigheten transportören skyldighet att korrigera bristerna inom utsatt tid eller förbjuder djurtransportören att fortsätta med verksamhet som strider mot lagstiftningen. Dessutom ska myndigheten anmäla missförhållanden till det regionförvaltningsverk som beviljat transportören tillstånd att transportera djur eller intyg om godkännande av transportfordonet samt i vissa fall även till det regionförvaltningsverk som beviljat föraren kompetensbevis. Myndigheterna vidtog åtgärder för att trygga djurens välbefinnande i 30 transporter, det vill säga vid ungefär hälften av de inspektioner där man hade observerat missförhållanden.

Djurtransporter inspekteras årligen

Lagstiftningen om djurtransporter reformerades i början av 2007. Rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden förutsätter att en medlemsstat övervakar att de djurskyddskrav som ställts på djurtransporter efterlevs genom att årligen inspektera ett adekvat antal transporter. Livsmedelsverket sammanställer årligen ett sammandrag av resultaten av inspektionerna och rapporterar dem till Europeiska kommissionen. I Finland har EU-djurskyddsinspektioner utförts sedan 1997. Åren 2000–2010 har djurskyddsmyndigheterna inspekterat sammanlagt över 3800 djurtransporter. I genomsnitt 23 % av dem har man observerat djurskyddsmässiga missförhållanden.

Sidan har senast uppdaterats 1.11.2018